KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR
Önceki GNU KISITLI GENEL KAMU LİSANSI (LGPL) Sonraki
KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR
 1. Bu Lisans, telif hakkı sahibi veya başka yetkili taraf tarafından içerisine bu Kısıtlı Genel Kamu Lisansı altında dağıtıldığına dair ibare konmuş olan herhangi bir kitaplık veya başka yazılımı kapsamaktadır. Her ruhsat sahibine "siz" olarak hitap edilmektedir.
  "Kitaplık", kolayca (kitaplığın içerdiği bazı işlev ve veriyi kullanan) uygulama yazılımları ile bağlanabilecek şekilde hazırlanmış yazılım işlevleri ve/veya veri topluluğu anlamına gelmektedir.
  Aşağıda "Kitaplık", bu koşullar altında dağıtılmış herhangi bir yazılım kitaplığı veya eser manasında kullanılmaktadır. "Kitaplığı baz alan eser", Kitaplık veya telif hakkı kanunu altında Kitaplık'tan iştikak etmiş, Kitaplığın tamamını veya bir parçasını, değiştirmeden veya değişiklikler ile veya başka bir dile tercüme edilmiş hali içeren herhangi bir ürün manasında kullanılmaktadır. (Bundan sonra tercüme "değiştirme" kapsamında sınırsız olarak içerilecektir.)
  Bir eserin "kaynak kodu", o esere değişiklik yapmak için en uygun imkan ve yöntem manasında kullanılmaktadır. Bir kitaplık için bütün kaynak kodu, kitaplığın içerdiği bütün modüllere ait bütün kaynak kodları, ilgili arayüz tanım dosyaları ve kitaplığın derleme ve kurulma işlemlerini kontrol etmekte kullanılan bütün betikler manasında kullanılmaktadır.
  Kopyalama, dağıtım ve değiştirme haricinde kalan faaliyetler bu Lisans'ın kapsamı dışındadırlar. Kitaplığı kullanan bir yazılımı çalıştırma eylemi sınırlandırılmamıştır ve böyle bir yazılımın çıktısı yalnızca çıktının içeriği (Kitaplığı yazmak için kullanılan bir araçta Kitaplığın kullanılmasından bağımsız olarak) Kitaplığı baz alan ürün kapsamına girer ise bu Lisans kapsamındadır. Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığı Kitaplığın ve Kitaplığı kullanan yazılımın ne yaptığı ile ilgilidir.
 2. Kitaplığın bütün kaynak kodlarını birebir, aldığınız şekilde, herhangi bir ortamda ve vasıta ile, uygun ve görünür bir şekilde telif hakkı bildirimi ve garantisiz olduğuna dair bildirim koymak, bu Lisans'dan bahseden herhangi bir bildirimi aynen muhafaza etmek ve bütün diğer alıcılara Kitaplık ile birlikte bu Lisans'ın bir kopyasını vermek şartı ile kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
  Kopyalamak fiili işlemi için bir ücret talep edebilir ve sizin seçiminize bağlı olarak ücret karşılığı garanti verebilirsiniz.
 3. Kitaplığın kopyasını veya kopyalarını veya herhangi bir parçasını değiştirerek Kitaplığı baz alan ürün elde edebilir, bu değişiklikleri veya ürünün kendisini yukarıda 1. bölümdeki şartlar dahilinde ve aşağıda sıralanan şartların yerine getirilmesi koşulu ile kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
  1. Değiştirilen eser de bir yazılım kitaplığı olmalıdır.
  2. Değiştirilen dosyaların görünür bir şekilde dosyaların sizin tarafınızdan değiştirildiğine dair, tarihli bir bildirim içermesini sağlamalısınız.
  3. Eserin bütününün bütün üçüncü şahıslara bu Lisans şartları altında ücretsiz olarak ruhsatlanmasını sağlamalısınız.
  4. Eğer değiştirilmiş Kitaplıktaki bir özellik, bu özellik çağrıldığı zaman verilecek bir argüman haricinde uygulama yazılımı tarafından sağlanacak bir işlev ya da veri tablosuna başvuruda bulunuyor ise, o zaman uygulama yazılımı böyle bir işlev ya da tablo sağlamasa dahi özelliğin çalışır durumda kalacağı ve amacının anlamlı kalan parçası her ne ise onu yerine getirmeye devam edeceğine dair iyi niyetli bir uğraş vermelisiniz.
  (Örneğin bir kitaplıkta karekök hesaplayan bir özellik uygulamadan tamamen bağımsız olarak tanımlanabilen bir işleve sahiptir. Dolayısıyla 2d bölümü bu özellik tarafından kullanılan ve uygulama yazılımı tarafından sağlanan herhangi bir işlev ya da tablonun seçime bağlı olmasını şart koşar: Eğer uygulama bu işlev ya da veriyi sağlamaz ise, karekök özelliği karekök hesaplayabilir olmalıdır.)
  Bu şartlar değiştirilmiş eserin tamamını kapsamaktadır. Eğer eserin tespit edilebilir kısımları Kitaplık'tan iştikak etmemiş ise ve makul surette kendi başlarına bağımsız ve ayrı eserler olarak kabul edilebilir ise, o zaman bu Lisans ve şartları, bu parçaları ayrı eser olarak dağıttığınız zaman bağlayıcı değildir. Fakat, aynı parçaları Kitaplığı baz alan bir ürün bütününün bir parçası olarak dağıttığınız zaman bütünün dağıtımı, diğer ruhsat sahiplerine verilen izinlerin bütüne ait olduğu ve parçalarına, yazarının kim olduğuna bakılmaksızın bütün parçalarına tek tek ve müşterek olarak uygulandığı bu Lisans şartlarına uygun olmalıdır.
  Bu bölümün hedefi tamamen sizin tarafınızdan yazılan bir eser üzerinde hak iddia etmek veya sizin böyle bir eser üzerindeki haklarınıza muhalefet etmek değil, Kitaplığı baz alan, Kitaplık'tan iştikak etmiş veya müşterek olarak ortaya çıkarılmış eserlerin dağıtımını kontrol etme haklarını düzenlemektir.
  Buna ek olarak, Kitaplığı baz almayan herhangi bir ürünün Kitaplık ile (veya Kitaplığı baz alan bir ürün ile) bir bilgi saklama ortamında veya bir dağıtım ortamında beraber tutulması diğer eseri bu Lisans kapsamına sokmaz.
 4. Kitaplığın herhangi bir kopyasına bu Lisans şartları yerine GNU Genel Kamu Lisansı şartlarını uygulamayı tercih edebilirsiniz. Bunu yapmak için bu Lisans'a yapılan her referansı GNU Genel Kamu Lisansı, 2. sürüm olarak değiştirmelisiniz. (Eğer GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümden daha üst numaralı bir sürümü çıkmışsa, o sürüm numarasını belirtebilirsiniz. Bu bildirimlerde başka bir değişiklik yapmayınız.
  Bu değişiklik Kitaplığın herhangi bir kopyasına uygulandıktan sonra o kopya için geri dönülemez, dolayısıyla o kopyadan yapılan bütün kopyalar ve o kopyadan iştikak eden bütün eserler GNU Genel Kamu Lisansı altında lisanslanır.
  Bu seçenek, Kitaplığın bazı kodlarını kitaplık olmayan bir yazılıma kopyalamak istediğiniz zaman faydalıdır.
 5. Kitaplığı (veya 2. bölümde tanımlandığı hali ile onu baz alan bir ürünü) ara derlenmiş veya uygulama hali ile 1. ve 2. Bölüm'deki şartlar dahilinde ve yaygın olarak yazılım dağıtımında kullanılan bir ortam üzerinde, bilgisayar tarafından okunabilir ve 1. ve 2. Bölüm'deki şartlar dahilinde dağıtılabilir kaynak kodlarının tamamı ile birlikte kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.
  Eğer ara derlenmiş nesne kodlarının dağıtımı belli bir yere erişim ve oradan kopyalama imkanı olarak yapılıyorsa, aynı yerden, aynı koşullar altında kaynak koduna erişim imkanı sağlamak, üçüncü şahısların ara derlenmiş nesne kodları ile birlikte kaynak kodunu kopyalama zorunlulukları olmasa bile kaynak kodunu dağıtmak olarak kabul edilmektedir.
 6. Kitaplığın herhangi bir parçasından iştikak etmiş herhangi bir parça bulundurmayan fakat Kitaplık ile ona bağlanarak ve derlenerek çalışmak için tasarlanmış bir yazılım, "Kitaplığı kullanan eser" olarak tanımlanmaktadır. Tek başına böyle bir eser Kitaplık'tan iştikak eden bir eser değildir ve bu Lisans'ın kapsamı dahiline girmez.
  Fakat, "Kitaplığı kullanan bir eser" ile Kitaplığı bağlama işlemi, Kitaplıktan iştikak eden bir uygulamayı vücuda getirir (çünkü Kitaplığın parçalarını içermektedir). Dolayısıyla derleme/bağlama işlemi sonucunda elde edilen uygulama bu Lisans kapsamındadır. 6. Bölüm bu kapsama giren uygulama yazılımlarının dağıtım koşullarını içermektedir.
  "Kitaplığı kullanan bir eser", Kitaplığın parçası olan bir başlık (header) dosyasından materyal kullandığı zaman, eserin kaynak kodları Kitaplıktan iştikak eden bir eser olmamasına rağmen eserin nesne kodları Kitaplıktan iştikak eden bir eser olabilir. Bunun doğru olup olmadığı özellikle eserin kendisinin bir kitaplık olup olmadığına veya eserin Kitaplık olmaksızın bağlanıp bağlanamadığına göre değişebilir. Bu koşulun ne zaman geçerli olacağı kanun kapsamında açık ve seçik olarak tanımlanmamıştır.
  Eğer böyle bir nesne dosyası yalnızca nümerik parametreler, veri yapısı şablonları ve erişim yolları ve küçük makro ve içerilmiş (inline) işlevler (10 satır veya daha az uzunlukta) içeriyorsa, o zaman hukuki olarak iştikak eden bir eser olup olmadığına bakılmaksızın nesne dosyasının kullanımı sınırlandırılmamıştır. (Bu nesne dosyasını ve Kitaplığın parçalarını içeren uygulama dosyaları 6. Bölümün kapsamına girmeye devam etmektedir).
  Eğer nesne dosyası, Kitaplıktan iştikak etmiş bir eser ise, eserin nesne kodların 6. Bölümdeki koşullar uyarınca dağıtabilirsiniz. Eseri içeren uygulama dosyaları da, Kitaplık ile direkt olarak bağlanıp bağlanmadıklarına bakılmaksızın 6. Bölüm kapsamına girer.
 7. Yukarıdaki Bölümlere bir istisna olarak, "Kitaplığı kullanan bir eser" ile Kitaplığı bağlayarak Kitaplığı içeren bir eser oluşturabilir ve uygulayacağınız koşullar eseri müşterinin kendi kullanımı için değiştirmesine ve bu değişiklikleri test edebilmesine imkan tanımak için eserin geri çözümlenebilmesine imkan tanıdığı sürece, bu eseri istediğiniz koşullar altında dağıtabilirsiniz.
  Eserin her kopyası ile birlikte eserde Kitaplığın kullanıldığına ve kullanımıyla ilgili şart ve koşulların bu Lisans ile düzenlendiğine dair görünür ve belirgin bir bildirim vermelisiniz. Bu Lisans'ın bir kopyasını eserle birlikte vermelisiniz. Eğer eser çalışma esnasında telif hakkı bildirimleri gösteriyor ise, Kitaplık için telif hakkı bildirimini ve kullanıcıyı Lisans'ın kopyasına yönlendiren bir bildirimi de bu esnada göstermelisiniz. Ayrıca aşağıdaki koşullardan birini yerine getirmelisiniz:
  1. Eseri, Kitaplıkta eser için yapılan değişikliklerin tümünü (bu değişiklikler 1. ve 2. Bölüm kapsamında dağıtılmalıdır) içeren ve Kitaplığa ait ve bilgisayar tarafından okunabilir kaynak kodlarının tamamı ile; ve eğer eser Kitaplık ile bağlanmış bir uygulama ise, nesne kodları ve/veya kaynak kodları ile, kullanıcıların Kitaplık'ta değişiklikler yaptıktan sonra yeniden bağlama işlemi ile değiştirilmiş Kitaplığı kapsayan değiştirilmiş eser oluşturabilecekleri şekilde dağıtmalısınız. (Kitaplıktaki tanım dosyalarını değiştiren bir kullanıcının uygulamayı değiştirilmiş olan tanımları kullanabilecek şekilde yeniden derleyemeyebileceği anlaşılmakta ve kabul edilmektedir.)
  2. Kitaplık ile bağlanmak için uygun bir paylaşımlı kitaplık mekanizması kullanılmalıdır. Uygun bir mekanizma, (1) Kitaplık işlevlerini uygulamanın içerisine kopyalamak yerine Kitaplığın kullanıcının bilgisayarında zaten mevcut olan bir kopyasını çalışma zamanında kullanan ve (2) eserin oluşturulmasında kullanılan Kitaplık sürümü ile arayüz bakımından uyumlu olmak kaydıyla kullanıcı tarafından kurulan değiştirilmiş bir Kitaplıkla sorunsuz çalışabilen bir mekanizma olarak tanımlanmıştır.
  3. Aynı kullanıcıya, fiziksel olarak dağıtımı gerçekleştirme masrafınızdan daha fazla ücret almayarak, yukarıda 6a Bölümünde belirlenen materyalleri vereceğinize dair en az üç yıl geçerli olacak yazılı bir taahhütname vermelisiniz.
  4. Eğer eserin dağıtımı belli bir yere erişim ve oradan kopyalama imkanı olarak yapılıyorsa, aynı yerden, aynı koşullar altında yukarıda belirtilen materyallere erişim imkanı sağlamalısınız.
  5. Kullanıcının bu materyallerin bir kopyasını daha önce almış olduğunu veya bu kullanıcıya daha önce bir kopya vermiş olduğunuzu tevsik etmelisiniz.
  Uygulamalar için, "Kitaplığı kullanan eser"in kabul edilen biçemi uygulamayı tekrar oluşturmak için gereken bütün veri ve yardımcı yazılımları kapsamalıdır. Özel bir istisna olarak, eğer söz konusu bileşen uygulama ile birlikte dağıtılmıyor ise, genelde uygulamanın çalıştırıldığı işletim sisteminin ana parçaları (derleyici, çekirdek v.b.) ile birlikte dağıtılan (gerek kaynak kodu, gerek ikilik dosya biçeminde) herhangi bir bileşen bu kapsamın dışında tutulmuştur.
  Bu koşul, işletim sistemi ile birlikte dağıtılmayan bazı serbest olmayan kitaplıkların dağıtım koşulları ile çelişebilir. Böyle bir çelişki, dağıttığınız bir uygulamada hem bu serbest olmayan kitaplıkları hem de Kitaplığı beraber kullanamayacağınız manasına gelir.
 8. Kitaplığı baz alan eser olan kitaplık özellikleri ile bu Lisans kapsamında olmayan başka kitaplık özelliklerini yan yana tek bir kitaplık içerisine koyabilir ve böyle elde edilen bileşik kitaplığı aşağıdaki iki koşulu yerine getirmek ve Kitaplığı baz alan eserin ve diğer kitaplığa ait özelliklerin tek başına dağıtılmasına izin verilmesi koşulu ile dağıtabilirsiniz.
  1. Bileşik kitaplığın yanısıra kitaplıkta içerilen Kitaplığı baz alan eserin diğer kitaplıkla birleştirilmemiş bir kopyasını dağıtmalısınız. Bu dağıtım işlemi yukarıdaki Bölümlere uygun olmalıdır.
  2. Bileşik kitaplık ile birlikte, bileşik kitaplığın bir parçasının Kitaplığı baz alan eser olduğuna dair görünür ve belirgin bir bildirim vermeli ve yanında dağıtılan eserin birleştirilmemiş halinin nasıl bulunacağını açıklamalısınız.
 9. Kitaplığı bu Lisans'ta sarih olarak belirtilen şartlar haricinde kopyalayamaz, değiştiremez, ruhsat hakkını veremez ve dağıtamazsınız. Buna aykırı herhangi bir kopyalama, değiştirme, ruhsat hakkı verme, veya dağıtımda bulunma hükümsüzdür ve böyle bir teşebbüs halinde bu Lisans altındaki bütün haklarınız iptal edilir. Sizden, bu Lisans kapsamında kopya veya hakkı almış olan üçüncü şahıslar, Lisans şartlarına uygunlukların devam ettirdikleri sürece, ruhsat haklarını muhafaza edeceklerdir.
 10. Bu Lisans sizin tarafınızdan imzalanmadığı için bu Lisans'ı kabul etmek zorunda değilsiniz. Fakat, size Kitaplığı veya onu baz alan ürünleri değiştirmek veya dağıtmak için izin veren başka bir belge yoktur. Eğer bu Lisans'ı kabul etmiyorsanız bu eylemler kanun tarafından sizin için yasaklanmıştır. Dolayısıyla, Kitaplığı (veya onu baz alan bir ürünü) değiştirmeniz veya dağıtmanız bu Lisans'ı ve Lisans'ın Kitaplığı veya ondan iştikak etmiş bütün eserleri kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için getirdiği şart ve kayıtları kabul ettiğiniz manasına gelmektedir.
 11. Kitaplığı (veya onu baz alan herhangi bir ürünü) yeniden dağıttığınız her defada alıcı, ilk ruhsat sahibinden otomatik olarak Kitaplığı bu şartlar ve kayıtlar dahilinde kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için ruhsat almaktadır. Alıcının burada verilen hakları kullanmasına ek bir takım kısıtlamalar getiremezsiniz. Üçüncü şahısları bu Lisans mucibince hareket etmeğe mecbur etmek sizin sorumluluk ve yükümlülüğünüz altında değildir.
 12. Eğer bir mahkeme kararı veya patent ihlal iddiası veya herhangi başka bir (patent meseleleri ile sınırlı olmayan) sebep sonucunda size, bu Lisans'ın şart ve kayıtlarına aykırı olan bir takım (mahkeme kararı, özel anlaşma veya başka bir şekilde) kısıtlamalar getirilirse, bu sizi bu Lisans şart ve kayıtlarına uyma mecburiyetinden serbest bırakmaz. Eğer aynı anda hem bu Lisans'ın şartlarını yerine getiren hem de diğer kısıtlamalara uygun olan bir şekilde Kitaplığı dağıtamıyorsanız, o zaman Kitaplığı dağıtamazsınız. Örneğin, eğer bir patent lisansı direkt veya endirekt olarak sizden kopya alacak olan üçüncü şahısların bedel ödemeksizin Kitaplığı dağıtmalarına hak tanımıyorsa o zaman sizin hem bu koşulu hem Lisans koşullarını yerine getirmenizin tek yolu Kitaplığı dağıtmamak olacaktır.
  Eğer bu bölümün herhangi bir parçası herhangi bir şart altında uygulanamaz veya hatalı bulunur ise o şartlar dahilinde bölümün geri kalan kısmı, bütün diğer şartlar altında da bölümün tamamı geçerlidir.
  Bu bölümün amacı sizin patent haklarını, herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal etmenize yol açmak veya bu hakların geçerliliğine muhalefet etmenizi sağlamak değildir; bu bölümün bütün amacı kamu lisans uygulamaları ile oluşturulan serbest yazılım dağıtım sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini korumaktır. Bu sistemin tutarlı uygulanmasına dayanarak pek çok kişi bu sistemle dağıtılan geniş yelpazedeki yazılımlara katkıda bulunmuştur; yazılımını bu veya başka bir sistemle dağıtmak kararı yazara aittir, herhangi bir kullanıcı bu kararı veremez.
  Bu bölüm Lisans'ın geri kalanının doğurduğu sonuçların ne olduğunu açıklığa kavuşturmak amacını gütmektedir.
 13. Eğer Kitaplığın kullanımı ve/veya dağıtımı bazı ülkelerde telif hakkı taşıyan arayüzler veya patentler yüzünden kısıtlanırsa, Kitaplığı bu Lisans kapsamına ilk koyan telif hakkı sahibi, Kitaplığın yalnızca bu ülkeler haricinde dağıtılabileceğine dair açık bir coğrafi dağıtım kısıtlaması koyabilir. Böyle bir durumda bu Lisans bu kısıtlamayı sanki Lisans'ın içerisine yazılmış gibi kapsar.
 14. Free Software Foundation zaman zaman Kısıtlı Genel Kamu Lisansı'nın yeni ve/veya değiştirilmiş biçimlerini yayınlayabilir. Böyle yeni sürümler mana olarak şimdiki haline benzer olacaktır, fakat doğacak yeni problemler veya kaygılara cevap verecek şekilde detayda farklılık arzedebilir.
  Her yeni biçime ayırdedici bir sürüm numarası verilmektedir. Eğer Kitaplık bir sürüm numarası belirtiyor ve "bu ve bundan sonraki sürümler" altında dağıtılıyorsa, belirtilen sürüm veya Free Software Foundation tarafından yayınlanan herhangi sonraki bir sürümün şart ve kayıtlarına uymakta serbestsiniz. Eğer Kitaplık Lisans için bir sürüm numarası belirtmiyor ise, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış olan herhangi bir sürümün şart ve kayıtlarına uymakta serbestsiniz.
 15. Eğer bu Kitaplığın parçalarını dağıtım koşulları farklı olan başka serbest yazılımların içerisinde kullanmak isterseniz, yazara sorarak izin isteyin. Telif hakkı Free Software Foundation'a ait olan yazılımlar için Free Software Foundation'a yazın, bazen istisnalar kabul edilmektedir. Kararımız, serbest yazılımlarımızdan iştikak etmiş yazılımların serbest statülerini korumak ve genel olarak yazılımların yeniden kullanılabilirliğini ve paylaşımını sağlamak amaçları doğrultusunda şekillenecektir.
  GARANTİ YOKTUR
 16. BU KİTAPLIK ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, KİTAPLIK İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR KİTAPLIĞI "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. KİTAPLIĞIN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. KİTAPLIKTA HERHANGİ BİR BOZUKLUKTAN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.
 17. İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE KİTAPLIĞI DEĞİŞTİREN VEYA YENDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, KİTAPLIĞIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA URAMASI VEYA KİTAPLIĞIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞAMAMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.
ŞART VE KAYITLARIN SONU
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
GİRİŞ Başlangıç Bu Şartlar Yeni Yazılımlara Nasıl Uygulanır
Bir Linux Kitaplığı Sayfası