Kaydırılabilen Menüler
Önceki Menü Kütüphanesi Sonraki
Kaydırılabilen Menüler
Eğer pencere için oluşan alt pencere tüm öğeler için yeterince büyük değilse o zaman menü kaydırılabilir olur. O anki listedeki son öğede olduğunuzda eğer REQ_DOWN_ITEM isteğini gönderirseniz REQ_SCR_DLINE'e çevrilir ve menü bir adım aşağı kayar. El ile de REQ_SCR_ isteklerini kaydırma işlemi için verebilirsiniz. Nasıl yapılabileceğine bakalım:
Örnek 12.20. Kaydırılabilir Menü örneği
#include <curses.h>
#include <menu.h>

#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
#define CTRLD  4

char *choices[] = {
 "Choice 1",
 "Choice 2",
 "Choice 3",
 "Choice 4",
 "Choice 5",
 "Choice 6",
 "Choice 7",
 "Choice 8",
 "Choice 9",
 "Choice 10",
 "Exit",
 (char *)NULL,
};
void print_in_middle(WINDOW *win, int starty, int startx, int width,
   char *string, chtype color);

int main()
{ ITEM **my_items;
 int c;
 MENU *my_menu;
 WINDOW *my_menu_win;
 int n_choices, i;

 /* Curses kipini ilklendir */
 initscr();
 start_color();
 cbreak();
 noecho();
 keypad(stdscr, TRUE);
 init_pair(1, COLOR_RED, COLOR_BLACK);
 init_pair(2, COLOR_CYAN, COLOR_BLACK);

 /* Öğeleri oluştur */
 n_choices = ARRAY_SIZE(choices);
 my_items = (ITEM **)calloc(n_choices, sizeof(ITEM *));
 for(i = 0; i < n_choices; ++i)
  my_items[i] = new_item(choices[i], choices[i]);

 /* Menüyü oluştur */
 my_menu = new_menu((ITEM **)my_items);

 /* Menü ile ilişiklendirilecek pencereyi oluştur */
 my_menu_win = newwin(10, 40, 4, 4);
 keypad(my_menu_win, TRUE);

 /* Ana ve alt pencereyi ayarla*/
 set_menu_win(my_menu, my_menu_win);
 set_menu_sub(my_menu, derwin(my_menu_win, 6, 38, 3, 1));
 set_menu_format(my_menu, 5, 1);

 /* Menü göstericisini" * " olarak ayarla*/
 set_menu_mark(my_menu, " * ");

 /* Ana pencere etrafında bir çerçeve çiz ve başlığı yaz */
 box(my_menu_win, 0, 0);
 print_in_middle(my_menu_win, 1, 0, 40, "My Menu", COLOR_PAIR(1));
 mvwaddch(my_menu_win, 2, 0, ACS_LTEE);
 mvwhline(my_menu_win, 2, 1, ACS_HLINE, 38);
 mvwaddch(my_menu_win, 2, 39, ACS_RTEE);

 /* Menüyü ekrana yaz */
 post_menu(my_menu);
 wrefresh(my_menu_win);

 attron(COLOR_PAIR(2));
 mvprintw(LINES - 2, 0,
  "Sayfayı aşağı yukarı kaydırmak için PageUp ve PageDown kullanın.");
 mvprintw(LINES - 1, 0,
  "Hareket etmek için Ok tuşları kullanın (Çıkmak için F1)");
 attroff(COLOR_PAIR(2));
 refresh();

 while((c = wgetch(my_menu_win)) != KEY_F(1))
 { switch(c)
  { case KEY_DOWN:
    menu_driver(my_menu, REQ_DOWN_ITEM);
    break;
   case KEY_UP:
    menu_driver(my_menu, REQ_UP_ITEM);
    break;
   case KEY_NPAGE:
    menu_driver(my_menu, REQ_SCR_DPAGE);
    break;
   case KEY_PPAGE:
    menu_driver(my_menu, REQ_SCR_UPAGE);
    break;
  }
  wrefresh(my_menu_win);
 }

 /* Menüyü ekrandan sil ve ayrılan bellek alanını geri ver */
 unpost_menu(my_menu);
 free_menu(my_menu);
 for(i = 0; i < n_choices; ++i)
  free_item(my_items[i]);
 endwin();
}

void print_in_middle(WINDOW *win, int starty, int startx, int width,
   char *string, chtype color)
{ int length, x, y;
 float temp;

 if(win == NULL)
  win = stdscr;
 getyx(win, y, x);
 if(startx != 0)
  x = startx;
 if(starty != 0)
  y = starty;
 if(width == 0)
  width = 80;

 length = strlen(string);
 temp = (width - length)/ 2;
 x = startx + (int)temp;
 wattron(win, color);
 mvwprintw(win, y, x, "%s", string);
 wattroff(win, color);
 refresh();
}
Bu program kendisini açıklar niteliktedir. Bu örnekte seçenek sayısı, alt menümüzün 6 tane gösterebilme kapasitesi olan öğe sayısından 10'a çıkarılmıştır. Bu mesaj menü sistemine açık bir şekilde set_menu_format() ile haber verilmelidir. Burada, tek bir sayfa için gösterilmesini istediğimiz satır ve sütun sayısını belirttik. Satır değişkenlerinde, eğer alt menü yüksekliğinden küçükse, herhangi bir sayıdaki öğeyi gösterilmesi için tanımlayabiliriz. Eğer kullanıcı tarafından basılan tuş PAGE UP veya PAGE DOWN ise, menu_driver() tarafından verilen isteklerden dolayı (REQ_SCR_DPAGE ve REQ_SCR_UPAGE) menü bir sayfa kayar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Menü Pencereleri Başlangıç Çok Sütunlu Menüler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası