İngilizce/Türkçe Sözlük - A
Önceki Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü Sonraki
İngilizce/Türkçe Sözlük - A

A

A/V:   Görsel/İşitsel
Abbreviate:   Kısaltmak
Abnormal End:   Olağandışı Durma,   Olağandışı Sonlanma
Abort:   Durdurmak
Abort Sequence:   Durdurma Dizisi
Above Selection:   Seçimin Üstü
Absolute:   Salt
Absolute Address:   Salt Adres
Absolute Device:   Salt Aygıt
Absolute Loader:   Salt Yükleyici
Abstract:   Özet,   Soyut
Abstract Syntax Tree:   Soyut Sözdizimi Ağacı
AC:   AA,   Alternatif Akım,   Dalgalı Akım
AC Adapter:   AA Bağdaştırıcısı
Accelerate:   Hızlandırmak
Acceleration:   İvme
Accelerator Key:   Hızlandırma Tuşu,   Kısayol Tuşu
Accent Bar:   Vurgu Çubuğu
Accent Char:   Vurgu Karakteri
Acception:   Benimseme,   Kabul
Accesible:   Erişilebilir
Access:   Erişim
Access Control:   Erişim Denetimi
Access Control Entry:   Erişim Denetim Girdisi
Access Control List:   Erişim Denetim Listesi
Access Key:   Erişim Anahtarı
Access Mechanism:   Erişim Düzeneği
Access Method:   Erişim Yöntemi
Access Permission:   Erişim İzni
Access Privileges:   Erişim Ayrıcalıkları,   Erişim Öncelikleri
Access Right:   Erişim Hakkı
Access Time:   Erişim Süresi
Access Token:   Erişim Dizgeciği,   Erişim Jetonu
Access Type:   Erişim Türü
Accessibility:   Erişilebilirlik,   Erişilirlik
Accessory:   Donatı
Accompanying Message:   Eşlik Eden İleti
Account:   Hesap
Account Module:   Hesap Modülü
Account Name:   Hesap Adı
Account Operators:   Hesap İşleticileri,   Hesap İşletmenleri
Account Policy:   Hesap İlkesi
Account Type:   Hesap Türü
Accounts Manager:   Hesap Yöneticisi
Accumulator:   Birikeç
Accumulator-Bus:   Birikeç Taşıtı
Accuracy:   Doğruluk,   Hatasızlık
Ack:   Alındı
Acknowledge Character:   Alındı Karakteri
Acknowledged:   Alındı
Acknowledgment:   Alındı
ACL:   Erişim Denetim Listesi
Acoustic:   Akustik,   Yankılanım,   Yankılanımlı
Acoustic Coupler:   Yankılanımlı Bağlayıcı
ACPI:   Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü
ACPI Control Method Battery:   ACPI Denetim Yöntemli Pil
Acronym:   Kısa Ad,   Kısaltma
Act:   Edim
Action:   Eylem
Action Bar:   Eylem Çubuğu
Action Button:   Eylem Düğmesi
Action Name:   Eylem Adı
Action Queries:   Eylem Sorguları
Action Settings:   Eylem Ayarları
Action Value:   Eylem Değeri
Activate:   Etkinleştirmek
Activation Code:   Etkinleştirme Kodu
Activator:   Canlandırıcı
Active:   Etkin
Active Channel:   Etkin Kanal
Active Connection:   Etkin Bağlantı
Active Control:   Etkin Denetim
Active Desktop:   Etkin Masaüstü
Active Hyperlink:   Etkin Bağ
Active Log Format:   Etkin Günlük Biçimi
Active Modem:   Etkin Modem
Active Server Pages:   Etkin Sunucu Sayfaları
Activity:   Etkinlik
Activity Counter:   Etkinlik Sayacı
Activity Ratio:   Etkinlik Oranı
Actual Compression Ratio:   Gerçek Sıkıştırma Oranı
Actual Size:   Gerçek Sığa
Actual Work:   Gerçek İş
Actuator:   Erişim Düzeneği
AD:   Miladi Sene,   Milattan Sonra,   MS
Adapt:   Uyarlamak
Adapter:   Bağdaştırıcı,   Çevirici,   Uygunlaştırıcı
Adapter Address:   Bağdaştırıcı Adresi
Adapter Information:   Bağdaştırıcı Bilgisi
Adapter Settings:   Bağdaştırıcı Ayarları
Adapter Type:   Bağdaştırıcı Türü
ADC:   Örneksel Sayısal Çevirici
Add-in:   Eklenti
Add-in Manager:   Eklenti Yöneticisi
Add-On Device:   Ekli Aygıt
Added Cost:   Eklenmiş Maliyet
Added Safety Check:   Ek Güvenlik Denetimi
Added Value:   Katma Değer
Additional Channels:   Ek Kanal
Additional Devices:   Ek Aygıtlar
Address:   Adres
Address Book:   Adres Defteri
Address Bus:   Adres Taşıtı
Address Class:   Adres Sınıfı
Address Conversion:   Adres Dönüştürme
Address Family:   Adres Ailesi
Address List:   Adres Listesi
Address Message:   Adres İletisi
Address Resolution:   Adres Çözümleme
Address Resolution Protocol:   Adres Çifti,   Adres Çözümleme Protokolü
Address Separator:   Adres Ayırıcısı
Addressee:   Alıcı
Adjacent:   Bitişik
Adjust:   Düzeltmek
Administer File System:   Yönetici Dosya Sistemi
Administrative Alerts:   Yönetimsel Uyarılar
Administrative Domain:   Yönetsel Alan
Administrator:   Yönetici
Administrator Account:   Yönetici Hesabı
Administrator Logon:   Yönetici Oturumu Açışı
Admission Control Service:   Kabul Denetimi Servisi
Adopt:   Edinmek
Adult Content:   Yetişkinlere Yönelik İçerik
Advance:   İlerlemek
Advanced:   Gelişmiş,   İleri Düzey
Advanced Compression:   Gelişmiş Sıkıştırma
Advanced Configuration:   Gelişmiş Yapılandırma
Advanced Configuration And Power Interface:   Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü
Advanced Connection:   Gelişmiş Bağlantı
Advanced Control:   Gelişmiş Denetim
Advanced Filter:   Gelişmiş Süzgeç
Advanced Graphics:   Gelişmiş Grafik
Advanced Security:   Gelişmiş Güvenlik
Advantage:   Getiri,   Yarar
Advertisement:   Reklam
Aerial:   Anten
After Christ:   Milattan Sonra,   MS
Agent:   Ajan,   Aracı
Aggregate:   Kitlesel
Aging Interval Multiplier:   Eskime Aralığı Çoklayıcısı
AI:   Yapay Zeka
Aid:   Yardım
Alarm:   Uyarı
Alert:   Uyarı
Alert Message:   Uyarı İletisi
Alert Text:   Uyarı Metni
Alertable:   Uyarılabilir
Algebraic Expression:   Cebirsel İfade
Algebraic Manipulation:   Cebirsel İşlem
Algorithm:   Algoritma,   Çözüm Yolu
Alias:   Diğer Ad,   Rumuz,   Takma Ad
Align:   Hizalama
All Rights Reserved:   Tüm Hakları Saklıdır
Allocatable Resource:   Ayrılabilir Kaynak
Allocate:   Ayırma,   Tahsis Etme
Allocated Memory:   Ayrılmış Bellek
Allocation Unit:   Ayırma Birimi,   Yerleşim Birimi
Allocation Unit Size:   Ayırma Birimi Sığası
Alphabet:   Abece,   Alfabe
Alphabetic:   Abecesel,   Alfabesel
Alphanumeric:   Abecesayısal
Alter:   Değiştirmek
Alternate:   Alternatif,   Diğer,   Öteki,   Yedek
Alternate Character Set:   Diğer Karakter Kümesi
Alternate Code Page:   Diğer Kod Sayfası
Alternate Collating Sequence:   Diğer Birleştirme Sırası
Alternate DNS Server:   Yedek DNS Sunucusu
Alternate Key:   Diğer Tuş
Alternate Recipient:   Diğer Alıcı
Alternate Subject:   Diğer Konu
Alternate Track:   Yedek İz
Alternating:   Dalgalı
Alternating Current:   AA,   Alternatif Akım,   Dalgalı Akım
Alternative:   Alternatif,   Diğer,   Öteki,   Yedek
AM:   Öğleden Önce,   ÖÖ
American National Standards Institute:   Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
American Standart Codes for Information Interchange:   Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi
Ampersand:   Ve İmi
Amplifier:   Yükselteç
Amplitude:   Genlik
Analog:   Örneksel
Analog Circuit:   Örneksel Devre
Analog Computer:   Örneksel Bilgisayar
Analog Digital Convertor:   Örneksel Sayısal Çevirici
Analog Film Recorder:   Örneksel Film Kaydedici
Analog Monitor:   Örneksel Görüntüleyici
Analogy:   Örnekseme
Analysis:   Çözümleme
Analyzer:   Çözümleyici
Anchor:   Çapa,   Çengel
Anchor Point:   Çengel Noktası
AND Gate:   VE Kapısı
Animate:   Canlandırmak
Animation:   Canlandırma
Anno Domini:   Miladi Sene,   Milattan Sonra,   MS
Annotation:   Ek Açıklama
Announcement:   Duyuru
Anonymous Connection:   Anonim Bağlantı
Anonymous Connections:   Topluma Açık Bağlantı
ANSI:   Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü
Answerback:   Karşılık,   Yanıt
Ante Meridiem:   Öğleden Önce,   ÖÖ
Antenna:   Anten
Anticlockwise:   Saat Yönünün Tersi
Antistatic:   Durağan Olmayan,   Durağan Enerjiyi Boşaltan
Antonyms:   Karşıt Anlamlılar
APC:   Eşzamanlı Olmayan Yordam Çağrısı
Aperture:   Açıklık
API:   Uygulama Programlama Arayüzü
Apostrophe:   Kesme İmi
Appear:   Görünmek
Append:   Eklemek
Appendix:   Ek
Applet:   Küçük Uygulama
Appletalk:   Apple İletişim Kuralı
Appletalk File Protocol:   Appletalk Dosya İletişim Kuralı
Application:   Uygulama
Application Compatibility:   Uygulama Uyumluluğu
Application Deployment Editor:   Uygulama Dağıtım Düzenleyicisi
Application Enabling:   Uygulama Yetkinleştirme
Application Icon:   Uygulama Simgesi
Application Installation Point:   Uygulama Yükleme Noktası
Application Layer:   Uygulama Katmanı
Application Location:   Uygulama Konumu
Application Management:   Uygulama Yönetimi
Application Preinstall Information:   Uygulama Kurma Öncesi Bilgisi
Application Preinstallation Launcher:   Uygulama Kurma Öncesi Başlatıcısı
Application Program:   Uygulama Programı
Application Programming Interface:   Uygulama Programlama Arayüzü
Application Requester:   Uygulama İsteri
Application Requesting Card:   Uygulama İstek Kartı
Application Server:   Uygulama Sunucusu
Application Sharing:   Uygulama Paylaşımı
Application Software:   Uygulama Yazılımı
Apply:   Uygulamak
Approve:   Onaylamak
Approximate:   Yaklaşık
Arabic Numbers:   Arap Sayıları
Arbitrary:   İsteğe Bağlı,   Keyfî
Arc:   Yay
Architecture:   Mimari
Archive:   Arşiv,   Belgelik
Area:   Alan
Area Chart:   Alan Grafiği,   Alan Çizgesi
Argument:   Argüman,   Bağımsız Değişken
Arithmetic:   Aritmetik
Armour:   Zırh
ARP:   Adres Çifti,   Adres Çözümleme Protokolü
ARP Cache:   ARP Önbelleği
Arrange:   Düzenlemek
Array:   Dizi
Arrival Sequence Access Path:   Geliş Sıralı Erişim Yolu
Arrow:   Ok
Arrow Head:   Ok Ucu
Arrow Key:   Ok Tuşu
Arrow Size:   Ok Boyutu
Arrow Style:   Ok Biçemi
Article:   Makale,   Yazı
Artificial:   Yapay
Artificial Intelligence:   Yapay Zeka
Ascender:   Harfin Üst Çıkıntısı
Ascending:   Artan
Ascending Order:   Artan Sıra
Ascent:   Harfin Üst Çıkıntısı
ASCII:   Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi
ASCII Receiving:   ASCII Alma
ASCII Sending:   ASCII Gönderme
ASP:   Etkin Sunucu Sayfaları
Aspect Ratio:   En Boy Oranı,   Görünüm Oranı
Aspect Ratio Correction:   Görünüm Oranı Düzeltmesi
Assembler:   Çevirici
Assembly:   Çevirme,   Montaj
Assembly Language:   Çevirici Dili
Assertion Failure:   Israr Hatası
Assign:   Atamak
Assignment:   Atama
Assignment Statement:   Atama Deyimi
Assistance:   Yardım
Associate:   İlişkilendirmek
Association:   Birlik,   Birliktelik,   İlişki
Associative:   Çağrışımsal,   İlişkisel
Associative Graph:   Çağrışımsal Çizge
Associative Memory:   İlişkisel Bellek
Associative Storage:   Çağrışımsal Bellek
Assume:   Varsaymak
Assumption:   Varsayım
Assurance:   Güvence
Asterisk:   Yıldız İmi
Asymmetric:   Bakışımsız
Asymmetric Multiprocessing:   Bakışımsız Çok İşlemci Kullanımı
Asynchronous:   Eşzamansız,   Zamanuyumsuz
Asynchronous Procedure Call:   Eşzamanlı Olmayan Yordam Çağrısı
Asynchronous Refresh:   Zamanuyumsuz Tazeleme
ATM:   Özdevimli Vezne
Attach:   Bağlamak,   Eklemek,   İliştirmek
Attachment:   Bağlantı,   Ek,   Eklenti
Attended Operation:   Gözetimli İşlem,   Gözetimli İşletim
Attendee Availability:   Katılan Uygunluğu
Attention:   Dikkat
Attenuation:   Cılızlama,   Zayıflama
Attenuation Coefficient:   Cılızlama Katsayısı,   Zayıflama Katsayısı
Attribute:   Öznitelik
Attribute Object:   Öznitelik Nesnesi
Audible:   Sesli
Audio:   İşitsel
Audio CD:   Ses Diski
Audio Configuration:   İşitsel Yapılandırma
Audio Data Rate:   Ses Veri Oranı
Audio Delay:   Ses Gecikmesi
Audio Driver:   Ses Sürücüsü
Audio Preroll:   Ses Önsarması
Audio Tape:   Ses Bandı
Audio Transform Filter:   Ses Dönüşüm Filtresi,   Ses Dönüşüm Süzgeci
Audio Tuning Wizard:   Ses Ayarlama Sihirbazı
Audio/Video:   Görsel/İşitsel
Audit:   Denetlemek
Audit Flag:   Denetim Bayrağı
Audit Trail:   Denetim İzi
Auditing:   Denetleme
AUP:   Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları
Authenticate:   Kimlik Denetlemek
Authentication:   Kimlik Denetimi
Authentication Header:   Kimlik Denetimi Başlığı
Authentication Package:   Kimlik Denetimi Paketi
Authentication Ticket:   Kimlik Denetim Bileti
Authority:   Yetki,   Yetkili
Authorization:   Yetkilendirme
Authorize:   Yetkilendirmek
Authorized:   Yetkili
Authorized User:   Yetkili Kullanıcı
Auto:   Özdevimli
Auto-adjust:   Özdevimli Ayar
Auto-answer:   Özdevimli Yanıt
Auto-arrange:   Özdevimli Yerleştirme
Auto-attach:   Özdevimli İliştirme
Auto-call:   Özdevimli Çağrı
Auto-clipart:   Özdevimli Küçük Resim
Auto-configure:   Özdevimli Yapılandırma
Auto-data Tips:   Özdevimli Veri İpuçları
Auto-Dim:   Özdevimli Karartma
Auto-Dim Interval:   Özdevimli Karartma Aralığı
Auto-disconnect:   Özdevimli Bağlantı Kesme
Auto-exposure:   Özdevimli Pozlandırma
Auto-Feed:   Özdevimli Besleme
Auto-fit:   Özdevimli Sığdırma
Auto-focus:   Özdevimli Netlik,   Özdevimli Odaklama
Auto-hide:   Özdevimli Gizleme
Auto-link:   Özdevimli Bağ
Auto-logon:   Özdevimli Kullanıcı Girişi
Auto-mark:   Özdevimli İmleme
Auto-order:   Özdevimli Sıralama
Auto-outline:   Özdevimli Sınırlama
Auto-Proxy Script:   Özdevimli Vekil Betiği
Auto-rewind:   Özdevimli Geri Sarma
Auto-scale:   Özdevimli Ölçeklendirme
Auto-select:   Özdevimli Seçme
Auto-selected:   Özdevimli Seçili
Auto-space:   Özdevimli Boşluk
Auto-style:   Özdevimli Biçemleme
Auto-submit:   Özdevimli Teslim
Auto-suspend:   Özdevimli Bekletme
Auto-thumbnail:   Özdevimli Küçük Resim
Auto-update:   Özdevimli Güncelleme
Autoarchive:   Özdevimli Arşiv
Autocontent:   Özdevimli İçerik
Autocorrect:   Özdevimli Düzeltme
Autocorrelation:   Özdevimli Bağıntı,   Özdevimli İlinti
Autoformat:   Özdevimli Biçimlendirme
Automate:   Özdevinirleştirme
Automated Teller Machine:   Bankamatik,   Özdevimli Vezne
Automatic:   Özdevimli,   Özdevinir
Automatic Configuration Set:   Özdevimli Yapılandırma Kümesi
Automatic Data Protection:   Özdevimli Veri Koruma
Automatic Settings:   Özdevimli Ayarlar
Automatic Startup:   Özdevimli Başlama
Automatic Volume Control:   Özdevimli Ses Düzeyi Kontrolü
Automatically:   Özdevimli Biçimde,   Özdevimli Olarak
Automation:   Otomasyon,   Özdevinim
Autonomous:   Özerk
Autonomous System Boundary Router:   Özerk Sistem Sınır Yönlendiricisi
Autosave:   Özdevimli Kaydetme
Autosave Frequency:   Özdevimli Kaydetme Sıklığı
Autostatic:   Özdevimli Durağan
Autotext:   Özdevimli Metin
Auxiliary:   Yardımcı
Auxiliary Class:   Yardımcı Sınıf
Auxiliary Storage:   Yardımcı Bellek
Availability:   Kullanılabilirlik
Available:   Kullanılabilir
Available Context:   Kullanılabilir İçerik
Available Memory:   Kullanılabilir Bellek
AVC:   Özdevimli Ses Düzeyi Kontrolü
Average:   Ortalama
Average Data Rate:   Ortalama Veri Hızı
Average Incrementor:   Ortalama Arttırıcı
Average Sync Offset:   Ortalama Eşzamanlama Kayması
Axial:   Eksenel
Axial Symmetry:   Eksenel Bakışım
Axiom:   Aksiyom,   Belit
Axiomatic:   Belitsel
Axis:   Dal,   Eksen
Axis Grid Lines:   Eksen Izgara Çizgileri
Axis Translation Line:   Eksen Kaydırma Çizgisi
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
II. Oylum - İngilizce-Türkçe Sözlük Başlangıç İngilizce/Türkçe Sözlük - B
Bir Linux Kitaplığı Sayfası