acl_data
Önceki Tamamlanmış ACL'ler Sonraki
acl_data
# Bu erişim denetim listesi gelen bir SMTP aktarımında ileti verisi
# tamamen alındıktan sonra kullanılır. Bu sınamalar alıcı adresi
# kabul ya da red edilinceye kadar sırayla yapılır.

acl_data:
 # Bazı başlık satırlarını günlüğe kaydedelim.
 warn
  logwrite  = Subject: $h_Subject:


 # İleti kendi konaklarımızdan alınmış ve Message-ID başlığını
 # içermiyorsa, onu biz ekleyeceğiz.
 warn
  condition  = ${if !def:h_Message-ID: {1}}
  hosts    = +relay_from_hosts
  message   = Message-ID: <[email protected]$primary_hostname>


 # Posta yerel SMTP üzerinden alınmışsa (yani, TCP/IP bağlantısı
 # ile gelmiyorsa), kabul ediyoruz. Bunu boş bir konak alanını
 # sınayarak yapacağız. Ayrıca, postalarını rölelediğimiz
 # konaklardan gelen postaları da kabul edeceğiz.
 #
 accept
  hosts    = : +relay_from_hosts

 # İleti, kimlik kanıtlaması yapılan bir bağlantı üzerinden
 # geliyorsa kabul ediyoruz.
 #
 accept
  authenticated = *


 # Eğer $acl_m0'da kayıtlı bir sebep varsa, göndericiyi 20 saniye
 # beklettikten sonra reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = $acl_m0
  log_message = $acl_m1
  condition  = ${if and {{def:acl_m0}{def:acl_m1}} {true}{false}}
  delay    = 20s


 # İleti uzunluğu sınırlamasını devreye sokalım.
 #
 deny
  message   = Message size $message_size is larger than limit of \
         MESSAGE_SIZE_LIMIT
  condition  = ${if >{$message_size}{MESSAGE_SIZE_LIMIT}{yes}{no}}


 # Başlıktaki adreslerin sözdizimi hatalıysa reddediyoruz.
 #
 deny
  message   = Your message does not conform to RFC2822 standard
  log_message = message header fail syntax check
  !verify   = header_syntax


 # Message-ID:, Date: veya Subject: başlıklarından biri olmayan bir
 # ileti dışardan gelmişse reddetmek için aşağıdaki satırları devreye alın.
 #
 # Bazı özelleştirilmiş posta aktarımcılarının, örneğin posta listesi
 # sunucularının boş gönderici adresi ile gönderdikleri postalara
 # kendiliklerinden bir Message-ID üretmedikleri bilinmektedir;
 # böyle durumlar için boş bir gönderici adresin varlığına da bakacağız.
 #
 #deny
 # message   = Your message does not conform to RFC2822 standard
 # log_message = missing header lines
 # !hosts   = +relay_from_hosts
 # !senders  = : [email protected]*
 # condition  = ${if !eq {$acl_m0}{accept}{true}}
 # condition  = ${if or {{!def:h_Message-ID:}\
 #             {!def:h_Date:}\
 #             {!def:h_Subject:}} {true}{false}}


 # "Sender:", "Reply-To:" veya "From:" satırlarından en azından birindeki
 # gönderici adres doğrulanabilir değilse, bir uyarı veriyoruz.
 #
 warn
  message   = X-Sender-Verify-Failed: No valid sender in message header
  log_message = No valid sender in message header
  !verify   = header_sender # --------------------------------------------------------------------
 # Burada, zarf gönderici adresi olmayan iletilere grilisteleme
 # uygulayacağız. Bunları RCPT TO:'dan sonra grilistelemeye konu
 # etmeyeceğiz, çünkü gönderici varlık doğrulamaları yaparken
 # karşı konaklarla olumsuz etkileşime girilebilir.
 #
 # Bu deyimi devreye almadan önce "greylistd" kurmuş olmalısınız.
 # Bkz: http://packages.debian.org/unstable/main/greylistd
 #
 #defer
 # message   = $sender_host_address is not yet authorized to send \
 #        delivery status reports to <$recipients>. \
 #        Please try later.
 # log_message = greylisted.
 # senders   = : [email protected]*
 # condition  = ${if !eq {$acl_m0}{accept}{true}}
 # set acl_m9 = $sender_host_address $recipients
 # set acl_m9 = ${readsocket{/var/run/greylistd/socket}{$acl_m9}{5s}{}{}}
 # condition  = ${if eq {$acl_m9}{grey}{true}{false}}
 # delay    = 20s
 # -------------------------------------------------------------------- # --- EXISCAN yapılandırmasının BAŞLANGICI ---

 # Birtakım MIME hataları olan iletileri reddedeceğiz.
 #
 deny
  message   = Serious MIME defect detected ($demime_reason)
  demime   = *
  condition  = ${if >{$demime_errorlevel}{2}{1}{0}}


 # MIME taşıyıcıyı aç ve kurtlar tarafından kullanılan dosya uzantıları
 # varsa reddet. Bu çağrılar tekrar demime uygulayacaktır, ama sonuçlar
 # arabellekli olarak dönecektir. Uzantı listesinin eksik olabileceğini
 # unutmayın.
 #
 deny
  message   = We do not accept ".$found_extension" attachments here.
  demime   = bat:btm:cmd:com:cpl:dll:exe:lnk:msi:pif:prf:reg:scr:vbs:url


 # İletinin boyutu MESSAGE_SIZE_SPAM_MAX'dan büyükse spam veya virüs
 # taraması yapmaksızın kabul ediyoruz.
 accept
  condition  = ${if >{$message_size}{MESSAGE_SIZE_SPAM_MAX} {true}}
  logwrite  = :main: Not classified \
         (message size larger than MESSAGE_SIZE_SPAM_MAX)


 # --------------------------------------------------------------------
 # Antivirüs taraması
 # Ana bölümde bir 'av_scanner' tanımı yapmış olmanız gerekir.
 #
 #deny
 # message = This message contains a virus ($malware_name)
 # demime  = *
 # malware_name = */defer_ok
 # -------------------------------------------------------------------- # $spam_score ve $spam_report'a veri sağlamak için SpamAssassin'i
 # çağıracağız. Tasnife bağlı olarak, $acl_m9 "ham" veya "spam"
 # değerini alacak.
 #
 # İleti spam olarak tasnif edilmişse ve evvelce $acl_m0'ı iletiyi ne
 # olursa olsun kabul edeceğimizi belirtecek şekilde ayarlamamışsak,
 # iletiyi reddetmiş gibi yapacağız.
 #
 warn
  set acl_m9 = ham
  # ------------------------------------------------------------------
  # SpamAssassin için kullanıcı bazında ayarların kullanımını mümkün
  # kılmak için aşağıdaki satırı devreye alıp "spam = mail" satırını
  # iptal ediniz.
  # Alıcı adresinin kullanıcı adını SpamAssassin'e aktaralım.
  # Bunun için adresin '=' veya '@' karakterinden önceki kısmını
  # küçük harfe dönüştüreceğiz. Evvelce bir defadaki alıcı sayısını
  # önceden bir ile sınırladığımızdan çok sayıda alıcı olmayacak.
  #
  # spam    = ${lc:${extract{1}{[email protected]}{$recipients}{$value}{mail}}}
  # ------------------------------------------------------------------
  spam    = mail
  set acl_m9 = spam
  condition  = ${if !eq {$acl_m0}{accept}{true}}
  control   = fakereject
  logwrite  = :reject: Rejected spam (score $spam_score): $spam_report # İletinin başlığına bir X-Spam-Status: satırı ekleyelim.
 #
 warn
  message   = X-Spam-Status: \
         ${if eq {$acl_m9}{spam}{Yes}{No}} (score $spam_score)\
         ${if def:spam_report {: $spam_report}}
  logwrite  = :main: Classified as $acl_m9 (score $spam_score)


 # --- EXISCAN yapılandırmasının SONU ---


 # İletiyi kabul ediyoruz.
 #
 accept
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
acl_rcpt_to Başlangıç Terimler Sözlüğü
Bir Linux Kitaplığı Sayfası