Kullanıcı Komutları
Önceki Kılavuz Sayfaları (nâm-ı diğer Man Sayfaları) Sonraki

Kullanıcı Komutları

Özet
Bu bölümde tüm kullanıcıların kabuk üzerinde çalıştırabileceği komutların kılavuz sayfaları bulunur.

A

apropos - whatis veritabanında anahtar sözcüğü arar
autoconf - yapılandırma betiklerini oluşturur
autoheader - configure betiği için bir şablon başlığı oluşturur
autoreconf - Üretilmiş yapılandırma dosyalarını günceller
autorun - CDROM sürücülerini özdevinimli dosya sistemine bağlar/ayırır ve bağladıktan sonra /cdrom_dizini/autorun komutunu çalıştırır
autoscan - Öncü bir configure.in üretir
autoupdate - bir configure.in'i daha yeni bir Autoconf'a günceller

B

base64 - veriyi base64 kodlar veya kodunu çözer ve standart çıktıya basar
basename - dosya isimlerinden dizin ve soneki ayırır
bc - Keyfî duyarlılıkta hesaplama dili
bunzip2 - sıkıştırılmış dosyaları açar
bzcat - dosyaları standart çıktıda açar
bzcmp - bzip2 ile sıkıştırılmış dosyaları karşılaştırır
bzdiff - bzip2 ile sıkıştırılmış dosyaları karşılaştırır
bzegrep - bir düzenli ifade için belirtilen bzip2 sıkıştırılmış dosyalarında egrep ile arama yapar
bzfgrep - bir düzenli ifade için belirtilen bzip2 sıkıştırılmış dosyalarında fgrep ile arama yapar
bzgrep - bir düzenli ifade için belirtilen bzip2 sıkıştırılmış dosyalarında grep ile arama yapar
bzip2 - blok sıralamalı dosya sıkıştırıcı v1.0.2
bzip2recover - zarar görmüş bzip2 dosyalarındaki verileri kurtarır

C

cal - bir takvim görüntüler
cat - dosyaları birleştirir ve standart çıktıya yazar
chage - kullanıcı parolasının son kullanma tarihini değiştirir
chattr - Bir Linux genişletilmiş ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini değiştirir
chfn - kişisel bilgilerinizi değiştirir
chgrp - dosyanın grup iyeliğini değiştirir
chmod - dosya kip bitlerini değiştirir
chown - dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir
chroot - özel kök dizini ile komut ya da etkileşimli kabuk çalıştırır
cksum - dosya içindeki baytları sayar ve sağlamasını yapar
clear - uçbirim ekranını temizler
cmp - iki dosyayı karşılaştırır
comm - sıralanmış iki dosyayı satır satır karşılaştırır
compress - verileri sıkıştırır (sürüm 4.1)
cp - dosya ve dizinleri kopyalar
crontab - bağımsız kullanıcılar için crontab dosyalarının bakımını ve işletilmesini sağlar (V3)
cryptdir - bir dizindeki bütün dosyaları şifreler
csplit - bir dosyayı bağlamsal satırlara göre bölümlere ayırır
cut - dosyaların her satırından belli bölümleri siler

D

date - sistem tarih ve saatini görüntüler veya ayarlar
dd - bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar
decryptdir - bir dizindeki bütün dosyaları deşifre eder
df - dosya sisteminin disk alanı kullanımını gösterir
diff - iki dosya arasındaki farklılıkları bulur
diff3 - üç dosya arasındaki farkları bulur
dir - dizinlerin içindekileri listeler
dircolors - ls için renkleri ayarlar
dirname - dosya isminin sonundan dizin olmayan kısmı ayırır
dnsdomainname - sistemin DNS alan ismini gösterir
domainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
du - yaklaşık dosya alanı kullanımı

E

echo - tek satırlık bir metin görüntüler
env - değiştirilmiş ortamda komut çalıştırır
expand - sekmeleri boşluklarla değiştirir
expr - ifadeleri değerlendirir

F

factor - sayıları asal çarpanlarına ayırır
false - hiçbir şey yapmaz, başarısız olur
fmt - paragraf metnini yeniden biçimler
fold - her satırı belirtilen genişlikten katlar
free - sistemdeki kullanılmış ve serbest belleklerle ilgili bilgi verir

G

getty - uçbirim kipini, hızını ve hat disiplinini ayarlar
groups - kullanıcının üyesi olduğu grupları basar
gunzip - sıkıştırılmış dosyaları açar
gzcat - sıkıştırılmış dosyaları standart çıktıda açar
gzip - dosyaları sıkıştırır

H

head - dosyaların ilk 10 satırını basar
hostid - konağın sayısal betimleyicisini basar
hostname - sistemin konak ismini atar ya da gösterir

I

iconv - belirtilen dosyanın karakter kodlamasını değiştirir
id - kullanıcı kimliğini basar
ifnames - C dosyalarından önişlemci komutlarını çıkarır
install - dosyaları kopyalar, özniteliklerini ayarlar

J

join - iki dosyanın satırlarını ortak bir alanda birleştir

K

kill - süreçlere sinyal gönderir veya sinyalleri listeler
killall - ismi belirtilen süreçleri sonlandırır

L

ldd - paylaşımlı kütüphane bağımlılıklarını görüntüler
link - bir dosyaya bağ oluşturmak için link işlevini çağırır
ln - dosyalar arasında bağlar oluşturur
login - Kullanıcının sisteme girişini sağlar.
logname - kullanıcının ismini basar
ls - dizinlerin içindekileri listeler
lsattr - Bir Linux genişletilmiş ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini listeler

M

man - kılavuz sayfalarını biçimler ve görüntüler
manpath - man sayfalarının aranacağı yolu gösterir
md5sum - MD5 ileti özetini hesaplar ve sınar
mkdir - dizinleri oluşturur
mkfifo - FIFO'lar (isimli borular) oluşturur
mknod - blok veya karakter özel dosyalarını oluşturur
mv - dosyaları taşır (ismini değiştirir)

N

nice - işlem önceliğini değiştirerek bir dosyayı çalıştırır
nisdomainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
nl - dosya satırlarını numaralar
nodename - sistemin DECnet düğüm ismini atar ya da gösterir
nohup - bir komutu uçbirimsiz ve bitir sinyallerini yoksayarak çalıştırır

O

od - dosyayı sekizlik veya başka bir biçimde dökümler

P

passwd - kullanıcının parolasını günceller
paste - dosyaların satırlarını birleştirir
patch - bir yama dosyasını orjinaline uygular
pathchk - dosya isimlerinin geçerliliğini ve taşınabilirliğini sınar
pico - Pine eposta istemcisi tarzında basit bir metin düzenleyici
pinky - basit bir `finger' uygulaması; kullanıcı bilgilerini gösterir
play - ses aygıtında herhangi bir ses dosyasını çalar
pr - metin dosyalarını yazıcıda basılacak biçime dönüştürür
printenv - ortamı tamamen veya kısmen basar
printf - veriyi biçimler ve basar
ptx - dosya içeriğini karılmış olarak basar
pwd - içinde bulunulan dizinin ismini basar

R

readlink - bir sembolik bağın değerini gösterir
rec - sesi bir ses dosyası biçiminde kaydeder
rm - dosya ve dizinleri siler
rmdir - boş dizinleri siler
rsync - rcp yerine daha hızlı ve esnek bir araç

S

scp - güvenli kopyalama (uzaktan erişimle dosya kopyalama komutu)
sdiff - iki dosya arasındaki farklılıkları bulur ve etkileşimli olarak katıştırır
seq - bir sayı dizisi basar
sha1sum - SHA1 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha224sum - SHA224 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha256sum - SHA256 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha384sum - SHA384 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha512sum - SHA512 ileti özetini hesaplar ve sınar
shred - içeriğini gizlemek bazan da silmek için dosyanın üzerine yazar
shuf - satırları rasgele karar
sleep - belli bir süre geciktirir
sort - metin dosyalarını satırlarını sıralar
split - bir dosyayı parçalara ayırır
ssh - OpenSSH SSH istemcisi (uzaktan oturum açma aracı)
stat - bir dosyanın veya dosya sisteminin durumunu gösterir
stty - uçbirim hat ayarlarını basar ve değiştirir
su - başka bir kullanıcı ve grup kimliği ile bir kabuk çalıştırır
sum - bir dosyadaki blok sayısını ve sağlama toplamını basar
sync - dosya sistemi tamponlarını boşaltır

T

tac - dosyaları ardarda sondan başa doğru basar
tail - dosyaların son kısmını basar
tee - standart girdiyi dosyaya ve standart çıktıya kopyalar
top - süreçleri gösterir
touch - dosyanın zaman damgalarını değiştirir
tr - karakterleri çevirir veya siler
true - hiçbir şey yapmaz, başarılı olur
tsort - düzgün doğrusal sıralama yapar
tty - standart girdiye bağlı terminalin dosya ismini basar

U

uname - sistem bilgilerini gösterir
uncompress - sıkıştırılmış verileri açar
unexpand - boşlukları sekmelerle değiştirir
uniq - yinelenen satırları atlar ve raporlar
unlink - bir dosya bağını silmek için unlink işlevini çağırır
uptime - sistemin ne kadar zamandır çalıştığını söyler
uucp - Unix’den Unix’e kopyalama

V

vdir - dizinlerin içindekileri listeler

X

xgettext - gettext dizgelerini kaynak dosyasından seçer
xmllint - komut satırı XML aracı
xmlto - bir XSL dönüşüm dosyasını bir XML belgesine uygular
xsltproc - komut satırı xslt işlemcisi

Y

ypdomainname - sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir

Z

zcat - sıkıştırılmış verileri standart çıktıda açar
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kılavuz Sayfaları (nâm-ı diğer Man Sayfaları) Başlangıç apropos
Bir Linux Kitaplığı Sayfası