Giriş
Önceki Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme Sonraki
Giriş
Bu açıklama belgesi yöntemlerin ve protokollerin standartlaştırılması için Genel Ağ toplumu tarafından izlenen süreci belgeler. Genel Ağ Standartları süreci Genel Ağ Derneğinin bir etkinliğidir ve Genel Ağ toplumunun yararına Genel Ağ Mimarisi Kurulu ve Genel Ağ Mühendisliği İdari Grubu tarafından örgütlenir ve yönetilir.
Genel Ağ Standartları
Genel Ağ, arabağlantılı özerk ağların bir uluslararası gevşek örgütlenmeli işbirliğinin sonucu olarak küresel ağ, Genel Ağ Standatlarıyla tanımlanmış açık protokoller ve yöntemlere gönüllü bağlılık sayesinde konaktan konağa iletişimi destekler. Ayrıca, Genel Ağ Standartlarını kullanan fakat küresel ağa bağlı olmayan birbirinden yalıtılmış çok sayıda arabağlantılı ağlar da mevcuttur.
Bu belgede açıklanan Genel Ağ Standartları Süreci, TCP/IP protokolünün parçası olsun olmasın, Genel Ağ tarafından ya da Genel Ağ'da kullanılan protokollerin, yöntemlerin ve uzlaşımların tümüyle ilişkilidir. Genel Ağ dışı örgütlenmeler tarafından geliştirilen ve/veya standartlaştırılan protokollerle ilgili olarak, Genel Ağ Standartları Süreci normalde protokol belirtiminin kendisine değil, protokol veya yöntemin Genel Ağ bağlamında uygulamasına uygulanır.
Genelde, bir Genel Ağ Standardı kararlı ve iyi anlaşılan, teknik olarak yetkin, çok sayıda bağımsız ve birarada çalışabilen sağlam işlemsel deneyime sahip gerçeklenimlere ve manidar bir toplumsal desteğe sahip, Genel Ağ'ın tamamında ya da bir kısmında ayırdedilebilir olarak kullanışlı bir belirtimdir.
Genel Ağ Standardları Süreci
Anahatlarıyla, bir Genel Ağ Standardının ortaya çıkış süreci düz bir mantık izler: bir belirtim bir süre geliştirildikten sonra Genel Ağ toplumu tarafından defalarca gözden geçirilip tecrübe edilerek üzerinde çeşitli değişiklikler yapılır ve uygun bir kurul (aşağıya bakın) tarafından bir Standart olarak kabul edilir ve yayınlanır. Uygulamada ise süreç,
 1. belirtimlerin yüksek teknik kalitede oluşturulmasındaki zorluk,
 2. etkilenen tarafların tümünün yararlarının dikkate alınma ihtiyacı,
 3. toplumsal fikir birliğinin sağlanmasının önemi ve
 4. Genel Ağ toplumu için belli bir belirtim aracı geliştirmenin zorluğu
gibi sebeplerden dolayı biraz daha karmaşıktır.
Genel Ağ Standardları Sürecinin amaçları şunlandır:
 • teknik olarak mükemmellik;
 • evvelce gerçeklenmişlik ve denenmişlik;
 • temiz, özlü ve kolay anlaşılır belgeleme;
 • açıklık ve tarafsızlık;
 • tam zamanındalık.
Bu belgede açıklanan yöntemler açık, tarafsız ve nesnel olarak, mevcut (kanıtlanmış) uygulamayı yansıtmak için ve esnek olarak tasarlanmıştır.
 • Bu yöntemler Genel Ağ Standartlarının geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve kabul edilmesi için açık, tarafsız ve nesnel bir esas oluşturmak için tasarlanmışlardır ve yararlanan bütün gruplar tarafından açıklanması ve katılım için bol fırsat sağlar. Standartlaşma sürecinin her aşamasında bir belirtim tekrar tekrar görüşülür, nitelikleri açık toplantılarda ve/veya eposta listelerinde tartışılır ve gözden geçirilmek üzere dünya çapındaki dizinlerde çevrim içi erişilebilir duruma getirilir.
 • Bu yöntemler genel kabul görmüş uygulamaların açıkça tanınmasına ve kabul edilmesine yöneliktir. Bu sebeple, bir aday belirtim bir Genel Ağ Standardı olarak kabul edilmeden önce, gerçeklenmeli ve bağımsız çok sayıda ekip tarafından ve gitgide daha çok talep edilen ortamlarda birlikte çalışabilirlik ve doğru çalışma bakımından denenmelidir.
 • Bu yöntemler standartlaşma sürecinde ortaya çıkan durum çeşitliliğine büyük oranda uyarlanma esnekliği sağlar. Tecrübeler bu esnekliğin yukarıda listelenen amaçları yerine getirmede elzem olduğunu göstermiştir.
Teknik yeteneğin amacı, evvelce gerçeklenmişlik ve denenmişlik gereksinimi ve yararlanan tüm grupların herşeyi yorumlamasını mümkün kılma ihtiyacı önemli miktarda zaman ve çaba gerektirir. Diğer yandan, günümüzün hızlı gelişen ağ teknolojisi standartların tam zamanında geliştirilmesini talep eder. Genel Ağ Standartları Süreci birbirleriyle çelişen bu amaçları dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır. Teknik olarak mükemmelliyeti, bir standardın kabulü öncesi eksiksiz denenmesini veya açıklık ve tarafsızlığı feda etmeksizin sürecin mümkün olduğunca basit ve kısa olacağına inanılır.
Genel Ağ, başlangıcından günümüze iştirakçilerinin tasarımına ve gerçeklenimine düzenli olarak yeni gereksinimlerle ve teknolojilerle katkıda bulunarak gelişimini sağladığı bir sistem olmuştur ve böyle de süreceği umulmaktadır. Genel Ağ kullanıcıları ve destekçiler olarak yazılım, donanım ve hizmet sağlayıcıları Genel Ağ felsefesinin başlıca inakı olarak bu gelişimi beklemekte ve benimsemektedir.
Bu belgede açıklanan yöntemler yılların birikiminin sonucu olup Genel Ağ toplumunun artarak çeşitlenmesinin etkilerinden ve büyüme gereksinimlerinden elde edilen deneyimle şekillenmiş yöntemlerdir.
Bu Belgenin Tertiplenişi
Genel Ağ Standartları ile İlgili Yayımlar bölümü Genel Ağ Standartları Sürecinin yayınları ve arşivleri hakkındadır. Genel Ağ Standardı Belirtimleri bölümünde Genel Ağ standart belirtimlerinin türleri açıklanmıştır. Bir Belirtimin Standartlaşma Aşamaları bölümünde bir belirtimin standart haline gelene kadar geçirdiği aşamalardan bahsedilmiştir. Şu anki En İyi Uygulama (BCP) RFC'leri bölümü de Şu anki En İyi Uygulama RFC'leri hakkındadır. Genel Ağ Standartları Süreci bölümünde Genel Ağ standartlaşımının kuralları ve süreç açıklanmıştır. Harici Standartlar ve Belirtimler bölümünde başkaları veya diğer standart kurulları tarafından denetlenen ve geliştirilen ve Genel Ağ Standartları Süreci içinde ele alınan, haricen destekli belirtimler ve uygulamalarda izlenecek yolu belirtir. Uyarılar ve Kayıt Tutma bölümü uyarılar ve kayıt tutma gereksinimlerini açıklar. Sürecin Değiştirilmesi bölümünde bu belgedeki bazı gereksinimlerin istisnalarına tek seferliğine izin verecek değiştirme süreci tanımlanmıştır. Fikri Mülkiyet Hakları bölümünde Genel Ağ Standartlarının kullanımı ve geliştirilmesi bağlamında fikri mülkiyet haklarının korunması için gerekli kuralları içerir. Teşekkür bölümünde bu belgenin oluşumuna iştirak eden kişilerden bahisle gönül borcu ödenmeye çalışılmıştır. Güvenlik bölümünde bu belge tarafından üzerinde durulmamış güvenlik konularına değinilmiştir. Kaynakça bölümünde belge içinde numaralarla belirtilmiş kaynaklar listelenmiştir. Dağarcık bölümü bu belgede kullanılan bazı terimlerin tanımlarını içerir. Yazarın Adresi bölümünde yazarın normal ve elektronik posta adresleri bulunur. Kısaltmalar bölümünde sıklıkla kullanılan kısaltmalar listelenmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme Başlangıç Genel Ağ Standartları ile İlgili Yayımlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası