Panel Penceresinde Gezinmek
Önceki Panel Kütüphanesi Sonraki
Panel Penceresinde Gezinmek
Biraz karmaşık bir örnek aşağıda verilmiştir. Bu program sekme tuşu kullanılarak gezilebilen 3 pencere oluşturmaktadır. Koda bir göz atın.
Örnek 12.15. Panel Penceresi Gezinti Örneği
#include <panel.h>

#define NLINES 10
#define NCOLS 40

void init_wins(WINDOW **wins, int n);
void win_show(WINDOW *win, char *label, int label_color);
void print_in_middle(WINDOW *win, int starty, int startx, int width,
  char *string, chtype color);

int main()
{ WINDOW *my_wins[3];
 PANEL *my_panels[3];
 PANEL *top;
 int ch;

 /* Curses kipini ilklendir */
 initscr();
 start_color();
 cbreak();
 noecho();
 keypad(stdscr, TRUE);

 /* Tüm renkleri ilklendir */
 init_pair(1, COLOR_RED, COLOR_BLACK);
 init_pair(2, COLOR_GREEN, COLOR_BLACK);
 init_pair(3, COLOR_BLUE, COLOR_BLACK);
 init_pair(4, COLOR_CYAN, COLOR_BLACK);

 init_wins(my_wins, 3);

 /* Her pencereyi bir panele bağla */  /* Sıralama aşağıdan yukarıya */
 my_panels[0] = new_panel(my_wins[0]);  /* 0'a it, sıra: stdscr-0 */
 my_panels[1] = new_panel(my_wins[1]);  /* 1'e it, sıra: stdscr-0-1 */
 my_panels[2] = new_panel(my_wins[2]);  /* 2'ye it, sıra: stdscr-0-1-2 */

 /* Kullanıcı işaretçilerini bir sonraki panele ayarla */
 set_panel_userptr(my_panels[0], my_panels[1]);
 set_panel_userptr(my_panels[1], my_panels[2]);
 set_panel_userptr(my_panels[2], my_panels[0]);

 /* Yığını güncelle. 2. panel en üstte olacak */
 update_panels();

 /* Ekranda göster */
 attron(COLOR_PAIR(4));
 mvprintw(LINES - 2, 0,
  "Pencerelerde gezinmek için tab kullanın (Çıkmak için F1)");
 attroff(COLOR_PAIR(4));
 doupdate();

 top = my_panels[2];
 while((ch = getch()) != KEY_F(1))
 { switch(ch)
  { case 9:
    top = (PANEL *)panel_userptr(top);
    top_panel(top);
    break;
  }
  update_panels();
  doupdate();
 }
 endwin();
 return 0;
}

/* Tüm pencereleri yazdır */
void init_wins(WINDOW **wins, int n)
{ int x, y, i;
 char label[80];

 y = 2;
 x = 10;
 for(i = 0; i < n; ++i)
 { wins[i] = newwin(NLINES, NCOLS, y, x);
  sprintf(label, "Pencere Numaası %d", i + 1);
  win_show(wins[i], label, i + 1);
  y += 3;
  x += 7;
 }
}

/* Pencereyi bir çerçeve ve isimle göster */
void win_show(WINDOW *win, char *label, int label_color)
{ int startx, starty, height, width;

 getbegyx(win, starty, startx);
 getmaxyx(win, height, width);

 box(win, 0, 0);
 mvwaddch(win, 2, 0, ACS_LTEE);
 mvwhline(win, 2, 1, ACS_HLINE, width - 2);
 mvwaddch(win, 2, width - 1, ACS_RTEE);

 print_in_middle(win, 1, 0, width, label, COLOR_PAIR(label_color));
}

void print_in_middle (WINDOW *win, int starty, int startx, int width,
  char *string, chtype color)
{ int length, x, y;
 float temp;

 if(win == NULL)
  win = stdscr;
 getyx(win, y, x);
 if(startx != 0)
  x = startx;
 if(starty != 0)
  y = starty;
 if(width == 0)
  width = 80;

 length = strlen(string);
 temp = (width - length)/ 2;
 x = startx + (int)temp;
 wattron(win, color);
 mvwprintw(win, y, x, "%s", string);
 wattroff(win, color);
 refresh();
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Panel Kütüphanesi ile derleme Başlangıç Kullanıcı İşaretçilerini Kullanmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası