Standart Ortam Değişkenleri
Önceki Ortam Değişkenleri Sonraki
Standart Ortam Değişkenleri
Bu ortam değişkenlerinin anlamları standarttır. Bu onları daima ortam değişkenleri olarak belirtilebileceği anlamına gelmez; sadece bu değişkenlerle belirtildiklerinde hep aynı anlama gelirler. Bu ortam değişkenlerinin isimlerini başka amaçlarla kullanmayı denememelisiniz.
HOME
Bu dizge kullanıcının ev dizini ya da oturum açtığında içine düştüğü öntanımlı çalışma dizinidir.
Kullanıcı HOME değişkenine herkangi bir değer atayabilir. Bu bakımdan, belli bir kullanıcının ev dizinin yerini öğrenmek için bu değişkene bakmamalısınız, bunu yerine kullanıcı veritabanında kullanıcının ismine bakmalısınız.
Kullanıcı buraya istediği değeri atayabildiğinden, HOME değişkenini başka amaçlar için kullanmak daha iyidir.
LOGNAME
Bu kullanıcının sisteme oturum açarken kullandığı isimdir. Ortamdaki değerler keyfi olarak değiştirilebildiğinden bir yazılımı çalıştıran kullanıcının kim olduğuna bakmak için bu değişkenin kullanılması doğru bir yöntem olmayacaktır. En iyisi getlogin (Oturumu Açan Kim?) gibi bir işlev kullanmaktır.
Kullanıcı buraya istediği değeri atayabildiğinden, LOGNAME değişkenini başka amaçlar için kullanmak daha iyidir.
PATH
Bir dosya yolu (path), bir dosyanın hangi dizinlerde aranacağını belirtmek için kulanılır. PATH ortam değişkeni ise çalıştırılacak bir yazılımın aranacağı dizinleri belirtmek için kullanılır.
execlp ve execvp işlevleri (Bir Dosyanın Çalıştırılması) bu ortam değişkenini kullanır, dolayısıyla bu işlevlerle gerçeklenmiş uygulamalar ve kabuk da bu değişkeni kullanır.
Değişkenin değeri, dizin isimlerinin iki nokta üstüstelerle ayrılmasıyla oluşturulan bir dizgedir. Bir dizin olarak belirtilmiş boş bir dizge çalışılan dizini belirtir.
Örneğin, bu ortam değişkeni için değer olarak belirtilen bir dizge:
:/bin:/etc:/usr/bin:/usr/new/X11:/usr/new:/usr/local/bin
ise ve kullanıcı foo isimli bir yazılımı çalıştırmak isterse, kabuk sırayla ./foo, /bin/foo, /etc/foo, ... dosyalarını arayacak ve önce hangisini bulursa onu çalıştıracaktır.
TERM
Yazılım çıktısını alan uçbirimin çeşidini belirler. Bazı uygulamalar bu değeri özel önceleme dizilimlerinden ya da belli başlı uçbirim çeşitleri ile desteklenen uçbirim kiplerinden yararlanmak için kullanır. Örneğin, termcap kütüphanesini kullanan çoğu yazılım TERM ortam değişkenini kullanır.
TZ
Zaman dilimini belrtir. Bu dizgenin biçimi ve nasıl kullanıldığı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Zaman Diliminin TZ ile Belirtilmesi bölümüne bakınız.
LANG
Ne LC_ALL değişkeni ne de belli bir kategori için tanımlanan bir ortam değişkeni ile tanımlanmış yerel kategorileri için öntanımlı yereli belirtir. Yereller ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Yereller ve Uluslararasılaştırma bölümüne bakınız.
LC_ALL
Bu ortam değişkeni tanımlanmışsa, bunun değeri atanmış diğer tüm LC_* ortam değişkenlerinin değerlerine göre öncelik kazanır. Yani bu değişken ortamda tanımlıysa diğer tüm LC_* ortam değişkenleri yoksayılır.
LC_COLLATE
Dizge sıralaması için kullanılacak yereli belirtir.
LC_CTYPE
Karakter kümeleri ve karakter sınıflaması için kullanılacak yereli belirtir.
LC_MESSAGES
Basılan iletilerin dili ve bunlara yanıtların çözümlenmesi için kullanılacak yereli belirtir.
LC_MONETARY
Parasal değerleri biçimlemek için kullanılacak yereli belirtir.
LC_NUMERIC
Sayıları biçimlemek için kullanılacak yereli belirtir.
LC_TIME
Tarih/saat değerlerini biçimlemek için kullanılacak yereli belirtir.
NLSPATH
İleti çeviri kataloglarının bulunduğu dizinleri catopen işlevine belirtmek için kullanılır.
_POSIX_OPTION_ORDER
Bu ortam değişkeni tanımlıysa, getopt ve argp_parse işlevleri tarafından komut satırı argümanlarının yeniden sıralanması engellenir. Bkz. Yazılım Argümanları için Sözdizimi Uzlaşımları.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ortama Erişim Başlangıç Sistem Çağrıları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası