Kaşlı Ayraçların Yorumlanması
Önceki Kabuk Yorumları Sonraki
Kaşlı Ayraçların Yorumlanması
Kaşlı ayraç yorumlaması, keyfi dizgeler üretmek amacıyla kullanılan bir mekanizma sağlar. Bu mekanizma Dosyaismi Yorumlamasına benzer, ancak üretilen dizgeler mevcut dosya isimleri olmak zorunda değildir. Kaşlı ayraç yorumlamasına esas alınacak kalıplar, isteğe bağlı bir öndizge ile başlar, kaşlı ayraçlar içine alınmış virgül ayraçlı dizgelerden veya bir dizilim ifadesinden sonra gelen yine isteğe bağlı bir sondizge ile biter. Yorumlama daima soldan sağa doğru yapılır.
Kaşlı ayraç yorumlaması iç içe olabilir. Dizgelerin yorumlanması soldan sağa yapılması dışında bir sıraya bağlı değildir. Örneğin:
bash$ echo a{d,c,b}e
ade ace abe
Bir dizilim ifadesi
      {x..y}
biçimindedir, burada x ve y ya tamsayılardır ya da tek karakterlik dizgelerdir. Tamsayı olarak verildiklerinde, ifade x ve y (dahil) arasındaki sayılara genişletilir. Karakter olarak verildiklerinde ise ifade x ve y (dahil) arasındaki alfabetik sırada harflere genişletilir. x ve y değerlerinin aynı türde olması gerektiğine dikkat ediniz.
Kaşlı ayraç yorumlaması diğer bütün yorumlamalardan önce yapılır ve diğer yorumlamalara özel karakterlerin hepsi korunur. Yorumlama tamamen metinseldir. Bash yorumlanan kalıba ya da parantezler içindeki metne herhangi bir sözdizimsel yorumlama uygulamaz. Parametre yorumlaması ile karışmaması için ${ dizgesi kaşlı ayraç yorumlamasında işlenmez.
Kurallara uygun oluşturulmuş bir kaşlı ayraç yorumlamasında, kaşlı ayraçlar tırnaklar arasında olmamalı ve en azından bir tırnaksız virgül veya geçerli bir dizilim ifadesi bulunmalıdır. Aksi takdirde yorumlama uygulanmaz, verilen kalıp değişmeden kalır.
Bir { veya , bir kaşlı ayraç ifadesinin parçası olarak yorumlanmamaları için bir tersbölü karakteri ile öncelenebilir. Parametre yorumlaması ile çelişmekten kaçınmak için ${ dizgesi kaşlı ayraç yorumlaması için seçilebilir varsayılmaz.
Bu yapı genellikle yukarıdaki örnektekinden daha uzun ve aynı öneke sahip çok sayıda dizge olduğunda benzer şeyleri defalarca yazmamak için bir kısayol olarak kullanılır:
mkdir /usr/local/src/bash/{old,new,dist,bugs}
veya
chown root /usr/{ucb/{ex,edit},lib/{ex?.?*,how_ex}}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kabuk Yorumları Başlangıç Yaklaşık (~) Yorumlaması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası