Sistem Çağrıları
Önceki Linux ile Sembolik Makina Dili Kullanımı Sonraki
Sistem Çağrıları
Bu bölümde linux sistem çağrılarının sembolik makina dilinde kullanımını kısaca anlatılacaktır. Sistem çağrıları, /usr/man/man2 dizini altında bulunan kılavuz dosyalarındaki bütün işlevleri içerir. Ayrıca /usr/include/sys/syscall.h başlık dosyasında da listelenmişlerdir. Bu işlevlerin büyük bir listesi http://www.linuxassembly.org/syscall.html adresinde bulunabilir. Bu işlevler Linux int $0x80 ile de çalıştırılabilir.
Altıdan Az Argüman Alan Sistem Çağrıları
Tüm sistem çağrıları için sistem çağrı numarası %eax içine atılır. Altıdan az argüman alan sistem çağrıları için argümanlar sırasıyla %ebx, %ecx, %edx, %esi, %edi yazmaçlarına atılır. Sistem çağrısından dönen değer %eax içerisinde saklanır.
Sistem çağrı numarasına /usr/include/sys/syscall.h başlık dosyasından bakılabilir. Macrolar SYS_sistem_çağrısının_adı şeklinde ifade edilir , örneğin SYS_exit, SYS_close, vb.
Örnek 9.1. Hello world
/* write.s */

.data
 hello:
 .string "hello world\n"
.text
 .globl _start
_start:
 movl $SYS_write,%eax // SYS_write = 4
 movl $STDOUT,%ebx   // fd = fileno(stdio)
 movl $hello,%ecx   // buf = str
 movl $12,%edx     // count = 0x6
 int $0x80

 movl $SYS_exit
write(2) man sayfasına göre, write işlevi
    ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count)
şeklinde belirtilir.
Bundan dolayı fd %ebx içerisine, buf %ecx çerisine, buf %edx içerisine ve SYS_write da %eax içerisine atılır. Bu işlem sistem çağrısının çalıştırılması için bir int $0x80 yönergesi tarafından takip edilir. Sistem çağrısından geri dönen değer %eax içerisinde saklanır.
Aynı işlem beş argümandan az argümanı bulunan sistem çağrılarına uygulanabilir. Sadece kullanılmayan yazmaçlara dokunmayın. open veya fcntl gibi isteğe bağlı fazladan argüman bulunduran sistem çağrıları kendileri atama yaparlar.
Beşten Fazla Argüman Alan Sistem Çağrıları
Argüman sayısı beşten fazla olan sistem çağrılarında da yine sistem çağrı numarası %eax içerisine saklanır fakat argümalar bellekte tutulur ve ilk argümanı gösteren bir gösterici %ebx'e atılır.
Eğer yığıtı kullanıyorsanız parametreler yığıtın içerisine geriye doğru push edilmelidir, örneğin son parametreden ilkine doğru. Daha sonra yığıt gösterici %ebx taban yazmacı içerisine kopyalanmalıdır. Aksi taktirde parametreleri ayrılmış bir bellek alanına kopyalayın ve ilk parametrenin adresini %ebx içerisine koyun.
Örnek 9.2. sistem çağrısı mmap
/* mmap.s */

.data
 fd:
  .long 0
 fdlen:
  .long 0
 mappedptr:
  .long 0

.text
.globl _start
_start:
 subl $24,%esp

// open(file, O_RDONLY);
 movl $SYS_open,%eax
 movl 32(%esp),%ebx   // argv[1], %esp+8+24 de
 xorl %ecx,%ecx     // %ecx'i O_RDONLY, yani 0 yap
 int $0x80

 test %eax,%eax     // dönen değer < 0 ise çık
 js  exit

 movl %eax,fd      // fd'i sakla

// lseek(fd,0,SEEK_END);
 movl %eax,%ebx
 xorl %ecx,%ecx     // göreli bellek konumunu sıfır yap
 movl $SEEK_END,%edx
 movl $SYS_lseek,%eax
 int  $0x80

 movl %eax,fdlen    // dosya uzunluğunu sakla

 xorl %edx,%edx

// mmap(NULL,fdlen,PROT_READ,MAP_SHARED,fd,0);
 movl %edx,(%esp)
 movl %eax,4(%esp)
 movl $PROT_READ,8(%esp)
 movl $MAP_SHARED,12(%esp)
 movl fd,%eax
 movl %eax,16(%esp)
 movl %edx,20(%esp)

 movl $SYS_mmap,%eax
 movl %esp,%ebx
 int $0x80

 movl %eax,mappedptr  // göstericiyi sakla

// write(STDOUT, mappedptr, fdlen);
 movl $STDOUT,%ebx
 movl %eax,%ecx
 movl fdlen,%edx
 movl $SYS_write,%eax
 int $0x80

// munmap(mappedptr, fdlen);
 movl mappedptr,%ebx
 movl fdlen,%ecx
 movl $SYS_munmap,%eax
 int $0x80

// close(fd);
 movl fd,%ebx      // dosya tanımlayıcıyı yükle
 movl $SYS_close,%eax
 int $0x80
exit:
// exit(0);
 movl $SYS_exit,%eax
 xorl %ebx,%ebx
 int $0x80

 ret
Örnek 9.3. mmap()'i C içerisinde kullanmak
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/mman.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

#define STDOUT 1

void
main(void)
{
 char file[] = "mmap.s";
 char *mappedptr;
 int fd, filelen;

 fd = fopen(file, O_RDONLY);
 filelen = lseek(fd, 0, SEEK_END);
 mappedptr = mmap(NULL, filelen, PROT_READ, MAP_SHARED, fd, 0);
 write(STDOUT, mappedptr, filelen);
 munmap(mappedptr, filelen);
 close(fd);
}
mmap() parametrelerinin bellekte dizilişleri:
%esp%esp+4%esp+8%esp+12%esp+16%esp+20
00000000filelen0000000100000001fd00000000
ASM Karşılığı:
$ cat mmap.s
.include "defines.h"
.data
 file:
  .string "mmap.s"
 fd:
  .long 0
 filelen:
  .long 0
 mappedptr:
  .long 0
.globl main
main:
 push %ebp
 movl %esp,%ebp
 subl $24,%esp

// open($file, $O_RDONLY);
 movl $fd,%ebx     // fd kaydediliyor
 movl %eax,(%ebx)

// lseek($fd,0,$SEEK_END);
 movl $filelen,%ebx   // dosya uzunluğu kaydediliyor
 movl %eax,(%ebx)

 xorl %edx,%edx

// mmap(NULL,$filelen,PROT_READ,MAP_SHARED,$fd,0);
 movl %edx,(%esp)
 movl %eax,4(%esp)   // dosya uzunluğu hala %eax içerisinde
 movl $PROT_READ,8(%esp)
 movl $MAP_SHARED,12(%esp)
 movl $fd,%ebx     // dosya tanımlayıcısı yükleniyor
 movl (%ebx),%eax
 movl %eax,16(%esp)
 movl %edx,20(%esp)
 movl $SYS_mmap,%eax
 movl %esp,%ebx
 int $0x80

 movl $mappedptr,%ebx  // ptr kaydediliyor
 movl %eax,(%ebx)

// write($stdout, $mappedptr, $filelen);
// munmap($mappedptr, $filelen);
// close($fd);

 movl %ebp,%esp
 popl %ebp

 ret
$
Not
Yukarıdaki kaynak kodu Örnek 9.2 örneğindeki kaynak kodundan farklıdır. Yukarıda bulunan kaynak kodu diğer sistem çağrılarını, bu bölümün konusu olmadıkları için, göstermemektedir. Yukarıdaki kod sadece mmap.s dosyasını açar, oysa Örnek 9.2 kaynak kodu komut satırı parametrelerini okumaktadır. mmap örneği dosya uzunluğunu okumak için de lseek'i kullanmaktadır.
Soket Sistem Çağrıları
Soket sistem çağrıları, %eax içerisine giden, sadece bir sistem çağrı numarası kullanır: SYS_socketcall. Soket işlevleri /usr/include/linux/net.h başlık dosyası içerisinde bulunan ve %ebx'e kaydedilen bir altişlev numarası yolu ile tanımlanır. Sistem çağrı argümanını gösteren bir gösterici %ecx içerisinde saklanır. Soket sistem çağrıları da int $0x80 çağırılarak çalıştırılabilir.
/* socket.s */

.text
.globl _start
_start:
 sub $12,%esp

// socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);
 movl $AF_INET,(%esp)
 movl $SOCK_STREAM,4(%esp)
 movl $IPPROTO_TCP,8(%esp)

 movl $SYS_socketcall,%eax
 movl $SYS_socketcall_socket,%ebx
 movl %esp,%ecx
 int $0x80

 movl $SYS_exit,%eax
 xorl %ebx,%ebx
 int $0x80
 ret
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Intel ve AT&T Sözdizimi Başlangıç Komut Satırı Argümanları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası