Genel Ağ Standartları Süreci
Önceki Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme Sonraki
Genel Ağ Standartları Süreci
Genel Ağ Standartları Sürecinin mekanizmaları bir belirtimin standartlaştırma aşamalarına terfi etmesi veya bu aşamalardaki bir belirtimin bir olgunluk seviyesinden diğerine hareket ettirilmesi ile ilgili IESG kararlarını kapsar. Bir belirtimi standartlaşma aşamalarına sokacak veya olgunluk seviyeler arasında taşıyacak ya da aşamalardan kaldıracak bir karar almada IESG'ye kılavuzluk eden bazı makul nesnel koşullar (Bir Belirtimin Standartlaşma Aşamaları bölümünde açıklanmıştır) olmasına rağmen, bir belirtimin standartlaşma aşamaların girmesi ve burada ilerlemesi ile ilgili algoritmik bir garanti yoktur. Standartlaşma aşamaların girmesi ve burada ilerlemesi için önerilen bir belirtimin teknik kalitesi ile ilgili IESG'nin deneyimli ortak kanaati karar alma sürecinin esas elemanıdır.
Standartlaşım Olayları
Bir belirtimin bir standartlaşma aşamasına girmesi, içinde ilerlemesi ve oradan çıkması hep IESG onayı ile olan bir "standartlaşım olayı"dır.
Olayın Başlatılması
Standartlaşma aşamalarına gireceği ve orada ilerleyeceği düşünülen bir belirtim, bir RFC olarak yayınlanmış olması nedeniyle değişmiş olmadıkça, önce bir Genel Ağ Taslağı olarak ilan edilmelidir. Topluluğun gözden geçirmesini ve sonrasında olayın başlatılması için tavsiye edilmesini sağlamak için iki haftadan daha uzun olmamak üzere bir Genel Ağ Taslağı olarak kalacaktır.
Bir standartlaşım olayı bir belirtim için Alan Yöneticisine sorumlu IETF Çalışma Grubu tarafından yapılan öneriyle başlatılır ve IETF Sekreteryası bilgilendirilir. Belirtimin bir Çalışma Grubu ile ilişkilendirilmediği durumda ise olay IESG'ye yapılan bir bireysel öneri ile başlatılır.
IESG Gözden Geçirmesi ve Onay
IESG bir belirtimin önerilen eylem için uygun koşulları sağlayarak (bkz, Standartlaşma Aşamalarının Olgunluk Seviyeleri ve Standartdışı Aşamaların Olgunluk Seviyeleri) Olayın Başlatılması için teslim edilip edilmediğini ve buna ek olarak belirtimin teknik kalitesi ve arılığının belirtimin önerildiği olgunluk seviyesindeki bir belgeden beklenen tutarlıkta olup olmadığını saptayacaktır.
Bu saptamaları yapabilmek için gerekli bilgilerin sağlanması sırasında, özellikle belirtimin Genel Ağ'daki veya Genel Ağ protokollerindeki olası etkisi bakımından IESG tarafından oldukça önemli bulunarak ele alındığı durumda, IESG belirtimin bağımsız teknik gözden geçirmesini gerekli tedbirleri alarak yaptırabilir.
IESG'nin değerlendirmesini bekleyen belgelerin genel Genel Ağ toplumu tarafından son kez gözden geçirilmesine olanak vermek için IESG IETF'ye bildirim yapar. Bu "Son Çağrı" bildirimi IETF Duyuru eposta listesine gönderilmelidir. Bir Son Çağrı hakkında herhangi birinden gelecek yorumlar kabul edilmeli ve Son Çağrı duyurundaki gibi gönderilmelidir.
Standart aday adaylığının IETF Çalışma Grubu tarafından Son Çağrı süresinin dört haftadan daha kısa olmaması gerektiği durum dışında başlatılması halinde Son Çağrı süresi iki haftadan kısa olmamalıdır. IESG yorumlar için daha uzun süre tanımanın toplumun yararına olacağına kanaat getirirse Son Çağrı süresini daha uzun yapmaya veya henüz bitmemiş bir Son Çağrı süresini uzatmaya karar verebilir.
Belirtim teslim edilirken önerilen eylem IESG'yi bağlamaz. Örneğin, IESG belirtimin istenenden farklı bir kategoride yayınlanmak üzere ele alınmasına karar verebilir. Eğer IESG bunu Son Çağrıyı yapmadan önce saptarsa Son Çağrı IESG'nin bakış açısını yansıtacaktır. IESG, bir Son Çağrı yanıtına bakarak da yayınlama kategorisini değiştirmeye karar verebilir. Eğer bu karar bir belirtimin Son Çağrısındakinden "daha yüksek" bir seviyede yayınlanması olarak sonuçlanırsa, IESG önerisini içeren yeni bir Son Çağrı yapılmalıdır. Ek olarak, bir IETF Çalışma Grubundan kaynaklanmayan bir belirtimin Son Çağrısına verilen yanıtın dikkate değer bir anlaşmazlığa sebep olması durumunda IESG yeni bir Çalışma Grubu kurulmasını önermeye karar verebilir.
Son Çağrı süresinin bitiminden sonra zaman geçirmeden, IESG standartlaşım olayının onaylanıp onaylanmayacağıyla ilgili son bir saptama yapacak ve IETF Duyuruları eposta listesi üzerinden kararını IETF'ye bildirecektir.
Yayınlama
Eğer bir standartlaşım olayı onaylanmışsa RFC Editor'e bir bildirim gönderilir ve belirtimin bir RFC olarak yayınlanmasıyla ilgili yönergelerle IETF bilgilendirilir. Bu noktaya gelmiş bir belirtim Genel Ağ Taslağı dizininden silinir.
Tamamlanmış ve beklemekte olan standartlaşım olaylarının resmi özeti Genel Ağ Derneğinin gazetesinin her baskısında görünecektir. Bu, Genel Ağ standarlaşım olayları için "kaydın yayımı"nı oluşturur.
RFC Editor aralıklarla tüm Genel Ağ protokollerinin ve hizmetlerinin belirtimlerinin durumunu özetleyen bir "Genel Ağ Resmi Protokol Standartları" RFC'si [1] yayınlayacaktır.
Standartlaşma Aşamalarından Geçiş
Bir belirtimin standartlaşma aşamalarında ilerleyişine hizmet eden her olay için Standartlaşım Olayları bölümünde açıklanan yöntem izlenir.
Bir belirtim Standart Aday Adayı seviyesinde en az altı (6) ay kalır.
Bir belirtim Standart Adayı seviyesinde, hangisi daha sonraysa, ya en az dört (4) ay ya da bir sonraki IETF toplantısına kadar kalır.
Bu asgari süreler zamanlamayı ciddi olarak etkilemeksizin toplumun incelemesine yeterince fırsat verildiğinden emin olmak için düşünülmüştür. Bu süreler ilgili RFC'nin yayımı tarihinden itibaren veya olay bir RFC yayımı ile sonuçlanmamışsa IESG'nin olay onayını duyurduğu tarihten itibaren ölçülür.
Bir belirtim standartlaşma aşamalarında ilerlemesi anlamında (gerçekten, muhtemelen) değişikliğe uğratılabilir. Her aşamada, IESG belirtimdeki değişikliğin önemini ve kapsamını saptar ve eğer gerekli ve uygun görürse önerilen olayda değişiklik yapar. Değişikliklerin küçük olması beklenir, ancak bir sonraki aşamaya geçmeden önce belirtim, bulunduğu olgunluk seviyesinde biraz daha deneyim kazanmasını gerektiren kapsamlı bir değişikliğe uğrayabilir. Sonuçta, eğer belirtim önemli derecede değişikliğe uğramışsa IESG değişikliğin yeni bir belge olarak ele alınmasını ve yeni baştan standartlaşma aşamalarına girmesini önerebilir.
Durum değişikliği, son yayımından beri belirtimde hiçbir değişikliğin olmadığı nadir durum dışında, belirtimin bir RFC olarak yeniden yayımı ile sonuçlanır. Genelde istenen değişiklikler sonraki standartlaşma aşamasında ele alınmak üzere "biriktirilir". Yine de, belirtimin sonraki standartlaşma aşamasına ertelenen değişiklikler her zaman mümkün olmayabilir hatta istenmeyebilir; örneğin, belirtimin bütününde bir değişikliğe yol açmayan bir teknik hata veya önemli bir sözdizimi hatası beklemeksizin düzeltilmeyi gerektirebilir. Böyle durumlarda, IESG veya RFC Editor RFC'nin düzeltmelerle yeniden yayınlanmasını (yeni bir numarayla) isteyebilir; bu, RFC'nin bulunduğu aşamada asgari kalış süresini sıfırlamaz.
Genel Ağ Standardı seviyesi dışında bir standartlaşma aşamasındaki bir belirtim aynı aşamada yirmi dört (24) ay kalmışsa, durum değişikliğine kadar her on iki (12) ayda bir, IESG belirtimin yeterliliği ve teknolojinin kullanışlılığı bakımından standartlaştırma çabasının uygulanabilirliğini gözden geçirir. Sonraki her böyle gözden geçirmede, IESG geliştirme çabasının devamını veya sonlandırılmasını uygun görecek, aynı zamanda belirtimin aynı olgunluk seviyesinde tutulmasına karar verecek veya onu Tarihi duruma taşıyacaktır. Bu karar Genel Ağ toplumunun yorumlamasına fırsat vermek için IETF'ye IETF Duyuruları eposta listesi üzerinden iletilir. Bu koşul bir meşru ve etkin Çalışma Grubu çabası olarak ele alınsın diye düşünülmemiştir, daha ziyade yokolmak üzere olan bir çabayı sonlandıracak yönetilebilir bir mekanizma sağlamak içindir.
Bir Standardın Değişikliğe Uğratılması
Kullanımdaki bir Genel Ağ Standardının yeni bir sürümü tamamen yeni bir standartmış gibi Genel Ağ Standartları Sürecinin tamamından geçmelidir. Yeni sürümün Standart seviyesine gelmesiyle önceki sürüm "Tarihi" duruma geçer ve yeni sürüm onun yerini alır. Yine de, kurulu bir tabanın gereksinimlerini karşılamak gibi bazı durumlarda her iki sürüm de Genel Ağ Standardı olarak kalabilir. Bu durumda, eski ve yeni sürümler arasındaki ilişki yeni sürümde bir metin olarak veya uygun başka bir belge (örn, bir Uygulanabilirlik Bildirgesi; bkz, Uygulanabilirlik Bildirgesi (UB)) ile açıkça belirlenmelidir.
Bir Standardın Tedavülden Kaldırılması
Teknolojideki değişiklikler ve teknolojinin olgunlaşmasından ötürü, yeni bir Standart belirtimin eskisine teknik olarak açıkça üstün gelmesi ve standartlaşma aşamalarında bulunan ve aynı işlevselliği sağlayan bir veya daha fazla belirtimi emekli etmesi olasıdır. Bu durumda veya bir standartlaştırma aşamasında bulunan bir belirtimin emekli olmasını gerektiren başka sebeplerin olduğu kanısı ortaya çıktığında, IESG eski belirtimin durumunu "Tarihi" olarak değiştirmeyi uygun bulacaktır. Bu öneri başka bir standartlaşım olayı için kullanılanla aynı bildirim işlemleri ve Son Çağrı ile yapılmalıdır. Mevcut bir standardın emekli edilmesi isteği bir Çalışma Grubundan kaynaklanabileceği gibi, bir Alan Yöneticisinden veya başka bir ilgili gruptan da kaynaklanabilir.
Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi ve İtirazlar
IETF süreci sırasında çeşitli aşamalarda itirazlar olasıdır. Süreç, mümkün olduğunca uzlaşma sağlanabilir ve gerçekçi fikir birliğine varılabilir olarak tasarlanmıştır, ancak yine de oldukça makul ve bilgili kişilerin bile kabule yanaşmadıkları zamanlar olabilir. Açıklık ve tarafsızlık ilkeleri gereğince böyle uyuşmazlıklar bir açık gözden geçirme ve tartışma süreciyle çözümlenmelidir. Bu bölümde IETF Çalışma Grupları ve diğer Genel Ağ Standartları Sürecinin katılımcılarının fikir birliğini sağladığı normal süreç üzerinden çözülemeyen Genel Ağ standartları uyuşmazlıklarında izlenecek yöntemler belirtilmiştir.
Çalışma Grubu Anlaşmazlıkları
Bir birey (konu ile ilgili Çalışma Grubundaki bir katılımcı olsun olmasın) onun kanaatine dayandırılan bir Çalışma Grubu önerisiyle ayrı fikirde olmayabilir; ya
  1. şahsın görüşü yeterince ele alınmamıştır veya
  2. Çalışma Grubu grubun ürünlerinin bütünlüğünü ve/veya kalitesini ciddi surette tehlikeye sokacak teknik seçimler yapmıştır.
İlk durum Çalışma Grubu Süreci içinde zordur; ikincisi ise bir teknik hata yapıldığı iddiasıdır. Bu iki anlaşmazlık türü oldukça farklıdır ancak her ikisi de aynı gözden geçirme sürecinde ele alınır.
Çalışma Grubu önerisini reddeden şahıs tartışmayı önce diğer Çalışma Grubu üyelerinden oluşan Çalışma Grubu başkanlığı ile (veya Çalışma Grubunun tamamı ile) yapar.
Eğer anlaşmazlık bu yolla çözümlenemezse, uyuşmazlık Çalışma Grubunun kiraladığı alanın Alan Yöneticisinin dikkatine sunulabilir. Alan Yöneticisi uyuşmazlığı çözmeye çalışır.
Uyuşmazlık Alan Yöneticisi tarafından çözümlenemezse hep beraber IESG'ye başvurulur. IESG durumu gözden geçirip kendi seçimi olarak bir çözüm bulmaya çalışır.
Uyuşmazlık IESG seviyesinde tarafları tatmin edecek bir çözüme ulaşamazsa taraflar IAB'nin kararına başvurur. IAB durumu gözden geçirip kendi seçimi olarak bir çözüm bulmaya çalışır.
Genel Ağ standartları yöntemlerinin izlenip izlenmediğiyle ve teknik liyakatla ilgili sorular karşısında IAB'nin kararı kesindir.
Süreç Başarısızlıkları
Bu belge Genel Ağ Standartları Sürecinin açıklığından, tarafsızlığından ve oluşan standartların teknik olarak uygulanabilirliğinden emin olunması için izlenmesi gereken radikal yöntemleri belirler. IESG, IETF'nin bu hedef için baş mümessili olup gerekli yöntemlerin izlendiğine ve bir standart olayının gerektirdiği öngereksinimlerin sağlandığına nezaret eder.
Bu süreçte IESG tarafından yapılan bir eyleme yapılacak bir itiraz önce IESG başkanlığına yapılmalıdır. Eğer IESG başkanlığı şikayetçiyi hoşnut edemezse IESG yapılan eylemi şikayetçi açısından bir bütün olarak yeniden incelemeli ve herhangi bir şey yapılması gerekip gerekmediğini saptamalıdır. IESG şikayet ile ilgili değerlendirmesini bir rapor olarak IETF'ye sunar.
Şikayetçi, IESG'nin değerlendirmesinden hoşnut olmazsa itirazını IAB'ye yapabilir. IAB durumu gözden geçirip kendi seçimi olarak bir çözüm bulmaya çalışır ve değerlendirmesini IETF'ye raporlar.
Şartlar gerektirdiğinde, IAB, IESG kararını iptal etmeye ve karar IESG karar almadan önce verilmiş gibi yapmaya yönelebilir. IAB ayrıca IESG'ye bir eylem önerebilir veya uygun gibi görünen başka öneriler yapabilir. IAB yine de, IESG'nin yetkisindeki bir kararı vererek IESG'nin rolünü üstlenmek istemeyebilir.
Genel Ağ standartları yöntemlerine uyulup uyulmadığı ile ilgili olarak IAB kararı kesindir.
Uygulanabilir Yöntem Sorunları
Böyle bir başvuru sadece yöntemlerin kendileri (örn, bu belgede açıklanan yöntemler) ile ilgili olabilir ve bir tarafsız ve açık Genel Ağ Standartları Sürecinde yöntemlerin kendilerinin tüm tarafların haklarının korunmasında kısmen veya tamamen yetersiz kaldığı iddia edilebilir. Bu temeldeki itirazlar Genel Ağ Derneği Yönetim Kuruluna yapılabilir. Genel Ağ Derneği Başkanı böyle bir başvuruyu aldığını iki hafta içinde bildirir ve bu sırada dilekçe sahibine Yönetim Kurulu üyelerinin başvuruyu gözden geçirmesi için umulan süreyi haber verir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi açılarından durumu gözden geçirip değerlendirmelerini IETF'ye raporlarlar.
Yönetim Kurulunun değerlendirmesinin sonucunda verdiği karar uyuşmazlığın tüm yönleri bakımından kesindir.
İtiraz Yöntemi
Tüm itirazlar uyuşmazlığın aslına yönelik ve ayrıntılı bir açıklama içermelidir.
Bütün itirazlar söz konusu eylemin veya kararın kamuya duyurulmasından sonraki iki ay içinde yapılmalıdır.
İtiraz sürecinin tüm aşamalarında çeşitli kararlar verecek kişiler veya kurullar karar alma süreçlerinde izleyecekleri yöntemleri tanımlayacak önleme sahip olmalıdır.
Tüm durumlarda uyuşmazlığın halli ile ilgili bir karar alınması ve bu kararın taraflara haber verilmesi makul bir süre içinde yapılmış olmalıdır..
Not
Bu yöntemler kasıtlı olarak ve belirgin bir biçimde tüm durumlarda "makul" sayılabilecek sabit bir azami süre belirtmez. Genel Ağ Standartları süreci harcanan çabaya ve fikir birliğinin sağlanmasına bir ödül koyar ve daha samimi bir teknik mutabakata ulaşabilme serbestisi lehine yöntemlerin hızla yerine getirilmesinden belirlenimci olarak bile bile kendini yoksun bırakır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Şu anki En İyi Uygulama (BCP) RFC'leri Başlangıç Harici Standartlar ve Belirtimler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası