XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0
ÖncekiYukarıSonraki

D Örnekler (Bilgilendirici)

İçindekiler

    D.1 Belge Örneği
    D.2 Veri Örneği

D.1 Belge Örneği

Bu örnekte, basit bir DTD ile uyumlu belgeleri XHTML'ye [XHTML] dönüştürmek için bir biçembent kullanımı gösterilmiştir. DTD şöyledir:

<!ELEMENT doc   (title, chapter*)>
<!ELEMENT chapter (title, (para|note)*, section*)>
<!ELEMENT section (title, (para|note)*)>
<!ELEMENT title  (#PCDATA|emph)*>
<!ELEMENT para  (#PCDATA|emph)*>
<!ELEMENT note  (#PCDATA|emph)*>
<!ELEMENT emph  (#PCDATA|emph)*>

Biçembent böyle:

<xsl:stylesheet version="1.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns="http://www.w3.org/TR/xhtml1/strict">

<xsl:strip-space elements="doc chapter section"/>
<xsl:output
  method="xml"
  indent="yes"
  encoding="iso-8859-9"
/>

<xsl:template match="doc">
 <html>
  <head>
   <title>
    <xsl:value-of select="title"/>
   </title>
  </head>
  <body>
   <xsl:apply-templates/>
  </body>
 </html>
</xsl:template>

<xsl:template match="doc/title">
 <h1>
  <xsl:apply-templates/>
 </h1>
</xsl:template>

<xsl:template match="chapter/title">
 <h2>
  <xsl:apply-templates/>
 </h2>
</xsl:template>

<xsl:template match="section/title">
 <h3>
  <xsl:apply-templates/>
 </h3>
</xsl:template>

<xsl:template match="para">
 <p>
  <xsl:apply-templates/>
 </p>
</xsl:template>

<xsl:template match="note">
 <p class="note">
  <b>BİLGİ: </b>
  <xsl:apply-templates/>
 </p>
</xsl:template>

<xsl:template match="emph">
 <em>
  <xsl:apply-templates/>
 </em>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Kaynak belgemiz böyle olsaydı:

<!DOCTYPE doc SYSTEM "doc.dtd">
<doc>
<title>Belge Başlığı</title>
<chapter>
<title>Fasıl Başlığı</title>
<section>
<title>Bölüm Başlığı</title>
<para>Bu bir denemedir.</para>
<note>Bu bir ek bilgidir.</note>
</section>
<section>
<title>Başka Bir Bölüm Başlığı</title>
<para>Bu da <emph>başka</emph> bir DNMdir.</para>
<note>Bu bir ek malumattır.</note>
</section>
</chapter>
</doc>

Üretilecek hedef belgemiz böyle olurdu:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/TR/xhtml1/strict">
<head>
<title>Belge Başlığı</title>
</head>
<body>
<h1>Belge Başlığı</h1>
<h2>Fasıl Başlığı</h2>
<h3>Bölüm Başlığı</h3>
<p>Bu bir denemedir.</p>
<p class="note">
<b>BİLGİ: </b>Bu bir ek bilgidir.</p>
<h3>Başka Bir Bölüm Başlığı</h3>
<p>Bu da <em>başka</em> bir DNMdir.</p>
<p class="note">
<b>BİLGİ: </b>Bu ilaveten diğer bir malumattır.</p>
</body>
</html>

D.2 Veri Örneği

Bu örnekte, bir XML belge olarak tutulan veriden üç farklı biçembent kullanarak verinin üç farklı gösterimi (HTML, SVG ve VRML) elde edilmektedir.

Veri girdimiz:

<satışlar>

    <bölge id="Kuzey">
        <gelir>10</gelir>
        <artış>9</artış>
        <ikram>7</ikram>
    </bölge>

    <bölge id="Güney">
        <gelir>4</gelir>
        <artış>3</artış>
        <ikram>4</ikram>
    </bölge>

    <bölge id="Batı">
        <gelir>6</gelir>
        <artış>-1.5</artış>
        <ikram>2</ikram>
    </bölge>

</sales>

Aşağıdaki biçembent, Birebir Hedef Eleman olarak Biçembent bölümünde açıklanan basitleştirilmiş sözdizimini kullanarak veriyi HTML'ye dönüştürmek içindir:

<html xsl:version="1.0"
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   lang="tr">
  <head>
	<title>Bölgelere göre Satış Sonuçları</title>
  </head>
  <body>
	<table border="1">
	  <tr>
		<th>Bölge</th>
		<th>Gelir</th>
		<th>Büyüme</th>
		<th>İkramiye</th>
	  </tr>
	  <xsl:for-each select="satışlar/bölge">
		<!-- sonuçları gelire göre sırala -->
		<xsl:sort select="gelir"
			 data-type="number"
			 order="descending"/>
		<tr>
		  <td>
			<em><xsl:value-of select="@id"/></em>
		  </td>
		  <td>
			<xsl:value-of select="gelir"/>
		  </td>
		  <td>
			<!-- büyüme aslında küçülmeyse kırmızı göster -->
			<xsl:if test="artış &lt; 0">
			   <xsl:attribute name="style">
				 <xsl:text>color:red</xsl:text>
			   </xsl:attribute>
			</xsl:if>
			<xsl:value-of select="artış"/>
		  </td>
		  <td>
			<xsl:value-of select="ikram"/>
		  </td>
		</tr>
	  </xsl:for-each>
	</table>
  </body>
</html>

The HTML output is:

<html lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
<title>Bölgelere göre Satış Sonuçları</title>
</head>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th>Bölge</th><th>Gelir</th><th>Büyüme</th><th>İkramiye</th>
</tr>
<tr>
<td><em>Kuzey</em></td><td>10</td><td>9</td><td>7</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Batı</em></td><td>6</td><td style="color:red">-1.5</td><td>2</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Güney</em></td><td>4</td><td>3</td><td>4</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Bu biçembent veriyi SCG'ye dönüştürmek içinder:

<xsl:stylesheet version="1.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns="http://www.w3.org/Graphics/SVG/SVG-19990812.dtd">

<xsl:output method="xml" indent="yes" media-type="image/svg"/>

<xsl:template match="/">

<svg width = "3in" height="3in">
  <g style = "stroke: #000000">
    <!-- eksenlere çiz -->
    <line x1="0" x2="150" y1="150" y2="150"/>
    <line x1="0" x2="0" y1="0" y2="150"/>
    <text x="0" y="10">Gelir</text>
    <text x="150" y="165">Bölüm</text>
    <xsl:for-each select="satışlar/bölüm">
	  <!-- bazı yararlı değişkenleri tanımlayalım -->

	  <!-- çubuğun x konumu -->
	  <xsl:variable name="pos"
	         select="(position()*40)-30"/>

	  <!-- çubuğun yüksekliği -->
	  <xsl:variable name="height"
	         select="gelir*10"/>

	  <!-- dikdörtgen -->
	  <rect x="{$pos}" y="{150-$height}"
         width="20" height="{$height}"/>

	  <!-- metinsel yafta -->
	  <text x="{$pos}" y="165">
	    <xsl:value-of select="@id"/>
	  </text>

	  <!-- çubuk değeri -->
	  <text x="{$pos}" y="{145-$height}">
	    <xsl:value-of select="gelir"/>
	  </text>
    </xsl:for-each>
  </g>
</svg>

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

SVG çıktısı:

<svg width="3in" height="3in"
   xmlns="http://www.w3.org/Graphics/SVG/svg-19990412.dtd">
  <g style="stroke: #000000">
	<line x1="0" x2="150" y1="150" y2="150"/>
	<line x1="0" x2="0" y1="0" y2="150"/>
	<text x="0" y="10">Gelir</text>
	<text x="150" y="165">Bölüm</text>
	<rect x="10" y="50" width="20" height="100"/>
	<text x="10" y="165">Kuzey</text>
	<text x="10" y="45">10</text>
	<rect x="50" y="110" width="20" height="40"/>
	<text x="50" y="165">Güney</text>
	<text x="50" y="105">4</text>
	<rect x="90" y="90" width="20" height="60"/>
	<text x="90" y="165">Batı</text>
	<text x="90" y="85">6</text>
  </g>
</svg>

Aşağıdaki biçembent veriyi VRML'ye dönüştürmek içindir:

<xsl:stylesheet version="1.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<!-- metni, öntanımlı karakter kümesini kullanarak
   model/vrmlmime türünde üretelim -->
<xsl:output method="text" encoding="UTF-8" media-type="model/vrml"/>

    <xsl:template match="/">#VRML V2.0 utf8

# tek bir bar elemanının externproto tanımı
EXTERNPROTO bar [
 field SFInt32 x
 field SFInt32 y
 field SFInt32 z
 field SFString name
 ]
 "http://www.vrml.org/WorkingGroups/dbwork/barProto.wrl"

# taşıyıcı çizge eksenlerini satıriçine alalım
Inline {
    url "http://www.vrml.org/WorkingGroups/dbwork/barAxes.wrl"
    }

        <xsl:for-each select="satışlar/bölüm">
bar {
    x <xsl:value-of select="gelir"/>
    y <xsl:value-of select="artış"/>
    z <xsl:value-of select="ikram"/>
    name "<xsl:value-of select="@id"/>"
    }
        </xsl:for-each>

    </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

VRML çıktısı:

#VRML V2.0 utf8

# tek bir bar elemanının externproto tanımı
EXTERNPROTO bar [
 field SFInt32 x
 field SFInt32 y
 field SFInt32 z
 field SFString name
 ]
 "http://www.vrml.org/WorkingGroups/dbwork/barProto.wrl"

# taşıyıcı çizge eksenlerini satıriçine alalım
Inline {
    url "http://www.vrml.org/WorkingGroups/dbwork/barAxes.wrl"
    }


bar {
    x 10
    y 9
    z 7
    name "Kuzey"
    }

bar {
    x 4
    y 3
    z 4
    name "Güney"
    }

bar {
    x 6
    y -1.5
    z 2
    name "Batı"
    }

ÖncekiYukarıSonraki
XSLT Biçembentlerinde DTD BölümüBir Linux Kitaplığı SayfasıTeşekkür