Hepsini Bir Araya Getirelim
Önceki Fare ile Etkileşim Sonraki
Hepsini Bir Araya Getirelim
Fare ile etkileşmek için bunlar oldukça fazla. Aynı menüyü oluşturup fare etkileşimini etkin hale getirelim. İşleri basit hale getirmek için tuş etkileşimi kaldırılmıştır.
Örnek 12.11. Menüye fare ile erişim !!!
#include <ncurses.h>

#define WIDTH 30
#define HEIGHT 10

int startx = 0;
int starty = 0;

char *choices[] = {
 "Choice 1",
 "Choice 2",
 "Choice 3",
 "Choice 4",
 "Exit",
};

int n_choices = sizeof(choices) / sizeof(char *);

void print_menu(WINDOW *menu_win, int highlight);
void report_choice(int mouse_x, int mouse_y, int *p_choice);

int main()
{ int c, choice = 0;
 WINDOW *menu_win;
 MEVENT event;

 /* curses kipini etkinleştirelim */
 initscr();
 clear();
 noecho();
 cbreak();    //Satır önbelleği etkisiz. Herşeyi gönder

 /* Pencereyi ekranın ortasına koymaya çalışıyoruz */
 startx = (80 - WIDTH) / 2;
 starty = (24 - HEIGHT) / 2;

 attron(A_REVERSE);
 mvprintw(23, 1, "Çıkmak için exit'e tıklayın "
     "(Sanal konsolda iyi çalışır)");
 refresh();
 attroff(A_REVERSE);

 /* Menüyü ilk olarak oluştur*/
 menu_win = newwin(HEIGHT, WIDTH, starty, startx);
 print_menu(menu_win, 1);
 /* Tüm fare olaylarını yakala*/
 mousemask(ALL_MOUSE_EVENTS, NULL);

 while(1)
 { c = wgetch(menu_win);
  switch(c)
  { case KEY_MOUSE:
    if(getmouse( &event) == OK)
    { /* sol fare tuşuna basılınca */
     if(event.bstate & BUTTON1_PRESSED)
     { report_choice(event.x + 1, event.y + 1, &choice);
      if(choice == -1) //Çıkış seçildi
       goto end;
      mvprintw(22, 1, "Yapılan seçim : %d Seçilen \"%10s\"",
           choice, choices[choice - 1]);
      refresh();
     }
    }
    print_menu(menu_win, choice);
    break;
  }
 }
end:
 endwin();
 return 0;
}

void print_menu(WINDOW *menu_win, int highlight)
{
 int x, y, i;

 x = 2;
 y = 2;
 box(menu_win, 0, 0);
 for(i = 0; i < n_choices; ++i)
 { if(highlight == i + 1)
  { wattron(menu_win, A_REVERSE);
   mvwprintw(menu_win, y, x, "%s", choices[i]);
   wattroff(menu_win, A_REVERSE);
  }
  else
   mvwprintw(menu_win, y, x, "%s", choices[i]);
  ++y;
 }
 wrefresh(menu_win);
}

/* Fare konumuna göre seçimi bildir */
void report_choice(int mouse_x, int mouse_y, int *p_choice)
{ int i,j, choice;

 i = startx + 2;
 j = starty + 3;

 for(choice = 0; choice < n_choices; ++choice)
  if(mouse_y == j + choice
    && mouse_x >= i
    && mouse_x <= i + strlen(choices[choice]))
  { if(choice == n_choices - 1)
    *p_choice = -1;
   else
    *p_choice = choice + 1;
   break;
  }
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Olayları yakalamak Başlangıç Çeşitli İşlevler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası