Menü Pencereleri
Önceki Menü Kütüphanesi Sonraki
Menü Pencereleri
Oluşturulan her bir menü bir pencere ve bir alt menü ile ilişiklendirilir. Menü penceresi menü ile ilişiklendirilmiş herhangi bir başlığı veya çerçeveyi gösterir. Menü alt penceresi seçimi mümkün olan menü öğelerini gösterir. Fakat basit örnekte herhangi bir pencere veya alt pencere belirtmedik. Bir pencere belirtilmediği zaman, temel pencere olarak stdscr alınır ve daha sonra menü sistemi öğelerin gösterimi için pencere büyüklüğünü ayarlar. Daha sonra öğeler hesaplanmış alt menüde gösterilir. Öyleyse şimdi bu pencerelerle oynayıp bir çerçeve ve başlıkla bir menü gösterelim.
Örnek 12.19. Menü Pencereleri Kullanım örneği
#include <menu.h>

#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
#define CTRLD  4

char *choices[] = {
 "Choice 1",
 "Choice 2",
 "Choice 3",
 "Choice 4",
 "Exit",
 (char *)NULL,
};
void print_in_middle(WINDOW *win, int starty, int startx, int width,
   char *string, chtype color);

int main()
{ ITEM **my_items;
 int c;
 MENU *my_menu;
 WINDOW *my_menu_win;
 int n_choices, i;

 /* Curses kipini ilklendir */
 initscr();
 start_color();
 cbreak();
 noecho();
 keypad(stdscr, TRUE);
 init_pair(1, COLOR_RED, COLOR_BLACK);

 /* Öğeleri oluştur */
 n_choices = ARRAY_SIZE(choices);
 my_items = (ITEM **)calloc(n_choices, sizeof(ITEM *));
 for(i = 0; i < n_choices; ++i)
  my_items[i] = new_item(choices[i], choices[i]);

 /* Menüyü oluştur */
 my_menu = new_menu((ITEM **)my_items);

 /* Menü ile ilişiklendirilecek pencereyi oluştur */
 my_menu_win = newwin(10, 40, 4, 4);
 keypad(my_menu_win, TRUE);

 /* Ana pencereyi ve alt pencereleri ayarla */
 set_menu_win(my_menu, my_menu_win);
 set_menu_sub(my_menu, derwin(my_menu_win, 6, 38, 3, 1));

 /* Menü göstericisini " * " olarak ayarla*/
 set_menu_mark(my_menu, " * ");

 /* Ana pencere etrafında bir çerçeve çiz ve bir başlık yaz */
 box(my_menu_win, 0, 0);
 print_in_middle(my_menu_win, 1, 0, 40, "My Menu", COLOR_PAIR(1));
 mvwaddch(my_menu_win, 2, 0, ACS_LTEE);
 mvwhline(my_menu_win, 2, 1, ACS_HLINE, 38);
 mvwaddch(my_menu_win, 2, 39, ACS_RTEE);
 mvprintw(LINES - 2, 0, "F1 to exit");
 refresh();

 /* Menüyü ekrana yaz */
 post_menu(my_menu);
 wrefresh(my_menu_win);

 while((c = wgetch(my_menu_win)) != KEY_F(1))
 { switch(c)
  { case KEY_DOWN:
    menu_driver(my_menu, REQ_DOWN_ITEM);
    break;
   case KEY_UP:
    menu_driver(my_menu, REQ_UP_ITEM);
    break;
  }
  wrefresh(my_menu_win);
 }

 /* Menüyü ekrandan sil ve tahsis edilen belleği geri ver */
 unpost_menu(my_menu);
 free_menu(my_menu);
 for(i = 0; i < n_choices; ++i)
  free_item(my_items[i]);
 endwin();
}

void print_in_middle(WINDOW *win, int starty, int startx, int width,
   char *string, chtype color)
{ int length, x, y;
 float temp;

 if(win == NULL)
  win = stdscr;
 getyx(win, y, x);
 if(startx != 0)
  x = startx;
 if(starty != 0)
  y = starty;
 if(width == 0)
  width = 80;

 length = strlen(string);
 temp = (width - length)/ 2;
 x = startx + (int)temp;
 wattron(win, color);
 mvwprintw(win, y, x, "%s", string);
 wattroff(win, color);
 refresh();
}
Bu örnek bir başlık, çerçeve ve öğelerle başlığı ayıran hoş bir çizgiye sahip bir menü oluşturur. Gördüğünüz gibi, bir pencereyi bir menüye ilişiklendirmek için set_menu_win() işlevi kullanılmak zorundadır. Böylece alt pencereyi de bağlamış oluruz. Bu, öğeleri alt pencerede gösterir. Seçilen öğenin sol tarafında gözüken işaretleme dizgesini set_menu_mark() ile ayarlayabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
menu_driver: Menü sisteminin dolap beygiri Başlangıç Kaydırılabilen Menüler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası