DELETE
Önceki SQL Deyimleri, Makro Paketleri vs. Sonraki
DELETE(7)SQL - Dil Deyimleri DELETE(7)
İSİM
DELETE — bir tablo satırını siler
KULLANIM
DELETE FROM [ ONLY ] tablo [ WHERE koşul ]
Açıklama
DELETE, belirtilen tablodan yeri WHERE deyimi ile saptanan satırı siler. WHERE deyiminin yokluğunda tablonun tüm satırlarını siler; sonuç, geçerli ama boş bir tablo olur.
İpucu
TRUNCATE[truncate(7)] bir PostgreSQLTM oluşumu olarak, bir tablodaki tüm satırları silmek için daha hızlı bir mekanizma içerir.
Öntanımlı olarak, DELETE belirtilen tablodakinden başka, tablonun alt tablolarındaki satırları da silecektir. Sadece belirttiğiniz tablodaki satırların silinmesini istiyorsanız, cümlede ONLY kullanmalısınız.
Bir tablodan satır silebilmek için, tablo üzerinde DELETE izninizin olması gereğinden başka, koşul ile belirtilen değerleri tablodan okuyabilmek için de SELECT izniniz olması gerekir.
Parametreler
tablo
Mevcut bir tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).
koşul
Silinecek satırları seçmekte kullanılacak, boolean türünde değer döndüren bir ifade.
Çıktı
Başarılı bir işlemin ardından, DELETE komutu şöyle bir çıktı ile döner:
    DELETE miktar
Burada miktar silinen satırların sayısıdır. miktar 0 ise koşul ile eşleşen bir satır bulunamamış demektir (bu bir hata sayılmaz).
Ek Bilgi
PostgreSQLTM, WHERE deyiminin koşulu olarak başka tabloların sütunlarına da başvurmanızı mümkün kılar. Örneğin, belli bir yapımcının bütün filmlerini silmek için şöyle bir cümle yazılabilir:
DELETE FROM films
  WHERE producer_id = producers.id AND producers.name = 'foo';
Burada yapılan aslında, films ve producers tabloları arasında katılım oluşturup, koşula uyan films satırlarını silinmiş olarak imlemektir. Bu sözdizimi standart değildir. Standart yol:
DELETE FROM films
  WHERE producer_id IN (SELECT id FROM producers WHERE name = 'foo');
şeklinde yazmaktır. Yine de, bazı durumlarda ilk sözdizimi alt seçimli ikinci tarza göre hem daha kolay yazılmakta hem de işlemin yerine getirilmesi daha hızlı olabilmektedir. Katılımlı sözdizimine tek itiraz, kullanılan tabloların listesinin açıkça belli olmayışı, bu sebeple de biraz daha hataya açık olması, ayrıca kendine katılımlı işlemin yapılamayışıdır.
Örnekler
Müzikâller dışında tüm filmleri silmek için:
DELETE FROM films WHERE kind <> 'Musical';
films tablosunu temizlemek için:
DELETE FROM films;
Uyumluluk
Bir PostgreSQLTM oluşumu olarak WHERE deyiminin koşulunda başka tabloların sütunlarına da başvurulabilmesi dışında, bu komut SQL standardına uygundur.
Çeviren
Nilgün Belma Bugüner , Nisan 2005
PostgreSQLDELETE(7)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DECLARE Başlangıç DROP AGGREGATE
Bir Linux Kitaplığı Sayfası