Basit Bir Veri Akış Sunucusu
Önceki İstemci-Sunucu Mimarisi Sonraki
Basit Bir Veri Akış Sunucusu
Bu sunucunun yaptığı tek bir iş var: "Hello, World!\n" dizgesiniz bir veri akış bağlantısı üzerinden karşı tarafa yollamak. Sunucunun düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için tek yapmanız gereken derledikten sonra bir pencerede çalıştırmak ve ardından başka bir terminal penceresi açıp telnet yazılımı ile sunucuya şu şekilde erişmek:
$ telnet remotehostname 3490
Burada remotehostname sunucuyu üzerinde çalıştırdığınız makinanızın adıdır[140].
Sunucu yazılımın C dilindeki kaynak kodu aşağıdaki gibidir:: (Bilgi: Bir satırın sonundaki \ satırın alt satırda devam ettiğini ifade eder.)
/*
** server.c -- bir veri akış soketi sunucusu örneği
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>

#define MYPORT 3490  // kullanıcıların bağlanacağı port

#define BACKLOG 10   // bağlantı kuyruğunda bekletileceklerin sayısı

void sigchld_handler(int s)
{
  while(wait(NULL) > 0);
}

int main(void)
{
  int sockfd, new_fd; // sock_fd ile dinle, yen bağlantıyı new_fd ile al
  struct sockaddr_in my_addr;  // adres bilgim
  struct sockaddr_in their_addr; // bağlananın adres bilgisi
  int sin_size;
  struct sigaction sa;
  int yes=1;

  if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
    perror("socket");
    exit(1);
  }

  if (setsockopt(sockfd,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&yes,sizeof(int)) == -1) {
    perror("setsockopt");
    exit(1);
  }

  my_addr.sin_family = AF_INET;     // konak bayt sıralaması
  my_addr.sin_port = htons(MYPORT);   // short, ağ bayt sıralaması
  my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // otomatik olarak IP'mi kullan
  memset(&(my_addr.sin_zero), '\0', 8); // geriye kalan bölgeyi sifirla

  if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(struct sockaddr))
                                  == -1) {
    perror("bind");
    exit(1);
  }

  if (listen(sockfd, BACKLOG) == -1) {
    perror("listen");
    exit(1);
  }

  sa.sa_handler = sigchld_handler; // tüm ölü süreçleri kaldır
  sigemptyset(&sa.sa_mask);
  sa.sa_flags = SA_RESTART;
  if (sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL) == -1) {
    perror("sigaction");
    exit(1);
  }

  while(1) {            // ana accept() döngüsü
    sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
    if ((new_fd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&their_addr,
                            &sin_size)) == -1) {
      perror("accept");
      continue;
    }
    printf("server: got connection from %s\n",
                      inet_ntoa(their_addr.sin_addr));
    if (!fork()) {        // çocuk süreç
      close(sockfd);      // çocuk sürecin dinlemesi gerekmez
      if (send(new_fd, "Hello, world!\n", 14, 0) == -1)
        perror("send");
      close(new_fd);
      exit(0);
    }
    close(new_fd);        // ana sürecin buna ihtiyacı yok
  }

  return 0;
} 
Meraklısına not: Evet kodu tek bir büyük main() işlevi olarak yazdım, anlaşılması basit olsun diye, ancak eğer isterseniz bunu işlevlere ayırabilirsiniz.
(Bir de şu sigaction() meselesi size yabancı gelebilir -- haklısınız. O gördüğünüz kod fork() ile oluşturulan çocuk süreçler sonlandıktan sonra kalabilecek "zombi" proseslerin icabına bakmak için var. Eğer böyle bir sürü zombi süreç olur ve siz bir şekilde onların icabına bakmazsanız bunlar gereksiz yere sistem kaynaklarını kullanır ve bu da sistem yöneticinizin size sinirlenmesine yol açar.)
Şimdi yukarıdaki sunucudan veri çekebilecek bir istemci program örneğine bakalım.


[140] Sunucu makina ile telnet'i çalıştırdığınız makina aynı ise localhost ismini de kullanabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İstemci-Sunucu Mimarisi Başlangıç Basit Bir Veri Akış İstemcisi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası