cube.c
Önceki A. Örnek Programlar Sonraki
cube.c
/* Kullanımı: YUKARI ve AŞAĞI OK tuşları ve X, Y, Z tuşları */

#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
#include <GL/glut.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

#define WIDTH 480
#define HEIGHT 480

#define RED  0
#define GREEN 0
#define BLUE 0
#define ALPHA 1

#define KEY_ESC 27
#define KEY_UP 101
#define KEY_DOWN 103
#define KEY_X 120
#define KEY_Y 121
#define KEY_Z 122

GLuint face;
GLuint cube;

#define DELTA 5
int x = 0;
int rotateX = 0;
int y = 0;
int rotateY = 0;
int z = 0;
int rotateZ = 0;
int speed = 0;

void init_scene();
void render_scene();
GLvoid initGL();
GLvoid window_display();
GLvoid window_reshape(GLsizei width, GLsizei height);
GLvoid window_idle();
GLvoid window_key(unsigned char key, int x, int y);
GLvoid window_special_key(int key, int x, int y);

int main(int argc, char **argv)
{
 glutInit(&argc, argv);
 glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);

 glutInitWindowSize(WIDTH, HEIGHT);
 glutInitWindowPosition(0, 0);
 glutCreateWindow("Rotating Cube");

 initGL();
 init_scene();

 glutDisplayFunc(&window_display);
 glutReshapeFunc(&window_reshape);
 glutIdleFunc(&window_idle);
 glutKeyboardFunc(&window_key);
 glutSpecialFunc(&window_special_key);

 glutMainLoop();

 return 1;
}

GLvoid initGL()
{
 glClearColor(RED, GREEN, BLUE, ALPHA);
 glClearDepth(1.0);
 glDepthFunc(GL_LESS);
 glEnable(GL_DEPTH_TEST);
}

void init_scene()
{
 face = glGenLists(2);
 cube = face + 1;

 glNewList(face, GL_COMPILE);
  glBegin(GL_POLYGON);
   glVertex3f(0, 0, 0);
   glVertex3f(1, 0, 0);
   glVertex3f(1, 1, 0);
   glVertex3f(0, 1, 0);
  glEnd();
 glEndList();

 glNewList(cube, GL_COMPILE);
  glTranslatef(-0.5, -0.5, 0.5);

  glColor3f(1, 0, 0);
  glCallList(face);

  glColor3f(1, 1, 0);
  glPushMatrix();
  glTranslatef(0, 0, -1);
  glCallList(face);
  glPopMatrix();

  glColor3f(0, 1, 0);
  glPushMatrix();
  glRotatef(90, 0, 1, 0);
  glCallList(face);
  glPopMatrix();

  glColor3f(0, 1, 1);
  glPushMatrix();
  glTranslatef(1, 0, 0);
  glRotatef(90, 0, 1, 0);
  glCallList(face);
  glPopMatrix();

  glColor3f(0, 0, 1);
  glPushMatrix();
  glRotatef(-90, 1, 0, 0);
  glCallList(face);
  glPopMatrix();

  glColor3f(1, 0, 1);
  glPushMatrix();
  glTranslatef(0, 1, 0);
  glRotatef(-90, 1, 0, 0);
  glCallList(face);
  glPopMatrix();

 glEndList();
}

GLvoid window_display()
{
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 glLoadIdentity();
 gluLookAt(0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 0);
 render_scene();
 glutSwapBuffers();
}

GLvoid window_reshape(GLsizei width, GLsizei height)
{
 if (height == 0)
  height = 1;

 glViewport(0, 0, width, height);

 glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 glLoadIdentity();
 gluPerspective(45, (GLdouble)width/(GLdouble)height, 1, 10);
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}

GLvoid window_key(unsigned char key, int x, int y)
{
 switch (key) {
 case KEY_ESC:
  exit(1);
  break;
 case KEY_X:
  rotateX = !rotateX;
  glutPostRedisplay();
  break;
 case KEY_Y:
  rotateY = !rotateY;
  glutPostRedisplay();
  break;
 case KEY_Z:
  rotateZ = !rotateZ;
  glutPostRedisplay();
  break;
 default:
  printf ("Pressing %d doesn't do anything.\n", key);
  break;
 }
}

GLvoid window_special_key(int key, int x, int y)
{
 switch (key) {
 case KEY_UP:
  speed = (speed + DELTA + 360) % 360;
  glutPostRedisplay();
  break;

 case KEY_DOWN:
  speed = (speed - DELTA + 360) % 360;
  glutPostRedisplay();
  break;

 default:
  printf ("Pressing %d doesn't do anything.\n", key);
  break;
 }
}

GLvoid window_idle()
{
 if (rotateX) x = (x + speed + 360) % 360;
 if (rotateY) y = (y + speed + 360) % 360;
 if (rotateZ) z = (z + speed + 360) % 360;
 if (speed > 0 && (rotateX || rotateY || rotateZ))
  glutPostRedisplay();
}

void render_scene()
{
 glRotatef(x, 1, 0, 0);
 glRotatef(y, 0, 1, 0);
 glRotatef(z, 0, 0, 1);
 glCallList(cube);
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
A. Örnek Programlar Başlangıç glorgMolehill.c
Bir Linux Kitaplığı Sayfası