ALTER USER
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
ALTER USER(7)SQL - Dil Deyimleri ALTER USER(7)
İSİM
ALTER USER — bir veritabanı kullanıcı hesabını değiştirir
KULLANIM
ALTER USER isim [ [ WITH ] seçenek [ ... ] ]

burada seçenek şöyle olabilir:

    CREATEDB | NOCREATEDB
    | CREATEUSER | NOCREATEUSER
    | [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'parola'
    | VALID UNTIL 'mutlak_zaman'

ALTER USER isim RENAME TO yeni_isim

ALTER USER isim SET parametre { TO | = } { değer | DEFAULT }
ALTER USER isim RESET parametre
Açıklama
ALTER USER bir PostgreSQLTM kullanıcı hesabının özniteliklerini değiştirir. Değiştirilmeyen öznitelikler önceki değerlerini korurlar.
İlk biçim kullanıcının izinlerini ve kimlik kanıtlama ayarlarını değiştirir. (Ayrıntılar için aşağıya bakınız.) Veritabanı ayrıcalıklı kullanıcıları herhangi bir kullanıcının bu ayarlarının hepsini değiştirebilir. Sıradan kullanıcılar ise sadece parolalarını değiştirebilirler.
İkinci biçim kullanıcının ismini değiştirir. Sadece veritabanı ayrıcalıklı kullanıcısı bir kullanıcının ismini değiştirebilir. Oturum açmış kullanıcının ismi değiştirilemez. (Bunu yapmak gerekliyse, farklı bir kullanıcı olarak bağlanın.) Çünkü MD5 şifreli parolalarda kullanıcı ismi tuz olarak kullanılır, bir kullanıcının isminin değiştirilmesi onun MD5 parolasını temizler.
Üçüncü ve dördüncü biçimler belirtilen yapılandırma değişkeni için kullanıcının oturum öntanımlısını değiştirir. postgresql.conf dosyasında ya da postmaster komut satırında ne belirtilmiş olursa olsun, kullanıcının yeni bir oturumu sonraki her başlatışında, belirtilen değer oturum öntanımlısı haline gelir. Sıradan kullanıcılar kendi oturum öntanımlılarını değiştirebilirler. Ayrıcalıklı kullanıcılar ise herkesinkini değiştirebilir. Belli değerler bu yolla belirtilemezler ya da sadece ayrıcalıklı kullanıcı tarafından belirtilebilirler.
Parametreler
isim
Öznitelikleri değiştirilecek kullanıcının ismi.
CREATEDB
NOCREATEDB
Bu deyimler bir kullanıcının veritabanı oluşturup oluşturamayacağını belirtmek için kullanılır. Eğer CREATEDB belirtilmişse kullanıcı kendi veritabanlarını oluşturabilir. NOCREATEDB belirtilmişs kullanıcı bunu yapamaz. (Eğer kullanıcı aynı zamanda ayrıcalıklı kullanıcı ise aslında bunun bir etkisi yoktur.)
CREATEUSER
NOCREATEUSER
Bu deyimler bir kullanıcının yeni bir kullanıcı oluşturup oluşturamayacağını belirtmek için kullanılır. CREATEUSER ayrıca, tüm erişim kısıtlamalarını kaldırarak kullanıcıyı ayrıcalıklı kullanıcı haline getitir.
parola
Bu hesap için kullanılacak yeni parola.
ENCRYPTED
UNENCRYPTED
Bu sözcükler pg_shadow içinde parolanın şifreli saklanıp saklanmayacağını denetler. (Bu seçimle ilgili daha ayrıntılı bilgiyi CREATE USER[create_user(7)] kılavuz sayfasında bulabilirsiniz.)
mutlak_zaman
Bu kullanıcının parolasının son kullanım tarihi (ve isteğe bağlı olarak zamanı). Parolanın son kullanım tarihinin olmayacağını belirtmek için 'infinity' kullanın.
yeni_isim
Kullanıcının yeni ismi.
parametre
değer
Belirtilen yapılandırma parametresinin belirtilen değeri kullanıcının oturum önanımlısı yapılır. Eğer değer olarak DEFAULT veya eşdeğeri olan RESET kullanılmışsa, kullanıcıya özel değer silinir, böylece kullanıcı yeni oturumda sistem çapında geçerli olan öntanımlıyı miras alacaktır. RESET ALL tüm kullanıcıya özel ayarları temizleyecektir.
Yapılandırma parametreleri ve onların değerleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için SET[set(7)] kılavuz sayfasına ve
http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/runtime-config.html adresine bakınız.
Ek Bilgi
Yeni bir kullanıcı eklemek için CREATE USER[create_user(7)], bir kullanıcıyı silmek için ise DROP USER[drop_user(7)] kullanın.
ALTER USER bir kullanıcının grup üyeliğini değiştiremez. Bunu yapmak için ALTER GROUP[alter_group(7)] kullanın.
VALID UNTIL deyimi kullanıcı hesabı için değil, sadece parola için son kullanım tarihi tanımlar. oturum açarken parolalı kimlik kanıtlama yöntemi kullanılmıyorsa, bu tarih anlamsızdır.
Ayrıca, oturum öntanımlısını bir kullanıcıya değil, belli bir veritabanına bağlamak da mümkündür; bkz. ALTER DATABASE[alter_database(7)]. Bir çelişki durumunda kullanıcıya özel ayarlar, veritabanına özel ayarların yerine geçer.
Örnekler
Bir kullanıcının parolasını değiştirmek için:
ALTER USER davide WITH PASSWORD 'hu8jmn3';
Kullanıcı parolasının son kullanım tarihini değiştirmek için:
ALTER USER manuel VALID UNTIL 'Jan 31 2030';
Bir parolanın son kullanım zamanını, 4 Mayıs 2005 öğleyin, zaman dilimini UTC'nin üç saat ilerisi olarak belirtmek için:
ALTER USER chris VALID UNTIL 'May 4 12:00:00 2005 +3';
Bir parolayı sonsuza kadar geçerli yapmak için:
ALTER USER fred VALID UNTIL 'infinity';
Bir kullanıcıya diğer kullanıcıları ve yeni veritabanlarını oluşturma yetkisi vermek için:
ALTER USER miriam CREATEUSER CREATEDB;
Uyumluluk
ALTER USER bir PostgreSQLTM oluşumudur. SQL standardı kullanıcı tanımlarını gerçeklenime bırakmıştır.
İlgili belgeler
CREATE USER[create_user(7)], DROP USER[drop_user(7)], SET[set(7)].
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLALTER USER(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ALTER TYPE Başlangıç ANALYZE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası