Belgeler.Org Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)
Önceki   Sonraki
Belgeler.Org Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)
Bu sözlük, Linux Kitaplığı içinde çevirilerde kullanılan bilişim terimlerinden derlenmiş olup, çeviri yapacaklara ve okuyucularımıza yardımcı olabileceği öngörülmüştür. Bu terimlerin herhangi biri yerine ya da yeni bir terim için bize bir öneride bulunmanız için yayınlanmamakta (çevirmenlerimiz hariç), sadece kitaplık dilinin korunması amaçlanmaktadır.

A

amount of time:   toplam süre
array:   dizi
attribute:   öznitelik
auto-probing:   özdevinimli algılama
automatic allocation:   özdevinimli bellek ayırma,   özdevinimli değişkenler için bellek ayırma
automatically:   özdevinimli olarak

B

backspace:   gerisilme
base:   taban (sayılar)
boot:   önyükleme
boot-up:   sistem açılışı
bootable:   önyüklenebilir
bootloader:   önyükleyici
broadcast messages:   yayın iletileri
broken pipe:   kırık boruhattı
buffer:   tampon
built-in:   yerleşik

C

cache:   önbellek
calendar time (glibc):   mutlak zaman
case conversion:   harf büyüklüğü dönüşümü
caveat:   yetersizlik
child process:   alt süreç
cipher:   şifre
command-line:   komut satırı
comment:   açıklama
communications protocol:   iletişim protokolü
compatibility:   uyumluluk
compiler:   derleyici
complex numbers:   karmaşık sayılar
configuration:   yapılandırma
context:   bağlam
continuum:   süreklilik
conversion specification:    dönüşüm belirteci (biçimleme için)
CPU time (glibc):   işlemci zamanı

D

data segment:   veri bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri)
data type:   veri türü
deadlock:   kısırdöngü
decimal digits:   ondalık basamaklar
declaration:   bildirim
definition:   tanımlama
denominator:   payda
device:   aygıt
directive:   yönerge
directory:   dizin
document:   belge
documentation:   belgeleme
domain:   etki alanı
double-precision:   çift hassasiyetli
driver:   aygıt sürücü
dynamic allocation:   özdevimli bellek ayırma,   malloc ile bellek ayırma,   gösterici ile bellek ayırma
dynamically:   özdevimli olarak
dynamically allocated memory:   özdevimli bellek

E

elapsed time:   süre
encryption:   şifreleme
endianess:   bayt sıralaması
environment variables:   ortam değişkenleri
equivalent:   eşdeğer
escape sequence:   önceleme dizilimi
evaluate:   değerlendirme
executable:   çalıştırılabilir
exponent:   üstel kısım (sayılar)
exponential functions:   üstel işlevler

F

faulting in:   gerçek belleğe sayfalama
faulting out:   sanal belleğe sayfalama
feature test macros:   özellik sınama makroları
FIFO (First In First Out):   FIFO (ilk giren ilk çıkar - bir yığıt işlemidir)
file:   dosya
file descriptor:   dosya tanımlayıcı
floating point numbers:   gerçek sayılar
floating-point numbers:   gerçek sayılar
forking:   çatallama
format:   biçim
fraction:   kesir
frame:   çerçeve,   gerçek bellek sayfası
freeing:   serbest bırakma (bellek)
function:   işlev
function call:   işlev çağrısı
functionality:   işlevsellik

G

gid (group id):   grup kimliği

H

hardware:   hırdavat,   donanım
header file:   başlık dosyası
heap:   özdevimli bellek
host:   konak

I

I/O:   G/Ç

İ

identifier:   isim,   belirteç
implementation:   gerçekleme
initialization:   ilklendirme
inode:   dosya indisi,   dosya düğümü
installation:   kurulum
integer:   tamsayı
inter-process communication (IPC):   süreçler arası iletişim
interface:   arayüz
interpreter:   yorumlayıcı
interval:   zaman aralığı

J

job control:   iş denetimi
journal:   günlük

K

kernel:   çekirdek

L

Large File Support (LFS):   Büyük Dosya Desteği
library:   kütüphane
library facilities:   kütüphane oluşumları
link:   bağ
linker:   ilintileyici
lower-level:   düşük seviyede
lvalue:   sol taraf değeri

M

macro:   makro
maintainability:   yeniden düzenlenebilirlik
mantissa:   ondalık kısım (sayılar)
memory:   bellek
memory allocation:   bellek ayırma
mode:   kip
modularity:   modülerlik
module:   modül
mount:   bağlama (dosya sistemini bağlama)
multi-threaded:   çok evreli
multibyte character:   çokbaytlı karakter

N

namespace:   isim alanı
narrow-oriented:   dar yönlenimli
network:   
newline:   satırsonu karakteri
non-blocking mode:   engellenememe kipi
non-reentrant:   evresel olmayan
nonzero:   sıfırdan farklı
null pointer:   boş gösterici
null-terminated character arrays:   boş karakter sonlandırmalı diziler

O

obsolete:   atıl
obstack (object stack kısaltması):   yığınak
optimization:   eniyileme
option:   seçenek
orphaned process:   öksüz süreç

P

page fault:   sayfalama hatası
paging:   bellek sayfalaması
paging in:   gerçek belleğe sayfalama
paging out:   sanal belleğe sayfalama
partition:   disk bölümü
password:   parola
pattern matching:   kalıp eşleştirme
pipe:   boruhattı
pointer:   gösterici
portability:   taşınabilirlik
precision:   hassasiyet
preprocessor:   önişlemci
process:   süreç
process ID (PID):   süreç kimliği
process persona:   süreç aidiyeti
processor time (glibc):   işlemci süresi
program:   yazılım,   uygulama
programming:   yazılım geliştirme
protocol:   protokol

R

radix:   taban (sayılar)
random-number generator:   rasgele sayı üreteci
range:   aralık
read-only:   salt okunur
redefine:   yeniden tanımlama
reentrant:   evresel
regexp:   düzifd
register:   yazmaç
regular expression:   düzenli ifade
remainder functions:   kalan işlevleri
remote host:   uzak konak
return value:   geridönüş değeri
root directory:   kök dizin
root file system:   kök dosya sistemi

S

schedule:   zaman çizelgesi
seek:   konumlama
segment:   bölüt
sequence:   dizilim
shared memory:   paylaşımlı bellek
shell:   kabuk
shortcomings:   yetersizlikler
signal handler:   sinyal tuzağı
signal handling:   sinyal işleme
signed integer:   işaretli tamsayı
significant:   ondalık kısım (sayılar)
single-precision:   tek hassasiyetli
socket:   soket
specification:   belirtim
stack:   yığıt
stack memory:   yığıt belleği
stack segment:   yığıt bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri)
startup:   başlatma
static allocation:   durağan bellek ayırma,   durağan ve genel değişkenler için bellekayırma
statically allocated memory:   durağan bellek
stderr:   standart hata
stdin:   standart girdi
stdout:   standart çıktı
sticky bit:   yapışkan bit
stream:   akım
string:   dizge,   karakter dizisi,   boş karakter sonlandırmalı karakter dizisi
style:   tarz
subroutine:   işlem bloğu
superblock:   süperblok
superset:   üst küme
swap space:   takas alanı
symbolic constant:   sembolik sabit
symbolic link:   sembolik bağ
syntactic context:   sözdizimsel bağlam
syntactically:   sözdizimsel olarak

T

tab:   sekme
terminal:   uçbirim
text segment:   metin bölütü (bir sürecin sanal adres alanlarından biri)
thread:   evre
timeout:   zamanaşımı
timer:   zamanlayıcı

U

uid (user id):   kullanıcı kimliği
unmount:   ayırma (dosya sistemini ayırma)
unsigned integer:   işaretsiz tamsayı

V

variable:   değişken
variadic:   değişkin
vector:   vektör (boş gösterici ile sonlandırılmış gösterici dizisi)

W

webpage:   sanaldoku
website:   sanalyöre
wide character:   geniş karakter
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
host ve nslookup Programlarının Kullanımı Başlangıç Belgeler.Org Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası