Trigonometrik İşlevler
Önceki XIX. Oylum - Matematik Sonraki
Trigonometrik İşlevler
Bunlar bildiğiniz sin, cos ve tan işlevleridir. Bu işlevlerin argümanları radyan cinsindendir; pi radyan 180 dereceye eşittir.
Matematik kütüphanesi (-lm) normalde pi sayısını double türünde bir yaklaşıklık olarak M_PI ile tanımlar. Kesin ISO ve/veya POSIX uyumluluğu istenirse, bu sabit tanımsızdır, ama onu kolayca kendiniz tanımlayabilirsiniz:
#define M_PI 3.14159265358979323846264338327
Ayrıca pi sayısını acos (-1.0) ifadesi ile de hesaplayabilirsiniz.
double sin
(double x)
float sinf
(float x)
long double sinl
(long double x)
işlev
Bu işlevler x radyan cinsinden verildiğinde x'in sinüsünü hesaplar. Dönüş değeri -1 ile 1 arasındadır.
double cos
(double x)
float cosf
(float x)
long double cosl
(long double x)
işlev
Bu işlevler x radyan cinsinden verildiğinde x'in kosinüsünü hesaplar. Dönüş değeri -1 ile 1 arasındadır.
double tan
(double x)
float tanf
(float x)
long double tanl
(long double x)
işlev
Bu işlevler x radyan cinsinden verildiğinde x'in tanjantını hesaplar.
Matemetiksel olarak tanjant işlevi pi/2'nin tek katlarında sonsuza gider. Eğer x argümanı bu değerlerden biri ise tan işlevi taşma sinyalleyecektir.
sin ve cos işlevlerinin kullanıldığı çoğu uygulamada aynı anda aynı açının hem sinüsü hem de kosinüsü gerekir. Böyle durumlar için kütüphanede bir işlev bulunur.
void sincos
(double  x,
 double *sinx,
 double *cosx)
void sincosf
(float  x,
 float *sinx,
 float *cosx)
void sincosl
(long double  x,
 long double *sinx,
 long double *cosx)
işlev
Bu işlevler x radyan cinsinden verildiğinde x'in sinüsünü *sinx içinde, kosinüsünü *cosx içinde döndürür. Her iki değer de -1 ile1 arasındadır.
Bu işlev bir GNU oluşumudur. Taşınabilir yazılımlar bu işlevin yokluğunu gerektirir.
ISO C99 trigonometrik işlevlerin karmaşık sayılarla çalışan çeşitlerini de tanımlamıştır. GNU C kütüphanesi bu işlevleri içerir, fakat sadece derleyici standart tarafından tanımlanan yeni karmaşık sayı türlerini destekliyorsa bunlar kullanılabilir. (Bu kılavuz yazılırken GCC karmaşık sayıları desteklemekteydi, ancak gerçeklemede hatalar vardı.)
complex double csin
(complex double z)
complex float csinf
(complex float z)
complex long double csinl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z karmaşık açısının karmaşık sinüsünü hesaplar. Karmaşık sinüsün matematiksel tanımı:
    sin (z) = 1/(2*i) * (exp (z*i) - exp (-z*i))
complex double ccos
(complex double z)
complex float ccosf
(complex float z)
complex long double ccosl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z karmaşık açısının karmaşık kosinüsünü hesaplar. Karmaşık kosinüsün matematiksel tanımı:
    cos (z) = 1/2 * (exp (z*i) + exp (-z*i))
complex double ctan
(complex double z)
complex float ctanf
(complex float z)
complex long double ctanl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z karmaşık açısının karmaşık tanjantını hesaplar. Karmaşık tanjantın matematiksel tanımı:
    tan (z) = -i * (exp (z*i) - exp (-z*i)) / (exp (z*i) + exp (-z*i))
Karmaşık tanjantın pi/2 + 2n'de kutupları vardır; burada n bir tamsayıdır. ctan işlevi z bu kutba çok yakınsa taşma sinyalleyebilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Önceden Tanımlı Matemetiksel Sabitler Başlangıç Ters Trigonometrik İşlevler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası