XSL Dönüşümleri (XSLT) Sürüm 1.0
ÖncekiYukarıSonraki

C XSLT Biçembentlerinde DTD Bölümü (Bilgilendirici)

Not:
XML 1.0 DTD'leri XML isim-alanlarını desteklemediğinden bu DTD Bölümü bilgilendirici niteliktedir ve bu bakımdan bir XSLT biçembendinde izin verilen yapıyı gerektiği gibi açıklayamaz.

Aşağıdaki öğe, belli bir hedef DTD'sinin nesnel sonucunu oluşturacak XSLT biçembentleri için bir DTD oluşturmakta kullanılabilir. Öğeye atıfta bulunmadan önce, biçembent DTD'si izin verilen hedef eleman türlerini listeleyen bir result-elements değergeç öğesi tanımlamalıdır. Örnek:

<!ENTITY % result-elements "
 | fo:inline-sequence
 | fo:block
">

Böyle hedef elemanları xsl:use-attribute-sets ve xsl:extension-element-prefixes özniteliklerine sahip olarak bildirilmelidir. Aşağıdaki öğe, result-element-atts değergecini bu amaçla bildirmektedir. XSLT'nin hedef elemanlar için izin verdiği içerik, %template; içerik modeliyle aşağıda öğede bildirilen XSLT elemanları için izin verilenlerle aynıdır. DTD, hedef DTD'nin kısıtlamalarına uygun olarak %template;'den daha kısıtlayıcı içerik modelleri kullanabilir.

XSLT isim-alanından farklı isim-alanlarındaki tepe-seviyeden elemanlara da izin vermek için DTD non-xsl-top-level diye bir değergeç öğesi tanımlayabilir.

Bu DTD'deki xsl: öneki kullanımı XSLT biçembentlerinin bu öneki kullanmaları zorunludur anlamında ele alınmamalıdır. Bu DTD'de bildirilmiş herhangi bir eleman, bu DTD'de bildirilmiş özniteliklere ek olarak isimleri xmlns'e eşit veya xmlns: ile başlayan özniteliklere sahip olabilir.

<!ENTITY % char-instructions "
 | xsl:apply-templates
 | xsl:call-template
 | xsl:apply-imports
 | xsl:for-each
 | xsl:value-of
 | xsl:copy-of
 | xsl:number
 | xsl:choose
 | xsl:if
 | xsl:text
 | xsl:copy
 | xsl:variable
 | xsl:message
 | xsl:fallback
">

<!ENTITY % instructions "
 %char-instructions;
 | xsl:processing-instruction
 | xsl:comment
 | xsl:element
 | xsl:attribute
">

<!ENTITY % char-template "
 (#PCDATA
 %char-instructions;)*
">

<!ENTITY % template "
 (#PCDATA
 %instructions;
 %result-elements;)*
">

<!-- Değeri bir tanım-yeri başvurusu olan
   bir öznitelik türü için kullanılır. -->
<!ENTITY % URI "CDATA">

<!-- Değeri bir örüntü olan bir öznitelik türü için kullanılır. -->
<!ENTITY % pattern "CDATA">

<!-- Değeri bir öznitelik değeri örneklenimi
   olan bir öznitelik türü için kullanılır. -->
<!ENTITY % avt "CDATA">

<!-- Değeri bir NitelAd olan bir öznitelik türü için kullanılır;
   önek, XSLT işlemcinin yorumladığı bir önek olacaktır. -->
<!ENTITY % qname "NMTOKEN">

<!-- %qname; gibi ama bu onların boşluk ayraçlı bir listesi. -->
<!ENTITY % qnames "NMTOKENS">

<!-- Değeri bir ifade olan bir öznitelik türü için kullanılır. -->
<!ENTITY % expr "CDATA">

<!-- Değeri tek bir karakterden oluşan
   bir öznitelik türü için kullanılır. -->
<!ENTITY % char "CDATA">

<!-- Değeri bir öncelik belirten bir
   öznitelik türü için kullanılır. -->
<!ENTITY % priority "NMTOKEN">

<!ENTITY % space-att "xml:space (default|preserve) #IMPLIED">

<!-- Bu tepe-seviyede izin verilmiş eleman listesini
   genişleten bir özelleştirme olabilir. -->
<!ENTITY % non-xsl-top-level "">

<!ENTITY % top-level "
 (xsl:import*,
 (xsl:include
 | xsl:strip-space
 | xsl:preserve-space
 | xsl:output
 | xsl:key
 | xsl:decimal-format
 | xsl:attribute-set
 | xsl:variable
 | xsl:param
 | xsl:template
 | xsl:namespace-alias
 %non-xsl-top-level;)*)
">

<!ENTITY % top-level-atts '
 extension-element-prefixes CDATA  #IMPLIED
 exclude-result-prefixes  CDATA  #IMPLIED
 id             ID   #IMPLIED
 version          NMTOKEN #REQUIRED
 xmlns:xsl         CDATA  #FIXED  "http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 %space-att;
'>

<!-- Bu öğe hedef elemanların ATTLIST bildirimlerinde
   kullanmak için tanımlanmıştır. -->

<!ENTITY % result-element-atts '
 xsl:extension-element-prefixes CDATA  #IMPLIED
 xsl:exclude-result-prefixes  CDATA  #IMPLIED
 xsl:use-attribute-sets     %qnames; #IMPLIED
 xsl:version          NMTOKEN #IMPLIED
'>

<!ELEMENT xsl:stylesheet %top-level;>
<!ATTLIST xsl:stylesheet %top-level-atts;>

<!ELEMENT xsl:transform %top-level;>
<!ATTLIST xsl:transform %top-level-atts;>

<!ELEMENT xsl:import EMPTY>
<!ATTLIST xsl:import href %URI; #REQUIRED>

<!ELEMENT xsl:include EMPTY>
<!ATTLIST xsl:include href %URI; #REQUIRED>

<!ELEMENT xsl:strip-space EMPTY>
<!ATTLIST xsl:strip-space elements CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT xsl:preserve-space EMPTY>
<!ATTLIST xsl:preserve-space elements CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT xsl:output EMPTY>
<!ATTLIST xsl:output
 method         %qname; #IMPLIED
 version        NMTOKEN #IMPLIED
 encoding        CDATA  #IMPLIED
 omit-xml-declaration (yes|no) #IMPLIED
 standalone      (yes|no) #IMPLIED
 doctype-public     CDATA  #IMPLIED
 doctype-system     CDATA  #IMPLIED
 cdata-section-elements %qnames; #IMPLIED
 indent        (yes|no) #IMPLIED
 media-type       CDATA  #IMPLIED
>

<!ELEMENT xsl:key EMPTY>
<!ATTLIST xsl:key
 name  %qname;  #REQUIRED
 match  %pattern; #REQUIRED
 use   %expr;  #REQUIRED
>

<!ELEMENT xsl:decimal-format EMPTY>
<!ATTLIST xsl:decimal-format
 name        %qname; #IMPLIED
 decimal-separator %char; "."
 grouping-separator %char; ","
 infinity      CDATA  "Infinity"
 minus-sign     %char; "-"
 NaN        CDATA  "NaN"
 percent      %char; "%"
 per-mille     %char; "&#x2030;"
 zero-digit     %char; "0"
 digit       %char; "#"
 pattern-separator %char; ";"
>

<!ELEMENT xsl:namespace-alias EMPTY>
<!ATTLIST xsl:namespace-alias
 stylesheet-prefix CDATA #REQUIRED
 result-prefix   CDATA #REQUIRED
>

<!ELEMENT xsl:template
 (#PCDATA
 %instructions;
 %result-elements;
 | xsl:param)*
>

<!ATTLIST xsl:template
 match  %pattern; #IMPLIED
 name   %qname;  #IMPLIED
 priority %priority; #IMPLIED
 mode   %qname;  #IMPLIED
 %space-att;
>

<!ELEMENT xsl:value-of EMPTY>
<!ATTLIST xsl:value-of
 select         %expr;  #REQUIRED
 disable-output-escaping (yes|no) "no"
>

<!ELEMENT xsl:copy-of EMPTY>
<!ATTLIST xsl:copy-of select %expr; #REQUIRED>

<!ELEMENT xsl:number EMPTY>
<!ATTLIST xsl:number
  level (single|multiple|any) "single"
  count %pattern; #IMPLIED
  from  %pattern; #IMPLIED
  value %expr;  #IMPLIED
  format %avt;   '1'
  lang  %avt;   #IMPLIED
  letter-value    %avt; #IMPLIED
  grouping-separator %avt; #IMPLIED
  grouping-size   %avt; #IMPLIED
>

<!ELEMENT xsl:apply-templates (xsl:sort|xsl:with-param)*>
<!ATTLIST xsl:apply-templates
 select %expr; "node()"
 mode %qname; #IMPLIED
>

<!ELEMENT xsl:apply-imports EMPTY>

<!-- xsl:sort, bir boşluk olmayan karakterden
   veya bir imlenimden sonra yer alamaz. -->

<!ELEMENT xsl:for-each
 (#PCDATA
 %instructions;
 %result-elements;
 | xsl:sort)*
>

<!ATTLIST xsl:for-each
 select %expr; #REQUIRED
 %space-att;
>

<!ELEMENT xsl:sort EMPTY>
<!ATTLIST xsl:sort
 select   %expr; "."
 lang    %avt; #IMPLIED
 data-type %avt; "text"
 order   %avt; "ascending"
 case-order %avt; #IMPLIED
>

<!ELEMENT xsl:if %template;>
<!ATTLIST xsl:if
 test %expr; #REQUIRED
 %space-att;
>

<!ELEMENT xsl:choose (xsl:when+, xsl:otherwise?)>
<!ATTLIST xsl:choose %space-att;>

<!ELEMENT xsl:when %template;>
<!ATTLIST xsl:when
 test %expr; #REQUIRED
 %space-att;
>

<!ELEMENT xsl:otherwise %template;>
<!ATTLIST xsl:otherwise %space-att;>

<!ELEMENT xsl:attribute-set (xsl:attribute)*>
<!ATTLIST xsl:attribute-set
 name        %qname; #REQUIRED
 use-attribute-sets %qnames; #IMPLIED
>

<!ELEMENT xsl:call-template (xsl:with-param)*>
<!ATTLIST xsl:call-template
 name %qname; #REQUIRED
>

<!ELEMENT xsl:with-param %template;>
<!ATTLIST xsl:with-param
 name  %qname; #REQUIRED
 select %expr; #IMPLIED
>

<!ELEMENT xsl:variable %template;>
<!ATTLIST xsl:variable
 name  %qname; #REQUIRED
 select %expr; #IMPLIED
>

<!ELEMENT xsl:param %template;>
<!ATTLIST xsl:param
 name  %qname; #REQUIRED
 select %expr; #IMPLIED
>

<!ELEMENT xsl:text (#PCDATA)>
<!ATTLIST xsl:text
 disable-output-escaping (yes|no) "no"
>

<!ELEMENT xsl:processing-instruction %char-template;>
<!ATTLIST xsl:processing-instruction
 name %avt; #REQUIRED
 %space-att;
>

<!ELEMENT xsl:element %template;>
<!ATTLIST xsl:element
 name        %avt;  #REQUIRED
 namespace     %avt;  #IMPLIED
 use-attribute-sets %qnames; #IMPLIED
 %space-att;
>

<!ELEMENT xsl:attribute %char-template;>
<!ATTLIST xsl:attribute
 name   %avt; #REQUIRED
 namespace %avt; #IMPLIED
 %space-att;
>

<!ELEMENT xsl:comment %char-template;>
<!ATTLIST xsl:comment %space-att;>

<!ELEMENT xsl:copy %template;>
<!ATTLIST xsl:copy
 %space-att;
 use-attribute-sets %qnames; #IMPLIED
>

<!ELEMENT xsl:message %template;>
<!ATTLIST xsl:message
 %space-att;
 terminate (yes|no) "no"
>

<!ELEMENT xsl:fallback %template;>
<!ATTLIST xsl:fallback %space-att;>

ÖncekiYukarıSonraki
Elemanların Özet SözdizimleriBir Linux Kitaplığı SayfasıÖrnekler