Numaralı Durum Kodları
Önceki Gelişkin Posta Sistemi Durum Kodları Sonraki
Numaralı Durum Kodları
Aşağıdaki bölümde ayrıntı kodlarının tanımları ve açıklamaları yer almaktadır. Ayrıntı değeri durum hakkında daha fazla bilgi sağlar ve durumun konusuna göre tanımlanır.
Diğer ve Tanımsız Durum
X.0.0 Diğer tanımsız durum
Diğer tanımsız durum sadece tanımsız hata kodudur. Sadece hata sınıfı bilinen tüm hatalar için kullanılmalıdır.
Adres Durumu
X.1.0 Diğer adres durumu
DSN'ye yol açan iletide belirtilen adres hakkındaki şeyler.
X.1.1 Hedef posta kutusu adresi kötü
Adreste belirtilen posta kutusu mevcut değildir. Genel Ağ posta isimleri açısından bunun anlamı "@" iminin solundaki adres parçasının geçersiz olduğudur. Bu kod sadece kalıcı başarısızlıklarda yararlıdır.
X.1.2 Hedef sistem adresi kötü
Adreste belirtilen sistem ya mevcut değildir ya da posta kabul edememektedir. Genel Ağ posta isimleri açısından bunun anlamı "@" iminin sağındaki adres parçasının geçersiz olduğudur. Bu kod sadece kalıcı başarısızlıklarda yararlıdır.
X.1.3 Hedef posta kutusu adresinin sözdizimi kötü
Hedef adres sözdizimsel olarak geçersizdir. Bu adresin her alanına uygulanabilir. Bu kod sadece kalıcı başarısızlıklarda yararlıdır.
X.1.4 Hedef posta kutusu adresi belirsiz
Belirtilen posta kutusu adresi hedef sistem üzerinde bir veya daha fazla alıcıyla eşleşiyordur. Belirtilen adresi bir yerel posta kutusu ismine eşlerken kullanılan eşleme algoritması baştan savma ise böyle bir sonuç ortaya çıkabilir.
X.1.5 Hedef adres geçerli
Belirtilen posta kutusu adresi geçerlidir. Bu durum kodu olumlu teslimat raporlarında kullanılmalıdır.
X.1.6 Hedef posta kutusu taşındı, Sevk adresi yok
Posta kutusu adresi bir zamanlar geçerliymiş ama artık bu adres posta kabul etmiyordur. Bu kod sadece kalıcı başarısızlıklarda yararlıdır.
X.1.7 Göndericinin posta kutusu adresinin sözdizimi kötü
Göndericinin adresi sözdizimsel olarak geçersizdir. Bu adresin her alanına uygulanabilir.
X.1.8 Göndericinin sistem adresi kötü
Adreste belirtilen gönderici sistem ya mevcut değildir ya da posta kabul edememektedir. Genel Ağ posta isimleri açısından bunun anlamı "@" iminin sağındaki adres parçasının geçersiz olduğudur.
Posta Kutusu Durumu
X.2.0 Diğer veya tanımsız posta kutusu durumu
Posta kutusu mevcuttur ama hedef posta kutusu ile ilgili birşeyler bu DSN'nin gönderilmesine sebep olmuştur.
X.2.1 Posta kutusu iptal edildi, ileti kabul etmiyor
Posta kutusu mevcuttur ama iletileri kabul etmemektedir. Eğer posta kutusu bir daha asla etkin olmayacaksa bu bir kalıcı hata olabileceği gibi, eğer posta kutusu geçici olarak iptal edilmişse geçici bir hatada olabilir.
X.2.2 Posta kutusu dolu
Kullanıcının yönetsel posta kutusu kotasının veya posta kutusunun fiziksel kapasitesinin sınırına gelindiğinden posta kutusu dolmuştur. Bunun genel olarak anlamı, alıcının yer açmak için iletileri silmesi gerektiğidir. Bu kod geçici başarısızlık olarak kullanılmalıdır.
X.2.3 İleti uzunluğu yönetimin izin verdiği sınırı aşıyor
Posta kutusu başına yönetim tarafından atanmış ileti uzunluğu sınırı aşılmıştır. Bu durum kodu, Posta kutusu başına ileti uzunluğu sınırı genel sistem sınırından küçükse kullanılmalıdır. Bu kod kalıcı başarısızlık olarak kullanılmalıdır.
X.2.4 Postalama listesine dağıtım sorunu
Posta kutusu bir postalama listesi adresi olup liste içerdiği adreslere genişletilememektedir. Bu kod kalıcı veya geçici başarısızlık belirtebilir.
Posta sistemi durumu
X.3.0 Diğer veya tanımsız posta sistemi durumu
Hedef sistem mevcuttur ve normal olarak posta kabul etmektedir, fakat sistem ile ilgili birşeyler bu DSN'nin gönderilmesine sebep olmuştur.
X.3.1 Posta sistemi dolu
Posta sistemine ayrılan yer dolmuştur. Bunun genel olarak anlamı, tek bir alıcının iletilerini silmesiyle yeterli yerin açılmayabileceğidir. Bu kod sadece geçici başarısızlık olarak kullanılabilir.
X.3.2 Sistem ağ iletilerini kabul etmiyor
Posta kutusunu barındıran konak iletileri kabul etmemektedir. Böyle durumlara örnek olarak, bir istemdışı kapanma, aşırı yüklenme veya sistemin bakıma alınması verilebilir, Bu kod hem kalıcı hem de geçici başarısızlık olarak yararlıdır.
X.3.3 Sistem seçilen özelliği sağlayamıyor
İleti için belirtilen seçilmiş özellikler hedef sistem tarafından desteklenmiyordur. Bu duruma genellikle ağgeçitlerinde rastlanır; alanın birindeki özellikler diğerinde desteklenen özelliklerle eşleşmeyebilir.
X.3.4 İleti sistem için çok büyük
İleti, bir ileti için izin verilen sınırdan daha büyüktür. Bu sınırlama yönetimsel amaçlı olabileceği gibi fiziksel de olabilir. Bu kod sadece bir kalıcı hata olarak yararlıdır.
X.3.5 Sistem yanlış yapılandırılmış
Sistem, iletinin kabul edilmesini mümkün kılacak şekilde yapılandırılmamıştır.
Ağ ve Yönlendirme Durumu
X.4.0 Diğer veya tanımsız ağ veya yönlendirme durumu
Ağda birşeyler yanlış gitmekte, fakat sorunun ne olduğu anlaşılamamakta ya da sorun sağlanmış diğer ayrıntı kodları ile açıklanamamaktadır.
X.4.1 Konaktan yanıt yok
Dışa bağlantı çabası yanıtsız kalmıştır, çünkü ya uzak sistem meşguldür ya da bir çağrı alamamaktadır. Bu kod sadece bir geçici hata olarak yararlıdır.
X.4.2 Kötü bağlantı
Dışa bağlantı kurulmuştur, fakat zaman aşımından veya bağlantı kalitesinin yetersizliğinden ileti aktarımını tamamlamak mümkün olmamaktadır. Bu kod sadece bir geçici hata olarak yararlıdır.
X.4.3 Dizin sunucusu başarısızlığı
Ağ sistemi iletiyi sevkedememektedir, çünkü bir dizin sunucusu yoktur. Bu kod sadece bir geçici hata olarak yararlıdır.
Bir Genel Ağ DNS sunucusuna bağlanmada kıfayetsizlik dizin sunucusu başarısızlığına örnek olarak verilebilir.
X.4.4 Yönlendirme yapılamıyor
Posta sistemi ileti için sonraki atlama noktasını belirleyememektedir, çünkü dizin sunucusundaki gerekli sevk bilgisi kullanışsızdır. Bu kod kalıcı hatalardan başka geçici hatalarda da yararlıdır.
Bir alan adı için bir DNS sunucusunun sadece bir SOA (Start of Administration - Yönetim Başlangıcı) kaydı döndürmesi yönlendirmenin yapılamayış hatasına bir örnektir.
X.4.5 Posta sisteminde tıkanıklık
Posta sistemi iletiyi teslim edememektedir, çünkü posta sisteminde trafik tıkalıdır. Bu kod sadece bir geçici hata olarak yararlıdır.
X.4.6 Yönlendirmede kısırdöngü saptandı
Bir yönlendirme döngüsü, ya yanlış yönlendirme tablolarından dolayı ya da bir kullanıcıdan kaynaklı bir yönlendirme döngüsü sebebiyle iletinin defalarca sevkedilmesine sebep olmaktadır. Bu kod sadece bir geçici hata olarak yararlıdır.
X.4.7 Teslim süresi doldu
Reddeden sistem tarafından ileti bu konakta çok uzun kaldığından ya da ileti göndericisinin belirttiği yaşam süresi değeri aşıldığından ileti çok eski olarak değerlendirilmiştir. Teslimatın gerçekleşmediği durumda bu kodun değil de asıl sorun için bulunan kodun döndürülmesi olasılığı da vardır.
Posta Teslimat Protokolü Durumu
X.5.0 Diğer veya tanımsız protokol durumu
İletinin sonraki atlama noktasına tesliminde gerekli protokolle ilgili birşeyler yanlıştır ve sorun sağlanmış diğer ayrıntı kodları ile iyi açıklanamamaktadır.
X.5.1 Geçersiz komut
Desteklenmeyen veya sıradışı bir posta aktarım protokolü komutu verilmiştir. Bu kod sadece bir kalıcı hata olarak yararlıdır.
X.5.2 Sözdizimi Hatası
Sözdizimi yanlış olduğundan ya da tanınmadığından bir posta aktarım protokolü komutu yorumlanamamıştır. Bu kod sadece bir kalıcı hata olarak yararlıdır.
X.5.3 Alıcı sayısı çok fazla
İleti için çok fazla alıcı belirtildiğinden protokol tarafından ileti teslimatı yapılamamıştır. Bu hata normalde ileti teslimatının iki aşamada yapılması ile sonuçlanır, ikinci aşamada alıcıların kalanına teslimat yapılır. Bu kod böyle bir bölünme mümkün olmadığında yararlıdır.
X.5.4 Komut argümanları geçersiz
Kapsam dışı olduklarından veya tanınmayan özellikleri ifade ettiklerinden dolayı geçersiz olan argümanların belirtilmesi nedeniyle geçerli bir posta aktarım protokolü komutu yorumlanamamıştır.Bu kod böyle bir bölünme mümkün olmadığında yararlıdır.
X.5.5 Protokol sürümü yanlış
İletişimde olan taraflarca özdevinimli olarak çözümlenemeyen bir protokol sürümü uyumsuzluğu vardır.
İleti İçeriği ve İleti Ortamı Durumu
X.6.0 Diğer veya tanımsız ortam hatası
Bir ileti ile ilgili birşeyler iletinin teslimatının gerçekleşmeyişine sebep olmuştur ve sorun diğer ayrıntı kodları ile ifade edilememektedir.
X.6.1 Ortam desteklenmiyor
İletinin ortamı ya teslimat protokolü ya da sevk yolundaki sonraki sistem tarafından desteklenmemektedir. Bu kod sadece bir kalıcı hata olarak yararlıdır.
X.6.2 Dönüşüm gerekiyor ama engellenmiş
Teslimat öncesi ileti içeriğinde dönüşüm yapılması gerekiyordur ama böyle bir dönüşüme izin verilmiyordur. Böyle bir yasaklama iletinin kendisinde gönderici tarafından belirtilmiş olabileceği gibi gönderen konağın politikası gereği de olabilir.
X.6.3 Dönüşüm gerekiyor ama desteklenmiyor
İleti içeriğinin sevk sırasında dönüştürülmesi gerekmesine rağmen böyle bir dönüşüm ya mümkün değildir ya da sevk yolundaki konak tarafından uygulanabilir değildir. Bir ESMTP ağgeçidinin 8 bitlik aktarımı desteklemesi ama iletiyi sonraki atlama noktası için gereken 7 bitlik iletiye dönüştürmesinin mümkün olmaması böyle bir durumla sonuçlanabilir.
X.6.4 Dönüşüm veri kaybına yol açıyor
Bu uyarı göndericiye bir uyarı olup, iletinin başarıyla teslim edildiği ama teslimatın gerektirdiği dönüşüm veri kaybına yol açtığı zaman gönderilir. Eğer gönderici veri kaybına yol açan dönüşümün yapılmasını yasakladığını belirtmişse, bu ayrıca bir kalıcı hata da olabilir.
X.6.5 Dönüşüm gerçekleştirilemedi
Dönüşüm gerekmiştir ama başarısız olmuştur. Bu kod bir kalıcı hata bildirimi olabileceği gibi bir geçici hata bildirimi de olabilir.
Güvenlik Durumu veya Politik Durum
X.7.0 Diğer veya tanımsız güvenlik durumu
Güvenlikle ilgili birşeyler iletinin dönmesine sebep olmuştur ve sorun diğer ayrıntı kodları ile ifade edilememektedir. Bu durum kodu ayrıca güvenlik politikası nedeniyle sebebi açıklanamayan durumlar için de kullanılabilir.
X.7.1 Yetkisiz teslimat, ileti reddedildi
Gönderici hedefe gönderime yetkili değildir. Bu konağa veya alıcıya göre filtrelemenin bir sonucu olabilir. Bu belge böyle bir filtrelemenin liyakatini açıklamaz ama nasıl raporlanacağıyla ilgili bir mekanizma sağlar. Bu kod sadece bir kalıcı hata olarak yararlıdır.
X.7.2 Postalama listesine dağıtıma izin verilmedi
Gönderici postalama listesine ileti göndermeye yetkin değildir. Bu kod sadece bir kalıcı hata olarak yararlıdır.
X.7.3 Güvenlik dönüşümü gerekiyor ama mümkün değil
Teslimat bir iletileşim protokolünden diğerine bir dönüşüm gerektiriyordur ama böyle bir dönüşüm mümkün değildir. Bu kod sadece bir kalıcı hata olarak yararlıdır.
X.7.4 Güvenlik özelliği desteklenmiyor
Bir iletinin içerdiği güvenilir kimlik kanıtlama gibi bir güvenlik özelliği teslimat protokolü tarafından desteklenmiyordur. Bu kod sadece bir kalıcı hata olarak yararlıdır.
X.7.5 Kriptografik başarısızlık
Bir iletinin şifresini çözmek veya bir iletiyi doğrulamak için yetkin kılınmış bir aktarım sistemi, anahtar gibi bazı bilgiler mevcut olmadığından veya bu tür bilgiler geçersiz olduğundan böyle bir aktarımı yapamıyordur.
X.7.6 Şifreleme algoritması desteklenmiyor
Bir iletinin şifresini çözmek veya bir iletiyi doğrulamak için yetkin kılınmış bir aktarım sistemi, gerekli algoritma desteklenmediğinden böyle bir aktarımı yapamıyordur.
X.7.7 İleti bütünlüğünde bozulma
Bir iletinin şifresini çözmek veya bir iletiyi doğrulamak için yetkin kılınmış bir aktarım sistemi, ileti bozulmuş veya değiştirilmiş olduğundan dolayı böyle bir aktarımı yapamıyordur. Bu kod, bir kalıcı veya geçici hata için kullanılabileceği gibi bir başarılı teslimat kodu da olabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Durum Kodlarının Yapısı Başlangıç Uyulması Zorunlu Standartlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası