Belgeler.Org Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)
Önceki   
Belgeler.Org Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)
Bu sözlük, Linux Kitaplığı içinde çevirilerde kullanılan bilişim terimlerinden derlenmiş olup, çeviri yapacaklara ve okuyucularımıza yardımcı olabileceği öngörülmüştür. Bu terimlerin herhangi biri yerine ya da yeni bir terim için bize bir öneride bulunmanız için yayınlanmamakta (çevirmenlerimiz hariç), sadece kitaplık dilinin korunması amaçlanmaktadır.

A

açıklama:   comment
ağ:   network
akım:   stream
alt süreç:   child process
aralık:   range
arayüz:   interface
atıl:   obsolete
aygıt:   device
aygıt sürücü:   driver
ayırma (dosya sistemini ayırma):   unmount

B

bağ:   link
bağlam:   context
bağlama (dosya sistemini bağlama):   mount
başlatma:   startup
başlık dosyası:   header file
bayt sıralaması:   endianess
belge:   document
belgeleme:   documentation
belirteç:   identifier
belirtim:   specification
bellek:   memory
bellek ayırma:   memory allocation
bellek sayfalaması:   paging
biçim:   format
bildirim:   declaration
bölüt:   segment
boruhattı:   pipe
boş gösterici:   null pointer
boş karakter sonlandırmalı diziler:   null-terminated character arrays
boş karakter sonlandırmalı karakter dizisi:   string
Büyük Dosya Desteği:   Large File Support (LFS)

Ç

çalıştırılabilir:   executable
çatallama:   forking
çekirdek:   kernel
çerçeve:   frame
çift hassasiyetli:   double-precision
çok evreli:   multi-threaded
çokbaytlı karakter:   multibyte character

D

dar yönlenimli:   narrow-oriented
değerlendirme:   evaluate
değişken:   variable
değişkin:   variadic
derleyici:   compiler
disk bölümü:   partition
dizge:   string
dizi:   array
dizilim:   sequence
dizin:   directory
donanım:   hardware
dosya:   file
dosya düğümü:   inode
dosya indisi:   inode
dosya tanımlayıcı:   file descriptor
durağan bellek:   statically allocated memory
durağan bellek ayırma:   static allocation
durağan ve genel değişkenler için bellekayırma:   static allocation
düşük seviyede:   lower-level
düzenli ifade:   regular expression
düzifd:   regexp

E

engellenememe kipi:   non-blocking mode
eniyileme:   optimization
eşdeğer:   equivalent
etki alanı:   domain
evre:   thread
evresel:   reentrant
evresel olmayan:   non-reentrant

F

FIFO (ilk giren ilk çıkar - bir yığıt işlemidir):   FIFO (First In First Out)

G

G/Ç:   I/O
geniş karakter:   wide character
gerçek belleğe sayfalama:   paging in,   faulting in
gerçek bellek sayfası:   frame
gerçek sayılar:   floating-point numbers,   floating point numbers
gerçekleme:   implementation
geridönüş değeri:   return value
gerisilme:   backspace
gösterici:   pointer
gösterici ile bellek ayırma:   dynamic allocation
grup kimliği:   gid (group id)
günlük:   journal

H

harf büyüklüğü dönüşümü:   case conversion
hassasiyet:   precision
hırdavat:   hardware

İ

iletişim protokolü:   communications protocol
ilintileyici:   linker
ilklendirme:   initialization
iş denetimi:   job control
işaretli tamsayı:   signed integer
işaretsiz tamsayı:   unsigned integer
isim:   identifier
isim alanı:   namespace
işlem bloğu:   subroutine
işlemci süresi:   processor time (glibc)
işlemci zamanı:   CPU time (glibc)
işlev:   function
işlev çağrısı:   function call
işlevsellik:   functionality

K

kabuk:   shell
kalan işlevleri:   remainder functions
kalıp eşleştirme:   pattern matching
karakter dizisi:   string
karmaşık sayılar:   complex numbers
kesir:   fraction
kip:   mode
kırık boruhattı:   broken pipe
kısırdöngü:   deadlock
kök dizin:   root directory
kök dosya sistemi:   root file system
komut satırı:   command-line
konak:   host
konumlama:   seek
kullanıcı kimliği:   uid (user id)
kurulum:   installation
kütüphane:   library
kütüphane oluşumları:   library facilities

M

makro:   macro
malloc ile bellek ayırma:   dynamic allocation
metin bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri):   text segment
modül:   module
modülerlik:   modularity
mutlak zaman:   calendar time (glibc)

O

ondalık basamaklar:   decimal digits
ondalık kısım (sayılar):   mantissa,   significant
ortam değişkenleri:   environment variables

Ö

öksüz süreç:   orphaned process
önbellek:   cache
önceleme dizilimi:   escape sequence
önişlemci:   preprocessor
önyükleme:   boot
önyüklenebilir:   bootable
önyükleyici:   bootloader
özdevimli bellek:   dynamically allocated memory,   heap
özdevimli bellek ayırma:   dynamic allocation
özdevimli olarak:   dynamically
özdevinimli algılama:   auto-probing
özdevinimli bellek ayırma:   automatic allocation
özdevinimli değişkenler için bellek ayırma:   automatic allocation
özdevinimli olarak:   automatically
özellik sınama makroları:   feature test macros
öznitelik:   attribute

P

parola:   password
payda:   denominator
paylaşımlı bellek:   shared memory
protokol:   protocol

R

rasgele sayı üreteci:   random-number generator

S

salt okunur:   read-only
sanal belleğe sayfalama:   paging out,   faulting out
sanaldoku:   webpage
sanalyöre:   website
satırsonu karakteri:   newline
sayfalama hatası:   page fault
seçenek:   option
sekme:   tab
sembolik bağ:   symbolic link
sembolik sabit:   symbolic constant
serbest bırakma (bellek):   freeing
sıfırdan farklı:   nonzero
sinyal işleme:   signal handling
sinyal tuzağı:   signal handler
sistem açılışı:   boot-up
soket:   socket
sol taraf değeri:   lvalue
sözdizimsel bağlam:   syntactic context
sözdizimsel olarak:   syntactically
standart çıktı:   stdout
standart girdi:   stdin
standart hata:   stderr
süperblok:   superblock
süre:   elapsed time
süreç:   process
süreç aidiyeti:   process persona
süreç kimliği:   process ID (PID)
süreçler arası iletişim:   inter-process communication (IPC)
süreklilik:   continuum

Ş

şifre:   cipher
şifreleme:   encryption

T

taban (sayılar):   base,   radix
takas alanı:   swap space
tampon:   buffer
tamsayı:   integer
tanımlama:   definition
tarz:   style
taşınabilirlik:   portability
tek hassasiyetli:   single-precision
toplam süre:   amount of time

U

uçbirim:   terminal
uygulama:   program
uyumluluk:   compatibility
uzak konak:   remote host

Ü

üst küme:   superset
üstel işlevler:   exponential functions
üstel kısım (sayılar):   exponent

V

vektör (boş gösterici ile sonlandırılmış gösterici dizisi):   vector
veri bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri):   data segment
veri türü:   data type

Y

yapılandırma:   configuration
yapışkan bit:   sticky bit
yayın iletileri:   broadcast messages
yazılım:   program
yazılım geliştirme:   programming
yazmaç:   register
yeniden düzenlenebilirlik:   maintainability
yeniden tanımlama:   redefine
yerleşik:   built-in
yetersizlik:   caveat
yetersizlikler:   shortcomings
yığınak:   obstack (object stack kısaltması)
yığıt:   stack
yığıt belleği:   stack memory
yığıt bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri):   stack segment
yönerge:   directive
yorumlayıcı:   interpreter

Z

zaman aralığı:   interval
zaman çizelgesi:   schedule
zamanaşımı:   timeout
zamanlayıcı:   timer
Önceki Üst Ana Başlık 
Belgeler.Org Sözlüğü (İngilizce-Türkçe) Başlangıç 
Bir Linux Kitaplığı Sayfası