Sürecin Değiştirilmesi
Önceki Genel Ağ Standartlarının Standartlaşma Süreci -- 3. Düzeltme Sonraki
Sürecin Değiştirilmesi
Genel Ağ Standartları ve ilgili belgelere uygulanan kuralları ve yöntemleri belirleyen ve kendini de Genel Ağ Standartları Sürecinin bir ürünü yapan bu belge (Şu anki En İyi Uygulama (BCP) RFC'leri bölümünde açıklandığı gibi bir BCP olarak), daha önceki bir sürümün yerini almıştır ve zamanı gelince benzer şekilde yerini yeni bir sürüme bırakacaktır.
Yayınlandığında, bu belge olası en iyi Genel Ağ Standartlarının ve BCP'lerin mümkün olması için gereksinimleri karşılamak üzere izlenecek doğru ve düzgün süreçle ilgili toplumun görüşünü yansıtırken, daima bu durumda kalacağı varsayılamaz. Zaman zaman yeni bir sürümü ile değiştirilerek güncellenmek istenebilir. Bu belgenin güncellenmesinde diğer BCP'lerde kullanılanla aynı açık yöntemler kullanılır.
Ek olarak, belli bir belirtimle ilgili olarak izlenen bir yöntemin çıkmaza girdiği veya yöntemlerin kılavuzluk edemediği durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda aşağıda açıklanan değiştirme yönteminin uygulanması uygun olabilir.
Değiştirme Yöntemi
Sorumlu IETF Çalışma Grubunun önerisi üzerine (veya kurulu bir Çalışma Grubu yoksa bir geçici komisyon önerisi üzerine), IESG belli bir belirtimi, bu belge gereksinimlerden bazılarına sahip değilse ve hatta bunlar bulunmayacaksa bile standartlaştırma aşamalarına sokabilir veya aşamalarda ilerletebilir. IESG böyle bir değiştirmeyi yine de sadece, bu belgedeki gereksinimlerle uyumsuzluktan kaynaklanan maliyetin Genel Ağ topluluğuna ağır gelme olasılığı olduğu baştan saptanmışsa uygun bulabilir. Bu önlemi uygulamak için, IESG en azından,
  1. belirtimin teknik liyakati
  2. bir değiştirme yapmaksızın Genel Ağ Standartları Sürecinin hedeflerine varma olasılığı
  3. bir değiştirme yapmanın karşılaştırmalı ve teamüle uygun etkileri ve
  4. bir değiştirmeyi IESG'nin dar bir kapsamda tutma yeteneği
olduğunu varsayar. Bir değişikliği uygun bulup bulmayacağını saptamak için IESG, Genel Ağ toplumunun yararlarını korumaya uygun olduğunu saptadığı sınırlamaları veya böyle ek kısıtlamaları telkin etmek ve değişikliğin kapsamını bu belgenin belli parçaları ile sınırlamak için önlem almıştır.
Önerilen değişiklik bu belgenin değiştirilmesine sebep olan kesin hükümlerini ve IESG'nin
  1. baştan sona
  2. önceki paragraftaki
değerlendirme noktalarını da içererek değerlendirme sonuçlarını açıklamalı, algılanan sorunu ayrıntılandırmalıdır. Önerilen değiştirme bir Genel Ağ Taslağı olarak ele alınmalıdır. IESG daha sonra toplumun öneri hakkında görüş bildirmesini mümkün kılmak için 4 haftadan kısa olmamak üzere bir uzatılmış Son Çağrı yapacaktır.
Son Çağrı süresinin bitiminden sonra zaman kaybetmeksizin. IESG önerilen değiştirmenin uygun olup olmadığı hakkında son saptamayı yapar ve kararını IETF'ye IETF Duyuruları eposta listesi üzerinden bildirir. Eğer değiştirme uygun bulunmuşsa bir BCP olarak yayınlanması isteğiyle RFC Editor'e gönderilmelidir.
Bu değiştirme yöntemi bu belgenin bazı hükümlerinden bir defada feragat edilmesinin gerektiği kanaati ortaya çıtığında kullanmak içindir. Bu belgede yapılacak kalıcı değişiklikler normal BCP süreci üzerinden gerçekleştirilmelidir.
Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi ve İtirazlar bölümündeki itiraz süreci bu sürece uygulanır.
Yapılmaması Gerekenler
Bu yöntemin kullanımı belirtilen gecikmelerden daha az olamayacağı gibi ne açıklık, tarafsızlık veya fikir birliği gereksinimlerinden ne de toplantıların ve eposta listesi tartışmalarının kayıtlarının düzgün tutulması ihtiyacından bir istisna yapılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Uyarılar ve Kayıt Tutma Başlangıç Fikri Mülkiyet Hakları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası