shopt Yerleşiği
Önceki Bash Yerleşik Komutları Sonraki
shopt Yerleşiği
shopt [-pqsu] [-o] [seçenek-ismi ...]
İsteğe bağlı kabuk davranışlarını kontrol eden değişken değerlerini açıp kapar. Seçeneksiz ya da -p seçeneği ile tüm denetim seçeneklerini etkin olup olmadıklarını belirterek listeler. -p seçeneğinin farkı listlenenlerin kabuğa bir girdi olarak verilebilecek biçemde olmasıdır. Diğer seçeneklerin anlamları:
-s
Belirtilen her seçenek-ismi'ni etkinleştirir (set'in s'si)
-u
Belirtilen her seçenek-ismi'ni iptal eder (unset'in u'su).
-q
Normal çıktıyı engeller; seçenek-ismi'nin etkinleştirme sonucunu dönüş durumu belli eder. Belirtilen tüm seçenek-ismi'leri etkinleştirilmişse dönüş durumu sıfırdır, aksi takdirde sıfırdan farklıdır.
-o
set yerleşiğinin -o seçeneğinde kullanılabilecek seçenek-ismi değerlerini sınırlar.
-s ve -u seçenekleri birlikte verilemez, bir seçenek-ismi ile birlikte verilmezlerse sadece kendilerine uyan seçenek isimlerini listelerler.
Aksi belirtilmedikçe, öntanımlı olarak shopt seçenekleri kapalıdır (off).
Seçenek isimleri listelenirken tüm seçenekler etkinse (on) dönüş durumu sıfırdır, aksi takdirde sıfırdan faklıdır. Seçeneklerin etkinleştirilmesi ve kaldırılması sırasında bir seçenek-ismi geçersiz bir seçenek ismi olmadıkça dönüş durumu sıfırdır.
seçenek-ismi olarak belirtilebilecek seçenekler:
cdable_vars
Etkinleştirildiğinde cd yerleşiğinin argümanı olarak dizin olmayan bir isim verildiğinde bunun geçilecek dizinin isminin atandığı bir değişkenin ismi olarak kabul edilmesini sağlar.
cdspell
Etkinleştirildiğinde, cd komutunda bir dizin isminin yazılışında ufat tefek hatalar varsa düzeltilecektir. Bu hatalar; takdim-tehir, eksik bir karakter ve bir karakterin birden fazla yazılmasıdır. Bir düzeltme uygulanırsa düzeltilen dizin basılır ve komut çalıştırılır. Bu seçenek sadece etkileşimli kabuklarda kullanılır.
checkhash
Etkinleştirildiğinde, Bash, bir komutu çalıştırmadan önce komut tablosuna bakar. Komut tablosunda komutu bulamazsa PATH dizinlerine bakar.
checkwinsize
Etkinleştirildiğinde, Bash, her komuttan sonra pencere boyutunu ve lazımsa LINES ve COLUMNS değerlerindeki değişiklikleri kontrol eder.
cmdhist
Etkinleştirildiğinde, Bash, aynı geçmiş girdisindeki çok satırlı bir komutun tüm satırlarını kaydetmeye çalışır. Böylece çok satırlı komutların yeniden düzenlenebilmesi kolaylaşır.
dotglob
Etkinleştirildiğinde, Bash, dosyaismi yorumlaması sonuçlarına . ile başlayan dosyaisimlerini dahil eder.
execfail
Etkinleştirildiğinde, exec yerleşiğine bir argüman olarak verilen bir dosya çalıştırılamadığında bir etkileşimsiz kabuk çıkmaz. Bir etkileşimli kabuk exec başarısız olduğunda zaten çıkmaz.
expand_aliases
Etkinleştirildiğinde, takma adlar Takma Adlar bölümünde açıklandığı gibi yorumlanır. Bu seçenek etkileşimli kabuklarda öntanımlı olarak etkindir.
extdebug
Etkinse hata ayıklayıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış davranış etkinleştirilir:
 1. declare Yerleşiğinin -F seçeneği bir argüman olarak sağlanmış her işleve karşılık düşen kaynak dosya isimlerini ve satır numaralarını gösterir.
 2. Eğer komut DEBUG tuzağı tarafından çalıştırılmışsa sıfırdan farklı bir değerle döner, sonraki komut atlanır ve çalıştırılmaz.
 3. Eğer komut DEBUG tuzağı tarafından çalıştırılmışsa 2 değeri ile döner ve kabuk bir altyordamı (. veya source yerleşikleri ile çalıştırılan bir kabuk betiği ya da kabuk işlevi) çalıştırarak bir return çağrısını taklit eder.
 4. BASH_ARGC ve BASH_ARGV açıklamalarında belirtildiği gibi güncellenir (bkz, Kabuk Değişkenleri).
 5. İşlev izleme etkinleştirilir:
        ( komut )
  
  ile çağrılan komut ikamesi, kabuk işlevleri ve alt kabuklar DEBUG ve RETURN tuzaklarını miras alır.
 6. Hata izleme etkinleştirilir:
        ( komut )
  
  ile çağrılan komut ikamesi, kabuk işlevleri ve alt kabuklar ERROR tuzağını miras alır.
extglob
Etkinleştirildiğinde, Kalıp Eşleme bölümünde açıklanan özellikler etkinleştirilir.
extquote
Etkinse, çit tırnak içine alınmış ${parametre} genişletmesi içinde $'dizge ve $"dizge" biçimi tırnak içine alma uygulanır. Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
failglob
Etkinse dosyayolu yorumlaması sırasında dosya isimleri kalıplarla eşleşmezse sonuç bir yorumlama hatasıdır.
force_fignore
Etkinse FIGNORE kabuk değişkeni tarafından belirtilen sonekler sözcük tamamlama uygulanırken yoksayılan sözcükler tek olası tamamlamalar olsalar bile sözcüklerin yoksayılmalarına sebep olurlar. Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
gnu_errfmt
Etkinse kabuk hata iletileri standart GNU hata iletileri biçiminde yazılır.
histappend
Kabuk çıkarken normalde geçmiş listesini, ismi HISTFILE değişkeninin değerinden alınan dosyanın üzerine yazar. Seçenek etkinleştirildiğinde geçmiş listesi bu dosyaya eklenir.
histreedit
Etkinleştirildiğinde, Readline kullanımda ise, bir başarısız geçmiş ikamesini düzenlemesi için kullanıcıya bir fırsat tanınır.
histverify
Etkinleştirildiğinde, Readline kullanımda ise geçmiş ikamesi kabuk çözümleyiciye hemen aktarılmaz. Bunun yerine, değişikliklerin yapılabilmesi için sonuç satırı Readline düzenleme tamponuna yüklenir.
hostcomplete
Etkinleştirildiğinde, Readline kullanımda ise, Bash, @ içeren bir sözcüğe konakismi tamamlaması uygulamaya çalışır (Readline Sizin Yerinize Yazsın bölümüne bakınız). Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
huponexit
Etkinleştirildiğinde, bir etkileşimli giriş kabuğu çıktığında Bash, tüm işlere SIGHUP sinyali gönderecektir (Sinyaller bölümüne bakınız).
interactive_comments
Etkileşimli kabuklarda # ile başlayan bir sözcük ve devamındaki karakterlerin yoksayılması sağlanır. Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
lithist
Etkinleştirildiğinde, cmdhist seçeneği de etkinse, çok satırlı komutların satırları mümkün olduğunca ; karakterleri ile ayrılarak değil gömülü satırsonları korunarak kaydedilir.
login_shell
Kabuk, bir giriş kabuğu olarak başlatılırsa bu seçeneği etkinleştirir (Bash'in Çağrılması bölümüne bakınız). Ancak değer değiştirilmeyebilir.
mailwarn
Etkinleştirildiğinde, Bash'in eposta denetimi için kullandığı bir dosyaya son denetlemeden sonra erişildiğinde "eposta-dosyası içindeki eposta okundu" iletisini gösterir.
no_empty_cmd_completion
Etkinleştirildiğinde, Readline kullanımda ise, bir boş satır tamamlanmaya çalışıldığında mümkün tamamlamaları bulmak için Bash, PATH dizinlerinde arama başlatmayacaktır.
nocaseglob
Etkinleştirildiğinde, dosyaismi yorumlaması uygulanırken harf büyüklüğüne duyarsız dosyaismi eşlemesi yapılır.
nocasematch
Etkinse case veya [[ koşullu komutları çalıştırılırken eşleşme uygulandığında Bash kalıpları harf büyüklüğüne duyarsız kalarak eşleştirir.
nullglob
Etkinleştirildiğinde, Bash, kendisine hiçbir dosya uymayan dosyaismi kalıplarının kendileri yerine boş dizge döndürmelerine izin verir.
progcomp
Etkinleştirildiğinde, programlanabilir tamamlama yetenekleri etkinleştirilir. Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
promptvars
Etkinleştirildiğinde, komut istemi dizgeleri yorumlandıktan sonra bir de parametre yorumlaması, komut ikamesi, aritmetik yorumlaması ve tırnak kaldırmaya maruz kalır. Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
restricted_shell
Kabuk bu seçeneği, sınırlı kipte başlatıldığında etkinleştirir. Değeri değişmeyebilir. Bash, başlatma dosyaları çalıştırılırken, başlangıç dosyalarının kabuğun sınırlı kipte olup olmadığını keşfetmesini sağlayarak sıfırlanmamasını sağlar.
shift_verbose
Etkinleştirildiğinde, konumsal parametrelerin kaydırma miktarı parametre sayısını aşarsa shift yerleşiği bir hata iletisi basar.
sourcepath
Etkinleştirildiğinde, source yerleşiğine argüman olarak verilen bir dosyanın yerini bulmak için PATH değeri kullanılır. Bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
xpg_echo
Etkinleştirildiğinde, echo yerleşiği öntanımlı olarak tersbölü öncelemeli karakterleri yorumlar.
Tüm seçenek-ismi'leri etkinse, seçenekler listelendiğinde dönüş durumu sıfırdır, aksi takdirde sıfırdan farklıdır. Seçenekleri etkinleştirirken ya da kaldırırken bir seçenek-ismi bir geçersiz kabuk seçeneği olmadıkça dönüş durumu sıfırdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
set Yerleşiği Başlangıç source Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası