Kabuk Aritmetiği
Önceki VI. Oylum - Bash'in Özellikleri Sonraki
Kabuk Aritmetiği
Kabuk, kabuk yorumlarından biri olarak veya let yerleşiğinde ve declare yerleşiğinin -i seçeneğiyle aritmetik ifadelerin değerlendirilmesini mümkün kılar.
Değerlendirme sabit genişlikli tamsayılarla, taşma denetimi uygulanmaksızın yapılır, sıfırla bölme bir hata olarak bayraklanır ve onun için bir sinyal kapanı vardır. İşleçler için öncelikler ve çağrışımsallık ve değerler C dilindeki ile aynıdır. Aşağıdaki işleçlerin listesi eşit öncelikli işleç düzeylerine göre öbeklenmiştir.
id++ id--
değişken son-arttırma ve son-eksiltme
++id --id
değişken ön-arttırma ve ön-eksiltme
- +
tek terimli eksi ve artı
! ~
mantıksal ve bitdüzeyi zıtlık
**
üstel
* / %
çarpma, bölme, kalan
+ -
toplama, çıkartma
<< >>
sol ve sağ bitdüzeyi kaydırmalar
<= >= < >
karşılaştırma
== !=
eşitlik ve farklılık
&
bitdüzeyi VE
^
bitdüzeyi ayrıcalıklı VEYA (XOR)
|
bitdüzeyi VEYA
&&
mantıksal VE
||
mantıksal VEYA
ifade ? ifade : ifade
koşullu değerlendirme
= *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
atama
ifade1 , ifade2
virgül
Kabuk değişkenlerinin terimler olarak kullanılması sağlanmıştır. Parametre yorumlaması ifade değerlendirilmeden önce uygulanır. Bir ifade içinde, kabuk değişkenleri parametre yorumlamasının sözdizimini kullanmaksızın doğrudan ismiyle yer alabilir. boş değerli ya da unset ile kaldırılmış bir kabuk değişkenine parametre yorumlamasının sözdizimini kullanmaksızın doğrudan ismiyle başvurulduğunda değeri 0 olarak değerlendirmeye sokulur. Başvurulduğunda bir değişkenin değeri bir aritmetik ifade olarak değerlendirilir ya da tamsayı niteliği verilmiş bir değişkene declare -i kullanılarak bir değer atanır. Boş değer 0 olarak değerlendirilir. Bir kabuk değişkeni ifade içinde kullanılırken tamsayı niteliğinin etkinleştirilmesini gerektirmez.
0 ile başlayan sabitler sekizlik sayılar olarak, 0x veya 0X ile başlayanlar onaltılık sayılar olarak ele alınır. Bunlar dışında kalan sayılar tabanları ile birlikte [taban#]n biçeminde gösterilebilir. Burada taban 0 ile 64 arasında bir tamsayı olabilir. n ise tabandaki sayıdır. 10 tabanındaki sayılar için base# kısmı verilmeyebilir. 9 dan büyük sayılar için sırasıyla küçük harfler, büyük harfler, @ ve _ kullanılır. Eğer taban küçük ya da eşit 36 ise küçük ve büyük harfler 10 ile 35 arasındaki rakamlar için birbirinin yerine kullanılabilir.
İşleçler öncelik sırasına göre değerlendirilir. Parantez içine alınmış alt ifadeler öncelikle değerlendirilir. Bu nedenle parantez içine alma işleçlerin önceliklerini arttırmak amacıyla kullanılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bash Koşullu İfadeleri Başlangıç Takma Adlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası