Bütünleşik Biçembentler, 2. Aşama
Sonraki

W3C

Bütünleşik Biçembentler, 2. Aşama

W3C Önergesi 12 Mayıs 1998

Bu sürüm:
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/
Son sürüm:
http://www.w3.org/TR/CSS2/
Önceki Sürüm:
http://www.w3.org/TR/1998/PR-CSS2-19980324/
Yayına hazırlayanlar:
Bert Bos <bbos@w3·org>
Håkon Wium Lie <howcome@w3·org>
Chris Lilley <chris@w3·org>
Ian Jacobs <ij@w3·org>

About this translation:

  1. Appendices are not translated; and
  2. there is a newer version of the standard in English:
    http://www.w3.org/TR/2007/CR-CSS21-20070719/

Bu çeviri:
XML ve HTML biçimleri mevcuttur.
Çeviren:
Nilgün Belma Bugüner <>, Başlama: Temmuz 2007

Bu çeviri de diğer belirtim çevirileri gibi bilgilendirici mahiyettedir, hiçbir bağlamda belirleyici değildir. Bu belge anadili Türkçe olan Genel Ağ kullanıcılarının bu belirtim hakkında fikir edinebilmelerini sağlamak amacıyla Türkçeye çevrilmiştir. Bu belirtimin belirleyici tek sürümü W3C tarafından yayımlanan İngilizce sürümüdür.

Bu çeviri, çevirmenin çevirinin bitimine yakın bu çeviriyi yapma isteğinin kaybolması nedeniyle tamamlanamamıştır. Çevrilmemiş olan ek bölümlere rağmen, mevcut çevirinin okuyucuya yine de yararlı olacağına duyulan inanç nedeniyle çeviri bu haliyle yayınlanmıştır. Çevirinin gönüllüler tarafından tamamlanacağı umulmaktadır.

Ek bölümleri henüz çevrilmemiş olan bu önergenin çok fazla değişiklik arzetmeyen daha yeni bir sürümü de vardır. CSS-2.1 sürümünü (bu çeviri yapıldığında önerge adayı durumunda olan İngilizce sürümü) http://www.w3.org/TR/2007/CR-CSS21-20070719/ adresinde bulabilirsiniz. 14 Kasım 2007, belgeler.org


Özet

Bu belirtim Bütünleşik Biçembentlerin 2. Aşamasını tanımlar. Bu çeviride "Bütünleşik Biçembentler" terimi "Cascading Style Sheets" karşılığı olarak kullanılmış olup, terimin kısaltması olarak İngilizce terimin kısaltması olan CSS yerine Türkçe terimin kısaltması olan BB kullanılacaktır. Şüphesiz, metinde BB2 gördüğünüzde, onu CSS2 olarak da okuyabilirsiniz.

BB2, belge (HTML veya XML) yazarlarına ve kullanıcılara belge yapısına bazı biçemler (yazıtipleri, şekilsel boşluklar, sesletim, vs.) ekleme imkanı tanıyan bir biçembent dilidir. Belgenin sunum biçemini belge içeriğinden ayırmayı sağlayarak belge yazarlığını ve yayıncılığını kolaylaştırır.

BB2, bir kaç fark dışında BB1'in üzerine inşa edilmiştir, o kadar ki, geçerli BB1 biçembentler aynı zamanda geçerli BB2 biçembentleri haline gelirler (bkz, [CSS1]). BB2, çoklu-ortama özgü biçembentleri de destekler. Böylece yazarlar belge sunumlarını görsel tarayıcılara, işitsel aygıtlara, yazıcılara, körcül aygıtlara, taşınabilir aygıtlara, vs. uyarlayabilirler. Bu belirtim ayrıca, içerik konumlama, indirilebilir yazıtipleri, tablo yerleşimleri, uluslararasılaştırma ile ilgili özellikler, özdevinimli sayaçlar, numaralama ve kullanıcı arayüzü ile ilgili bazı gereçleri destekler.

Belgenin Durumu

Bu belge W3C üyeleri ve diğer ilgili taraflarca gözden geçirilmiş ve W3C Yönetimi tarafından bir W3C Önergesi olarak onaylanmıştır. Kararlı bir belge olup başka belgelerden uyulması gerekli bir kaynak olarak atıfta bulunarak veya bir başvuru malzemesi olarak kullanılabilir. W3C'nin Önergedeki rolü, belirtime dikkatleri çekmek ve geniş bir alanda kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bu, Web'in işlevselliğini ve birlikte çalışabilirliğini arttırmaktadır.

Şu anki W3C yayınlarının ve bu teknik raporların en son sürümleri http://www.w3.org/TR/ adresindeki W3C teknik raporları dizininde bulunabilir.

BB özelliklerinin kamuya açık tartışma alanı [email protected] listesidir.

Mevcut Biçimler

CSS2 belirtiminin İngilizcesinin şu biçimleri de mevcuttur:

HTML:
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/
Salt metin olarak:
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/css2.txt,
HTML biçiminin gzipli tar paketi olarak:
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/css2.tgz,
HTML biçiminin zip paketi olarak (bir '.exe' değil):
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/css2.zip,
PostScript biçiminin gziplisi olarak:
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/css2.ps.gz,
PDF:
http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/css2.pdf.

Belirtimin çeşitli biçimleri arasında farklılıklar bulunması durumunda, http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512 sonucu tayin eder.

Mevcut çeviriler

Bu belirtimin İngilizce sürümü uyulması gerekli tek sürümdür. Bununla birlikte, başka dillere çevirileri de olabilir; http://www.w3.org/Style/css2-updates/translations.html adresine bir bakın.

Hata Raporları

Bu belirtimle ilgili bilinen hataların bir listesi http://www.w3.org/Style/css2-updates/REC-CSS2-19980512-errata.html adresinde mevcuttur. Bu belgenin İngilizce sürümünde bulduğunuz hataları lütfen [email protected] adresine bildiriniz. Belirtimin çevrildiği tarihte mevcut olan hata raporlarından belirtimin "Önerge" olma vasfını bozmayan düzeltmeler çeviriye yansıtılmıştır.

İçindekiler (Kısa Liste)

1 BB2 Belirtimi Hakkında
2 BB2'ye Giriş
3 Uyumluluk: gereksinimler ve öneriler
4 BB Sözdizimi ve Temel Veri Türleri
5 Seçiciler
6 Nitelik Değerlerinin Atanması, Bütünleşme ve Kalıtım
7 Ortam Türleri
8 Çerçeve modeli
9 Görsel Biçimleme Modeli
10 Görsel Biçimleme Modelinin Ayrıntıları
11 Görsel sonuçlar
12 Üretilen içerik, özdevinimli numaralama ve listeler
13 Sayfalı Ortam
14 Renkler ve artalanlar
15 Yazıtipleri
16 Metin
17 Tablolar
18 Kullanıcı Arayüzü
19 İşitsel Biçembentler
A A sample style sheet for HTML 4.0 (Bilgilendirici)
B Changes from CSS1 (Bilgilendirici)
C Implementation and performance notes for fonts (Bilgilendirici)
D BB2 Dilbilgisi Kuralları
E References
F Nitelik Dizini (Bilgilendirici)
G Tanımlayıcı Dizini (Bilgilendirici)
H Genel Dizin (Bilgilendirici)

İçindekiler (Tam Liste)

1 BB2 Belirtimi Hakkında
    1.1 Belirtimin Okunması
    1.2 Belirtimin Düzenlenişi
    1.3 Gösterim
          1.3.1 Belge Dili elemanları ve öznitelikleri
          1.3.2 BB nitelik tanımları
          1.3.3 Kestirme nitelikler
          1.3.4 Notlar ve Örnekler
          1.3.5 Şekiller ve uzun açıklamalar
    1.4 Teşekkür
    1.5 Telif Hakkı Uyarısı
2 BB2'ye Giriş
    2.1 HTML için kısa bir BB2 öğretici
    2.2 XML için kısa bir BB2 öğretici
    2.3 BB2 İşlem Modeli
          2.3.1 Tuval
          2.3.2 BB2 adresleme modeli
    2.4 BB tasarım ilkeleri
3 Uyumluluk: gereksinimler ve öneriler
    3.1 Tanımlar
    3.2 Uyumluluk
    3.3 Hata durumları
    3.4 text/css içerik türü
4 BB Sözdizimi ve Temel Veri Türleri
    4.1 Sözdizimi
          4.1.1 Dizgeciklere Ayırma
          4.1.2 Anahtar Sözcükler
          4.1.3 Karakterler ve Harf Büyüklüğü
          4.1.4 Yönergeler
          4.1.5 @-Kuralları
          4.1.6 Bloklar
          4.1.7 Kural kümeleri, bildirim blokları ve seçiciler
          4.1.8 Bildirimler ve nitelikler
          4.1.9 Açıklamalar
    4.2 Çözümleme hatalarının eldesi ile ilgili kurallar
    4.3 Değerler
          4.3.1 Tam ve gerçel sayılar
          4.3.2 Uzunluklar
          4.3.3 Yüzde Değerleri
          4.3.4 URL + URN = URI
          4.3.5 Sayaçlar
          4.3.6 Renkler
          4.3.7 Açılar
          4.3.8 Süreler
          4.3.9 Frekanslar
          4.3.10 Dizgeler
    4.4 BB belge karakter kodlaması
          4.4.1 Karakter Gönderimleri ve Karakter Öncelemleri
5 Seçiciler
    5.1 Örüntü eşleme
    5.2 Seçici sözdizimi
          5.2.1 Gruplama
    5.3 Evrensel seçici
    5.4 Tür seçicileri
    5.5 Astsal seçiciler
    5.6 Çocuk seçiciler
    5.7 Yakın kardeş seçiciler
    5.8 Öznitelik seçiciler
          5.8.1 Özniteliklerin ve öznitelik değerlerinin eşleşmesi
          5.8.2 DTD'lerdeki öntanımlı öznitelik değerleri
          5.8.3 class seçicileri
    5.9 ID seçiciler
    5.10 Sözde elemanlar ve sözde sınıflar
    5.11 Sözde sınıflar
          5.11.1 :first-child sözde sınıfı
          5.11.2 Bağlantı sözde sınıfları: :link ve :visited
          5.11.3 Özdevimli sözde sınıflar: :hover, :active ve :focus
          5.11.4 Dil sözde sınıfı: :lang
    5.12 Sözde elemanlar
          5.12.1 The :first-line sözde elemanı
          5.12.2 :first-letter sözde elemanı
          5.12.3 :before ve :after sözde elemanları
6 Nitelik Değerlerinin Atanması, Bütünleşme ve Kalıtım
    6.1 Belirtilen, hesaplanan ve gerçek değerler
          6.1.1 Belirtilen değerler
          6.1.2 Hesaplanmış değerler
          6.1.3 Gerçek değerler
    6.2 Kalıtım
          6.2.1 inherit değeri
    6.3 @import kuralı
    6.4 Bütünleşme
          6.4.1 Bütünleşme sırası
          6.4.2 !important kuralları
          6.4.3 Bir seçicinin özgülüğünün hesaplanması
          6.4.4 BB-dışı gösterimlerin önceliği
7 Ortam Türleri
    7.1 Ortam türlerine giriş
    7.2 Biçembentlerin ortama göre belirtilmesi
          7.2.1 @media kuralı
    7.3 Tanınan ortam türleri
          7.3.1 Ortam grupları
8 Çerçeve modeli
    8.1 Çerçeve boyutları
    8.2 Çerçeve kenar çizgileri, iç ve dış boşlukları için örnek
    8.3 Kenar dış boşlukları: margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left ve margin nitelikleri
          8.3.1 Örtüşen kenar dış boşlukları
    8.4 Kenar iç boşlukları: padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left ve padding nitelikleri
    8.5 Kenar çizgisi nitelikleri
          8.5.1 Kenar çizgisi genişliği: border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width ve border-width nitelikleri
          8.5.2 Kenar çizgisi rengi: border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color ve border-color nitelikleri
          8.5.3 Kenar çizgisi biçemi: border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style ve border-style niteliği
          8.5.4 Kestirme kenar çizgisi nitelikleri: border-top, border-bottom, border-right, border-left ve border
9 Görsel Biçimleme Modeli
    9.1 Görsel biçimleme modeline giriş
          9.1.1 Görüntü Alanı
          9.1.2 Taşıyıcı bloklar
    9.2 Çerçeve üretiminin denetimi
          9.2.1 Blok seviyesinden elemanlar ve blok çerçeveleri
               9.2.1.1 Anonim blok çerçeveleri
          9.2.2 Satıriçi seviyeden elemanlar ve satıriçi çerçeveler
               9.2.2.1 Anonim satıriçi çerçeveler
          9.2.3 Girintide başlık (compact) çerçeveleri
          9.2.4 Gömme başlık (run-in) çerçeveleri
          9.2.5 display niteliği
    9.3 Konumlama şemaları
          9.3.1 Bir konumlama şemasının seçimi: position niteliği
          9.3.2 Konumlama nitelikleri: top, right, bottom, left
    9.4 Normal akış
          9.4.1 Blok biçimleme bağlamı
          9.4.2 Satıriçi biçimleme bağlamı
          9.4.3 Göreli konumlama
    9.5 Yüzen çerçeveler
          9.5.1 Yüzen çerçevenin konumlanması: float niteliği
          9.5.2 Yüzen çerçevelerden sonraki içeriğin denetimi: clear niteliği
    9.6 Mutlak konumlama
          9.6.1 Sabit konumlama
    9.7 display, position ve float nitelikleri arasındaki ilişki
    9.8 Normal akış, yüzen çerçeveler ve mutlak konumlama karşılaştırması
          9.8.1 Normal akış
          9.8.2 Göreli konumlama
          9.8.3 Bir çerçevenin yüzmesi
          9.8.4 Mutlak konumlama
    9.9 Katmanlı sunum
          9.9.1 Yığıt seviyesinin belirtilmesi: z-index niteliği
    9.10 Metin yazma yönü: direction ve unicode-bidi nitelikleri
10 Görsel Biçimleme Modelinin Ayrıntıları
    10.1 Taşıyıcı blokun tanımlanması
    10.2 İçerik genişliği: width niteliği
    10.3 Genişliklerin ve kenar dış boşluklarının hesaplanması
          10.3.1 Satıriçi, yerleştirilmeyen elemanlar
          10.3.2 Satıriçi, yerleştirilen elemanlar
          10.3.3 Blok seviyesinden, normal akıştaki yerleştirilmeyen elemanlar
          10.3.4 Blok seviyesinden, normal akıştaki yerleştirilen elemanlar
          10.3.5 Yüzen, yerleştirilmeyen elemanlar
          10.3.6 Yüzen, yerleştirilen elemanlar
          10.3.7 Mutlak olarak konumlu, yerleştirilmeyen elemanlar
          10.3.8 Mutlak olarak konumlu, yerleştirilen elemanlar
    10.4 Azami ve asgari genişlikler: min-width ve max-width nitelikleri
    10.5 İçerik yüksekliği: height niteliği
    10.6 Yüksekliklerin ve Kenar dış boşluklarının hesaplanması
          10.6.1 Satıriçi, yerleştirilmeyen elemanlar
          10.6.2 Satıriçi, yerleştirilen elemanlar, Blok seviyesinden, normal akıştaki yerleştirilen elemanlar ve Yüzen, yerleştirilen elemanlar
          10.6.3 Blok seviyesinden, normal akıştaki yerleştirilmeyen elemanlar ve Yüzen, yerleştirilmeyen elemanlar
          10.6.4 Mutlak olarak konumlu, yerleştirilmeyen elemanlar
          10.6.5 Mutlak olarak konumlu, yerleştirilen elemanlar
    10.7 Azami ve Asgari Yükseklikler: min-height ve max-height nitelikleri
    10.8 Satır yüksekliğinin hesaplanması: line-height ve vertical-align nitelikleri
          10.8.1 Satırarası ve yarım satırarası
11 Görsel sonuçlar
    11.1 Taşma ve kırpılma
          11.1.1 Taşma: overflow niteliği
          11.1.2 Kırpma: clip niteliği
    11.2 Görünürlük: visibility niteliği
12 Üretilen içerik, özdevinimli numaralama ve listeler
    12.1 :before ve :after sözde elemanları
    12.2 content niteliği
    12.3 :before ve :after ile gömme ve girintili başlık çerçeveleri arasındaki etkileşim
    12.4 Tırnak imleri
          12.4.1 Tırnakların quotes niteliği ile belirtilmesi
          12.4.2 Tırnakların content niteliği ile yerleştirilmesi
    12.5 Özdevinimli sayaçlar ve numaralama
          12.5.1 Sayaçlarda iç içelik ve etki alanı
          12.5.2 Sayaç biçemleri
          12.5.3 Gösterilmeyen elemanlardaki sayaçlar
    12.6 İmleyiciler ve listeler
          12.6.1 İmleyiciler: marker-offset niteliği
          12.6.2 Listeler: the list-style-type, list-style-image, list-style-position ve list-style nitelikleri
13 Sayfalı Ortam
    13.1 Sayfalı ortama giriş
    13.2 Sayfa çerçeveleri: @page kuralı
          13.2.1 Sayfa dış boşlukları
          13.2.2 Sayfa boyutları: size niteliği
               13.2.2.1 Hedef yaprağa sığmayan sayfa çerçevelerinin oluşturulması
               13.2.2.2 Sayfa çerçevesinin hedefte konumlanması
          13.2.3 Kesme imleri: marks niteliği
          13.2.4 Sol, sağ ve ilk sayfalar
          13.2.5 Sayfa çerçevesi dışındaki içerik
    13.3 Sayfa kesmeleri
          13.3.1 Önden/sondan/içinden sayfa kesme elemanları: page-break-before, page-break-after, page-break-inside
          13.3.2 İsimli sayfaların kullanımı: page niteliği
          13.3.3 Elemanların içindeki kesmeler: orphans, widows
          13.3.4 İzin verilen sayfa kesmeleri
          13.3.5 Zorlanmış sayfa kesmeleri
          13.3.6 "En iyi" sayfa kesmeleri
    13.4 Sayfa bağlamında bütünleşme
14 Renkler ve artalanlar
    14.1 Önalan rengi: color niteliği
    14.2 Artalan
          14.2.1 Artalan nitelikleri: background-color, background-image, background-repeat, background-attachment, background-position ve background
    14.3 Gamma düzeltmesi
15 Yazıtipleri
    15.1 Giriş
    15.2 Yazıtipinin belirtilmesi
          15.2.1 Yazıtipi belirtim nitelikleri
          15.2.2 Yazıtipi ailesi: font-family niteliği
          15.2.3 Yazıtipi biçemleme: font-style, font-variant, font-weight ve font-stretch nitelikleri
          15.2.4 Yazıtipi yüksekliği: font-size ve font-size-adjust nitelikleri
          15.2.5 Kestirme yazıtipi niteliği: font
          15.2.6 Soysal yazıtipi aileleri
               15.2.6.1 serif
               15.2.6.2 sans-serif
               15.2.6.3 cursive
               15.2.6.4 fantasy
               15.2.6.5 monospace
    15.3 Yazıtipi seçimi
          15.3.1 Yazıtipi tanımları ve @font-face
          15.3.2 Yazıtipi seçimi için tanımlayıcılar: font-family, font-style, font-variant, font-weight, font-stretch ve font-size
          15.3.3 Yazıtipi verilerini vasıflandırılma tanımlayıcıları: unicode-range
          15.3.4 Sayısal değer tanımlayıcısı: units-per-em
          15.3.5 Kaynak tanımlayıcısı: src
          15.3.6 Eşleşme tanımlayıcılar: panose-1, stemv, stemh, slope, cap-height, x-height, ascent, and descent
          15.3.7 Bireşim tanımlayıcılar: widths, bbox ve definition-src
          15.3.8 Hizalama tanımlayıcılar: baseline, centerline, mathline ve topline
          15.3.9 Örnekler
    15.4 Yazıtiplerinin Özellikleri
          15.4.1 Yazıtipi özelliklerine giriş
          15.4.2 Tam yazıtipi adı
          15.4.3 Emkare için koordinat birimleri
          15.4.4 Orta Taban Çizgisi
          15.4.5 Yazıtipinin karakter kodlaması
          15.4.6 Yazıtipi aile adı
          15.4.7 Motif genişlikleri
          15.4.8 Gövde genişliği
          15.4.9 Büyük harf motiflerinin yüksekliği
          15.4.10 Küçük harf motiflerinin yüksekliği
          15.4.11 Alt Taban Çizgisi
          15.4.12 Matematiksel Taban Çizgisi
          15.4.13 En büyük motif çerçevesi
          15.4.14 Azami aksansız yükseklik
          15.4.15 Azami aksansız derinlik
          15.4.16 Panose-1 sayıları
          15.4.17 ISO 10646 karakterleri aralığı
          15.4.18 Tepe Taban Çizgisi
          15.4.19 Gövde yüksekliği
          15.4.20 Düşey hat açısı
    15.5 Yazıtipi eşleme algoritması
          15.5.1 Mapping font weight values to font names
          15.5.2 Yazıtipi eşleme örnekleri
16 Metin
    16.1 Girintileme: text-indent niteliği
    16.2 Hizalama: text-align niteliği
    16.3 Süsleme
          16.3.1 Satırın altını, üstünü, ortasını çizme ve yanıp sönme: text-decoration niteliği
          16.3.2 Metin gölgelendirme: text-shadow niteliği
    16.4 Harfler ve sözcükler arası boşluklar: letter-spacing ve word-spacing nitelikleri
    16.5 Harf büyüklüğü: text-transform niteliği
    16.6 Boşlukların korunması: white-space niteliği
17 Tablolar
    17.1 Tablolara giriş
    17.2 Biçembent Tablo Modeli
          17.2.1 Anonim tablo nesneleri
    17.3 Sütun seçiciler
    17.4 Görsel Biçimleme Modelinde Tablolar
          17.4.1 Tablo başlığının konumu ve hizalanması
    17.5 Tablo içeriğinin görsel yerleşimi
          17.5.1 Tablo katmanları ve saydamlık
          17.5.2 Tablo genişlik algoritması: table-layout niteliği
               17.5.2.1 Sabit tablo yerleştirme algoritması
               17.5.2.2 Özdevinimli tablo yerleştirme algoritması
          17.5.3 Tablo yükseklik algoritmaları
          17.5.4 Bir sütunun yatayda hizalanması
          17.5.5 Özdevimli sıra ve sütun görünüşleri
    17.6 Kenar çizgileri
          17.6.1 Ayrık kenar çizgileri modeli
               17.6.1.1 Boş gözelerin kenar çizgileri: empty-cells niteliği
          17.6.2 Örtüşen kenar çizgileri modeli
               17.6.2.1 Kenar çizgisi çakışmalanının çözümlenmesi
          17.6.3 Kenar çizgisi biçemleri
    17.7 Tabloların işitsel olarak oluşturulması
          17.7.1 Başlıkların söylenmesi: speak-header niteliği
18 Kullanıcı Arayüzü
    18.1 İmleçler: cursor niteliği
    18.2 User preferences for colors
    18.3 User preferences for fonts
    18.4 Dynamic outlines: the outline property
          18.4.1 Outlines and the focus
    18.5 Magnification
19 İşitsel Biçembentler
    19.1 İşitsel biçembentlere giriş
    19.2 Ses seviyesi nitelikleri: volume
    19.3 Konuşma nitelikleri: speak
    19.4 Bekletme nitelikleri: pause-before, pause-after ve pause
    19.5 Başlama işareti nitelikleri: cue-before, cue-after ve cue
    19.6 Artalan sesi nitelikleri: play-during
    19.7 Açısal nitelikler: azimuth ve elevation
    19.8 Ses karakteristikleri için nitelikler: speech-rate, voice-family, pitch, pitch-range, stress ve richness
    19.9 Konuşma nitelikleri: speak-punctuation ve speak-numeral

Ekler

A A sample style sheet for HTML 4.0 (Bilgilendirici)
B Changes from CSS1 (Bilgilendirici)
    B.1 New functionality
    B.2 Updated descriptions
    B.3 Semantic changes from CSS1
C Implementation and performance notes for fonts (Bilgilendirici)
    C.1 Glossary of font terms
    C.2 Font retrieval
    C.3 Meaning of the Panose Digits
    C.4 Deducing Unicode Ranges for TrueType
    C.5 Automatic descriptor generation
D BB2 Dilbilgisi Kuralları
    D.1 Dilbilgisi
    D.2 Sözdizimsel tarayıcı
    D.3 BB1 ile BB2 dizgeciklerinin karşılaştırması
E References
    E.1 Normative references
    E.2 Informative references
F Nitelik Dizini (Bilgilendirici)
G Tanımlayıcı Dizini (Bilgilendirici)
H Genel Dizin (Bilgilendirici)

Sonraki
Bir Linux Kitaplığı SayfasıBB2 Belirtimi Hakkında