Sınırlı sayıda yineleme işleçleri
Önceki Yineleme İşleçleri Sonraki
Sınırlı sayıda yineleme işleçleri
RE_INTERVALS sözdizimi biti bir ise, Regex sınırlı sayıda yineleme işleçlerini tanır. Bunlar, kendilerinden önceki mümkün olan en küçük düzenli ifadeyi belirli bir sayıda tekrar ederler.
RE_NO_BK_BRACES sözdizimi biti bir ise, { karakteri sınırlı sayıda yineleme başlatma işleci, } karakteri de sınırlı sayıda yineleme bitirme işleci olur, aksi takdirde \{ ve \} işleçleri geçerli olur.
Özel olarak, sınırlı sayıda yineleme başlatma ve bitirme işleçlerini { ve } karakterlerinin temsil ettiğini varsayarsak:
{sayı}
Önceleyen düzenli ifadeyi tam olarak sayı kere eşleştirir.
{sayı,}
Önceleyen düzenli ifadeyi en az sayı kere eşleştirir.
{sayı1, sayı2}
Önceleyen düzenli ifadeyi en az sayı1, en çok sayı2 kere eşleştirir.
Sınırlı sayıda yineleme ifadesinin geçersiz olduğu durumlar (ancak, onu içeren düzenli ifadenin geçerliliği gerekli değildir):
Sınırlı sayıda yineleme ifadesi geçersiz ve RE_NO_BK_BRACES biti bir ise, Regex ifade içindeki karakterlerin sıradan olduğunu varsayar; bitin değeri sıfırsa, düzenli ifade geçersizdir.
Sınırlı sayıda yineleme ifadesi geçerli fakat üzerinde işlem yapılacak bir önceleyen düzenli ifade yoksa ve RE_CONTEXT_INVALID_OPS biti bir ise, düzenli ifade geçersizdir; bitin değeri sıfırsa Regex ifade içindeki karakterleri -- tersbölüler hariç -- sıradan kabul eder.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sıfır veya bir kere eşleşme işleci Başlangıç VEYA İşleci
Bir Linux Kitaplığı Sayfası