CREATE FUNCTION
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
CREATE FUNCTION(7)SQL - Dil Deyimleri CREATE FUNCTION(7)
İSİM
CREATE FUNCTION — yeni bir işlev tanımlar
KULLANIM
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION isim ( [ [ arg_ismi ] arg_türü [, ...] ] )
  RETURNS dönüş_türü
 { LANGUAGE dil_ismi
  | IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE
  | CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT
  | [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER
  | AS 'tanım'
  | AS 'nesne_dosyası', 'ilintileme_sembolü'
 } ...
  [ WITH ( öznitelik [, ...] ) ]
Açıklama
CREATE FUNCTION yeni bir işlev tanımlar. CREATE OR REPLACE FUNCTION ise ya yeni bir işlev oluşturur ya da bir mevcut işlev tanımını değiştirir.
Eğer bir şema ismi belirtilmişse, işlev belirtilen şemada oluşturulur. Aksi takdirde, geçerli olan şemada oluşturulur. Yeni işlevin ismi, aynı şema içindeki aynı argüman türlerine sahip bir işlev ismi ile aynı olmamalıdır. Farklı argüman türlerine sahip aynı isimdeki işlevlere izin verilir.
Mevcut bir işlevin tanımını güncellemek için CREATE OR REPLACE FUNCTION kullanılır. Ancak, bir işlevin ismini ya da argüman türlerini bu yöntemle değiştirmek mümkün değildir (eğer denerseniz, aslında ayrı ve yeni bir işlev oluşturmuş olursunuz). Ayrıca, CREATE OR REPLACE FUNCTION ile mevcut bir işlevin dönüş türünü değiştirmeye çalışmayın, bunu yapmak için işlevi önce silmeli, sonra yeniden oluşturmalısınız.
Eğer bir işlevi silip yeniden oluşturursanız, yeni işlev eskisiyle aynı olmaz; mevcut kuralları, sanal tabloları, tetikleri, vs. de silmiş olursunuz. Bunları koruyarak işlev tanımını değiştirmek için CREATE OR REPLACE FUNCTION kullanın.
İşlevi tanımlayan kullanıcı aynı zamanda sahibi olur.
Parametreler
isim
Tanımlanacak işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).
arg_ismi
Bir argümanın ismi. Bazı diller (şimdilik sadece PL/pgSQL) argüman ismini işlev gövdesinde kullanmanızı ister. Diğer diller için argüman ismi sadece ek bir bilgidir.
arg_türü
İşlevin (varsa) argümanlarının veri türleri (şema nitelemeli olabilir). Argüman türleri temel, birleşik veya veri alanı türü olabileceği gibi bir tablo sütununun veri türüne başvurulu olabilir.
Gerçeklenim diline bağımlılık sebebiyle, cstring gibi tanımlı türler de belirtilebilir. Argüman türü olarak tanımlı türler kısmen olabileceği gibi SQL veri türlerinin tamamen dışında türler olabilirler.
Bir sütun türüne başvuruyu tablo_ismi.sütun_ismi%TYPE yazarak belirtebilirsiniz. Bu özelliğin kullanımı bazan bir işlevin bir tablo tanımındaki değişikliklerden bağımsız olmasını sağlayabilir.
dönüş_türü
İşlevin dönüş değerinin veri türü (şema nitelemeli olabilir). Dönüş türü temel, birleşik veya veri alanı türü olabileceği gibi bir tablo sütununun veri türüne başvurulu olabilir.
SETOF değiştiricisi işlevin tek bir öğe ile değil, bir öğe kümesi ile döneceğini belirtir.
Bir sütun türüne başvuruyu tablo_ismi.sütun_ismi%TYPE yazarak belirtebilirsiniz.
dil_ismi
İşlevin gerçeklendiği dilin ismi. SQL, C, internal veya kullanıcı tarafından belirtilecek yordamsal dillerden biri olabilir. Geriye uyumluluk için isim tek tırnak içine alınabilir.
IMMUTABLE
STABLE
VOLATILE
Çalışma anı eniyilemesi için işlevin çoklu değerlendirmelerinin tek bir değerlendirme ile değiştirilmesinin güvenli olup olmayacağını belirlerler. En fazla bir seçim belirtilebilir. Bunlardan hiçbiri belirtilmemişse VOLATILE öntanımlıdır.
IMMUTABLE işlevin aynı argüman değerleriyle daima aynı sonucu döndüreceğini belirtir; yani, argümanlarının veritabanındaki değerlerden faydalanmayacağını ya da argüman olarak açıkça belirtilmemiş bilgileri kullanmayacağını belirtir. Eğer bu seçenek belirtilmişse, işlevin tamamen sabit argümanlı her çağrısı anında işlev değeriyle değiştirilebilir.
STABLE tek bir tablo taraması içinde işlevin aynı argüman değerleri için tutarlı olarak aynı sonucu döndüreceğini, ama sonucun SQL cümleleriyle değişebileceğini belirtir. Bu, sonuçları veritabanı aramalarına, parametrelerine, v.s. bağımlı işlevler için un uygun seçimdir. Ayrıca, değerleri bir hareket içinde değişmediğinden current_timestamp ailesindeki işlevler de STABLE olarak nitelenmiştir.
VOLATILE işlevin değerinin tek bir tablo taraması içinde bile değişebileceğini, dolayısıyla hiçbir eniyileme yapılamayacağını belirtir. Görece birkaç veritabanı işlevi bu anlamda oynaktır; bazı örnekler: random(), currval(), timeofday(). Yan etkiye sahip her işlevin, işlev sonucu tahmin edilebilir olsa bile, eniyilenmesini önlemek için VOLATILE olarak sınıflanması gerektiğini unutmayın; setval() buna bir örnektir.
Ek ayrıntılar için
http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc-volatility.html adresine bakınız.
CALLED ON NULL INPUT
RETURNS NULL ON NULL INPUT
STRICT
CALLED ON NULL INPUT (öntanımlıdır) işlevin bazı argümanları NULL olduğunda normal olarak çağrılacağını belirtir. Bundan sonra işlev yazarının yapacağı NULL değerleri sınamak ve gereğini yapmaktır.
RETURNS NULL ON NULL INPUT veya STRICT ise işlevin, argümanlarından herhangi birinin NULL olması durumunda daima NULL değer döndüreceğini belirtir. Eğer bu seçenek belirtilmişse, NULL argümanların varlığında işlev çalıştırılmayacak, onun yerine hemen bir NULL değer döndürülecektir.
EXTERNAL ] SECURITY INVOKEREXTERNAL ] SECURITY DEFINER
SECURITY INVOKER işlevin kendisini çağıran kullanıcının izinleriyle çalıştırılacağını belirtir. SECURITY DEFINER ise işlevin kendisini oluşturan kullanıcının izinleriyle çalıştırılacağını belirtir.
EXTERNAL sözcüğü SQL uyumluluğu için varsa da isteğe bağlı olmasından dolayı, SQL'in tersine bu özellik harici işlevlere uygulanmaz.
tanım
İşlevi tanımlayan bir dizge sabiti; anlamlandırılması dile bağımlıdır. Bir dahili işlev ismi olabileceği gibi bir nesne dosyasının yolu, bir SQL komutu veya bir yordamsal dilde yazılmış bir metin olabilir.
nesne_dosyası, ilintileme_sembolü
AS sözcüğünün bu biçimi özdevimli yüklenebilen C dili işlevleri için, işlevin C dili kaynak kodundaki ismi, bir SQL işlevinin ismiyle aynı değilse, kullanılır. nesne_dosyası dizgesi ile özdevimli yüklenebilen nesneyi içeren dosyanın ismi belirtilir. ilintileme_sembolü ise işlevin C dili kaynak kodundaki ismi olarak işlevin ilintileme sembolüdür. Eğer ilintileme sembolü belirtilmezse, tanımlandığı SQL işlevinin ismiyle aynı olduğu kabul edilir.
öznitelik
İşlev hakkında bilgi içeren isteğe bağlı parçaları belirtmenin tarihi bir yolu. Burada belirtilebilecek öznitelikler şunlardır:
isStrict
STRICT veya RETURNS NULL ON NULL INPUT'a eşdeğerdir.
isCachable
IMMUTABLE'ın atıl olmuş eşdeğeridir; hala geriye uyumluluk adına kabul edilmektedir.
Öznitelik isimleri harf büyüklüğüne duyarlıdır.
Ek Bilgi
İşlevlerin yazılması hakkında bilgi edinmek için
http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc.html adresine bakınız.
Girdi argümanları ve dönüş değeri için tamamen SQL türü sözdizimine izin verilmektedir. Ancak, temel işlev gerçekleniminin sorumlusu olduğu tür belirtiminin bazı ayrıntıları (sayısal türlerdeki hassasiyet alanı gibi) CREATE FUNCTION tarafından sessizce sineye çekilir (yani, ne tanınır ne de uygulanır).
PostgreSQLTM, argümanları farklı olmak şartıyla işlevler için aynı isimlerin kullanımına izin verir. Ancak, C dilinde tüm işlev isimlerinin farklı olması gerekir, bu nedenle bu tür C işlevlerine farklı C isimleri vermelisiniz. (örneğin, C isimlerinin parçası olarak argüman türleri kullanılabilir).
CREATE FUNCTION aynı nesne dosyası için defalarca çağrıldığında dosya sadece bir kere yüklenir. Dosyayı tekrar tekrar yüklemeniz gerekiyorsa (geliştirme amaçlı) LOAD[load(7)] komutunu kullanın.
Kullanıcı tanımlı işlevleri kaldırmak için DROP FUNCTION[drop_function(7)] kullanılır.
İşlev tanımlarını yazarken tek tırnak içine almak yerine dolar işaretleri arasında yazmak çoğunlukla daha çok tercih edilen bir yöntemdir
(http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/sql-syntax.html#SQL-SYNTAX-DOLLAR-QUOTING adresine bakınız). Dolar işaretleri arasında yazma yöntemi kullanılmadığı zaman, işlev tanımı içindeki tek tırnaklar veya tersbölülerin öncelenmesi gerekir.
Bir işlevin tanımlanabilmesi için kullanıcının dil üzerinde USAGE iznine sahip olması gerekir.
Örnekler
Burada, başlangıç olarak yardımcı olacak önemsiz bir örneğe yer verilmiştir. Daha fazla bilgi edinmek ve başka örnekler için
http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/xfunc.html adresine bakınız.
CREATE FUNCTION add(integer, integer) RETURNS integer
  AS 'select $1 + $2;'
  LANGUAGE SQL
  IMMUTABLE
  RETURNS NULL ON NULL INPUT;
PL/pgSQL dilinde bir argüman ismi kullanarak bir tamsayı arttırımı:
CREATE OR REPLACE FUNCTION increment(i integer) RETURNS integer AS $$
  BEGIN
    RETURN i + 1;
  END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Uyumluluk
SQL:1999 ve sonrasında bir CREATE FUNCTION tanımlıdır. PostgreSQLTM sürümü de benzer olmakla birlikte tamamen uyumlu değildir. Ne öznitelikler taşınabilirdir ne de farklı diller kullanılabilmektedir.
İlgili Belgeler
ALTER FUNCTION[alter_function(7)], DROP FUNCTION[drop_function(7)], GRANT[grant(7)], LOAD[load(7)], REVOKE[revoke(7)], createlang(1).
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLCREATE FUNCTION(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
CREATE DOMAIN Başlangıç CREATE GROUP
Bir Linux Kitaplığı Sayfası