Panelleri Gizlemek ve Göstermek
Önceki Panel Kütüphanesi Sonraki
Panelleri Gizlemek ve Göstermek
Bir panel hide_panel() işlevi kullanılarak gizlenebilir. Bu işlev sadece onu panel yığınından kaldırır, böylece update_panels() ve doupdate() işlevleri kullanıldığında ekrandan saklanmış olur. Gizlenmiş panel ile ilintili PANEL yapısını bozmaz. Tekrar gösterilmek istenirse show_panel() işlevi kullanılmalıdır.
Aşağıdaki program panellerin gizlenmesini göstermektedir. 'a' veya 'b' veya 'c' ye sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü pencereleri gizlemek veya göstermek için basın. Pencerenin gizlenip gizlenmediği bilgisini saklayan küçük bir hide isimli değişken ile kullanıcı verisini kullanmaktadır. Bir nedenden ötürü panelin gizlenip gizlenmediğini söyleyen panel_hidden() işlevi çalışmamaktadır. Michael Andres tarafından gönderilen bir hata raposu buradadır.
Örnek 12.17. Panel Gizleme ve Gösterme Örneği
#include <panel.h>

typedef struct _PANEL_DATA {
 int hide;    /* eğer panel gizlenmişse TRUE */
}PANEL_DATA;

#define NLINES 10
#define NCOLS 40

void init_wins(WINDOW **wins, int n);
void win_show(WINDOW *win, char *label, int label_color);
void print_in_middle(WINDOW *win, int starty, int startx, int width,
   char *string, chtype color);

int main()
{ WINDOW *my_wins[3];
 PANEL *my_panels[3];
 PANEL_DATA panel_datas[3];
 PANEL_DATA *temp;
 int ch;

 /* Curses kipi ilklendir */
 initscr();
 start_color();
 cbreak();
 noecho();
 keypad(stdscr, TRUE);

 /* Tüm renkleri ilklendir */
 init_pair(1, COLOR_RED, COLOR_BLACK);
 init_pair(2, COLOR_GREEN, COLOR_BLACK);
 init_pair(3, COLOR_BLUE, COLOR_BLACK);
 init_pair(4, COLOR_CYAN, COLOR_BLACK);

 init_wins(my_wins, 3);

 /* Her panele bir pencere bağla */   /* Sıralama aşağıdan yukarıya */
 my_panels[0] = new_panel(my_wins[0]);  /* 0'a it, sıra: stdscr-0 */
 my_panels[1] = new_panel(my_wins[1]);  /* 1'e it, sıra: stdscr-0-1 */
 my_panels[2] = new_panel(my_wins[2]);  /* 2'ye it, sıra: stdscr-0-1-2 */

 /* Hiçbir şeyin gizlenmediğiniz söyleyerek panel bilgisini ilklendir */
 panel_datas[0].hide = FALSE;
 panel_datas[1].hide = FALSE;
 panel_datas[2].hide = FALSE;

 set_panel_userptr(my_panels[0], &panel_datas[0]);
 set_panel_userptr(my_panels[1], &panel_datas[1]);
 set_panel_userptr(my_panels[2], &panel_datas[2]);

 /* Yığın sıralamasını güncelle. 2. panel en üstte olacak */
 update_panels();

 /* Ekranda göster */
 attron(COLOR_PAIR(4));
 mvprintw(LINES - 3, 0, "Pencereleri şu tuşlarla gizleyin veya gösterin"
   " 'a'(ilk pencere) 'b'(ikinci pencere) 'c'(üçüncü pencere)");
 mvprintw(LINES - 2, 0, "Çıkmak için F1");

 attroff(COLOR_PAIR(4));
 doupdate();

 while((ch = getch()) != KEY_F(1))
 { switch(ch)
  { case 'a':
    temp = (PANEL_DATA *)panel_userptr(my_panels[0]);
    if(temp->hide == FALSE)
    { hide_panel(my_panels[0]);
     temp->hide = TRUE;
    }
    else
    { show_panel(my_panels[0]);
     temp->hide = FALSE;
    }
    break;
   case 'b':
    temp = (PANEL_DATA *)panel_userptr(my_panels[1]);
    if(temp->hide == FALSE)
    { hide_panel(my_panels[1]);
     temp->hide = TRUE;
    }
    else
    { show_panel(my_panels[1]);
     temp->hide = FALSE;
    }
    break;
   case 'c':
    temp = (PANEL_DATA *)panel_userptr(my_panels[2]);
    if(temp->hide == FALSE)
    { hide_panel(my_panels[2]);
     temp->hide = TRUE;
    }
    else
    { show_panel(my_panels[2]);
     temp->hide = FALSE;
    }
    break;
  }
  update_panels();
  doupdate();
 }
 endwin();
 return 0;
}

/* Tüm pencereleri ekrana yazdır */
void init_wins(WINDOW **wins, int n)
{ int x, y, i;
 char label[80];

 y = 2;
 x = 10;
 for(i = 0; i < n; ++i)
 { wins[i] = newwin(NLINES, NCOLS, y, x);
  sprintf(label, "Window Number %d", i + 1);
  win_show(wins[i], label, i + 1);
  y += 3;
  x += 7;
 }
}

/* Penceleri bir çerçeve ve isimle göster */
void win_show(WINDOW *win, char *label, int label_color)
{ int startx, starty, height, width;

 getbegyx(win, starty, startx);
 getmaxyx(win, height, width);

 box(win, 0, 0);
 mvwaddch(win, 2, 0, ACS_LTEE);
 mvwhline(win, 2, 1, ACS_HLINE, width - 2);
 mvwaddch(win, 2, width - 1, ACS_RTEE);

 print_in_middle(win, 1, 0, width, label, COLOR_PAIR(label_color));
}

void print_in_middle(WINDOW *win, int starty, int startx, int width,
   char *string, chtype color)
{ int length, x, y;
 float temp;

 if(win == NULL)
     win = stdscr;
 getyx(win, y, x);
 if(startx != 0)
     x = startx;
 if(starty != 0)
     y = starty;
 if(width == 0)
     width = 80;

 length = strlen(string);
 temp = (width - length)/ 2;
 x = startx + (int)temp;
 wattron(win, color);
 mvwprintw(win, y, x, "%s", string);
 wattroff(win, color);
 refresh();
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Panelleri Hareket Ettirmek ve Boyutlandırmak Başlangıç panel_above() ve panel_below()
Bir Linux Kitaplığı Sayfası