Diğer Çerçeve işlevleri
Önceki Pencereler Sonraki
Diğer Çerçeve işlevleri
Yukarıdaki program, her tuşa basımda bir pencerenin yıkılıp yenisinin oluşturulmasından dolayı oldukça verimsizdir. Bunun için diğer çerçeve çizimi ile ilgili işlevleri kullanarak daha verimli bir program yazalım.
Aşağıdaki programda mvhline() ve mvvline() kullanarak benzer etki sağlanmıştır. Bu iki işlev basittir. Belirtilen boyda ve belirtilen konumda yatay ve düşey çizgiler oluştururlar.
Örnek 12.8. Daha çok çerçeve işlevi
#include <ncurses.h>

typedef struct _win_border_struct {
 chtype ls, rs, ts, bs,
     tl, tr, bl, br;
}WIN_BORDER;

typedef struct _WIN_struct {
 int startx, starty;
 int height, width;
 WIN_BORDER border;
}WIN;

void init_win_params(WIN *p_win);
void print_win_params(WIN *p_win);
void create_box(WIN *win, bool flag);

int main(int argc, char *argv[])
{ WIN win;
 int ch;

 initscr();           /* curses ilklendirme      */
 start_color();         /* Renk özelliğini başlat    */
 cbreak();            /* Satır önbelleği etkisiz,   *
                  * herşeyi bana gönder     */
 keypad(stdscr, TRUE);      /* Şu şeker F1'e ihtiyacım var */
 noecho();
 init_pair(1, COLOR_CYAN, COLOR_BLACK);

 /* Pencere parametrelerini ilklendir */
 init_win_params(&win);
 print_win_params(&win);

 attron(COLOR_PAIR(1));
 printw("Çıkmak için F1'e basınız");
 refresh();
 attroff(COLOR_PAIR(1));

 create_box(&win, TRUE);
 while((ch = getch()) != KEY_F(1))
 { switch(ch)
  { case KEY_LEFT:
    create_box(&win, FALSE);
    --win.startx;
    create_box(&win, TRUE);
    break;
   case KEY_RIGHT:
    create_box(&win, FALSE);
    ++win.startx;
    create_box(&win, TRUE);
    break;
   case KEY_UP:
    create_box(&win, FALSE);
    --win.starty;
    create_box(&win, TRUE);
    break;
   case KEY_DOWN:
    create_box(&win, FALSE);
    ++win.starty;
    create_box(&win, TRUE);
    break;
  }
 }
 endwin();            /* Curses kipi sonu */
 return 0;
}
void init_win_params(WIN *p_win)
{
  p_win->height = 3;
  p_win->width = 10;
  p_win->starty = (LINES - p_win->height)/2;
  p_win->startx = (COLS - p_win->width)/2;

  p_win->border.ls = '|';
  p_win->border.rs = '|';
  p_win->border.ts = '-';
  p_win->border.bs = '-';
  p_win->border.tl = '+';
  p_win->border.tr = '+';
  p_win->border.bl = '+';
  p_win->border.br = '+';
}
void print_win_params(WIN *p_win)
{
#ifdef _DEBUG
 mvprintw(25, 0, "%d %d %d %d", p_win->startx, p_win->starty,
      p_win->width, p_win->height);
 refresh();
#endif
}
void create_box(WIN *p_win, bool flag)
{ int i, j;
 int x, y, w, h;

 x = p_win->startx;
 y = p_win->starty;
 w = p_win->width;
 h = p_win->height;

 if(flag == TRUE)
 { mvaddch(y, x, p_win->border.tl);
  mvaddch(y, x + w, p_win->border.tr);
  mvaddch(y + h, x, p_win->border.bl);
  mvaddch(y + h, x + w, p_win->border.br);
  mvhline(y, x + 1, p_win->border.ts, w - 1);
  mvhline(y + h, x + 1, p_win->border.bs, w - 1);
  mvvline(y + 1, x, p_win->border.ls, h - 1);
  mvvline(y + 1, x + w, p_win->border.rs, h - 1);

 }
 else
  for(j = y; j <= y + h; ++j)
   for(i = x; i <= x + w; ++i)
    mvaddch(j, i, ' ');

 refresh();
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Örnekteki diğer kısımlar Başlangıç Renkler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası