Komut Satırı Argümanları
Önceki Linux ile Sembolik Makina Dili Kullanımı Sonraki
Komut Satırı Argümanları
Linux çalışabilir dosyalarında komut satırı parametreleri yığıt üzerinde dizilirler. argc ilk olarak gelir ve bir boş gösterici tarafından takip edilen, komut satırındaki dizgeleri gösteren göstericilerin oluşturduğu bir dizi tarafından izlenir (**argv). Daha sonra çevreye ait göstericilerin tutulduğu bir dizi gelir (**envp). Bunlar sembolik makina dili altında kolayca elde edilir ve bu örnek kod ile de gösterilmiştir.
Örnek 9.4. args.s
/* args.s */

.text

.globl _start

_start:
 popl %ecx       // argc

lewp:
 popl %ecx       // argv
 test %ecx,%ecx
 jz  exit

 movl %ecx,%ebx
 xorl %edx,%edx

strlen:
 movb (%ebx),%al
 inc %edx
 inc %ebx
 test %al,%al
 jnz strlen
 movb $10,-1(%ebx)

// write(1, argv[i], strlen(argv[i]));
 movl $SYS_write,%eax
 movl $STDOUT,%ebx
 int $0x80

 jmp lewp

exit:
 movl $SYS_exit,%eax
 xorl %ebx,%ebx
 int $0x80

 ret
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sistem Çağrıları Başlangıç GCC Satıriçi Sembolik Makina Dili
Bir Linux Kitaplığı Sayfası